Ubezpieczenia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 602
Wyświetleń: 3220
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ubezpieczenia - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenia odbywają się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Plik składa się z 16 stron pisanych czcionką o rozmiarze 10.

ZADANIE Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH Nazwa analizowanego produktu
Ubezpieczyciel
Nazwisko i imię
Ubezpieczenie cudzoziemców w czasie ich przebywania na terytorium RP
Warta
Nr albumu
Grupa nr
L.p.
Problem do identyfikacji
Informacja o problemie
Podstawa informacji
1
Kto może być ubezpieczającym, a kto ubezpieczonym?
Ubezpieczający to wskazana w Umowie Ubezpieczenia, osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Ubezpieczenia.
Ubezpieczony to cudzoziemiec - osóba pochodzenia obcego przebywających w Polsce oraz Polak zamieszkały na stałe poza granicami RP, której życie lub zdrowie jest chronione i na rzecz której umowa została zawarta. W ubezpieczeniach sprzedawanych przez Internet - ubezpieczony i ubezpieczający to ta sama osoba.
§1
3
Jakie dobra (rzeczy, dobra osobiste, prawa, zobowiązania) mogą zostać ubezpieczone? *)
Koszty leczenia ubezpieczonego, który musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym na terytorium RP.
Następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium RP w okresie ubezpieczenia,powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej §2
4
Jakie zdarzenia wchodzą standardowo w zakres ubezpieczenia, a jakie mogą być nim objęte na życzenie klienta? *)
Zdarzenia standardowe wchodzące w zakres ubezpieczenia to pobyt w szpitalu, badania, leczenia, zabiegów i operacji w szpitalu lub ambulatorium , zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza w Polsce, transport chorego z miejsca wypadku,wszelkie koszty poniesione przy transporcie specjalnym środkiem podróży do miejsca stałego zamieszkania, oraz utrzymanie osoby trzeciej, niezbędnej do załatwienia spraw chorego,
naprawa i zakupu okularów oraz naprawy protes (gdy uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem),
transport zwłok do miejsca stałego zamieszkania ubezpieczonego lub koszty pogrzebu na terytorium RP,
zdarzenia wyrządzone osobom trzecim z którego wynika odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego.
Na życzenie klienta mogą być objęte zdarzenia występujące z ryzykiem: wykonywania pracy, wykonywania pracy ze zwiększonym ryzykiem ,
wyczynowego uprawiania sportów ,
uprawiania wspinaczki wysokogórskiej i speleologii,
uprawiania jazdy konnej i myślistwa.


(…)

…), uważa się, że udziały te są równe.
Na podstawie www.e-insurence.pl
Gdy nie zadeklarowano składki, w przypadku śmierci towarzystwo wypłaci spedkobiercy(om) wartość środków zebranych na koncie powiększoną o 1%.
PZU Życie SA wypłaca świadczenie z tytułu śmierci oszczędzającego w wysokości sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci oszczędzającego
w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.
Jeżeli oszczędzający…
…,przewiezieniem chorego z miejsca zdarzenia do szpitala i innych ( bez przekroczenia 30 dni pobytu w szpitalu) - wysokość USD 5.000,
dziennie(nie dłużej niż przez okres 5 dni) wynosi ona USD 100.
Zwrot kosztów związanych z leczeniem pozaszpitalnym nie może przekroczyć kwoty stanowiącej łącznie równowartość USD 500 z jednego zdarzenia.
Suma ubezpieczenia w odniesieniu do przeprowadzonej akcji ratunkowej związanej…
… po opłaceniu składki.
§13
10
Co powinno lub może być podstawą wyznaczenia wysokości sumy ubezpieczenia?
Podstawą wyznaczenia wysokości sumy ubezpieczenia jest: zakres ubezpieczenia okres na jaki zawarto umwę ubezpieczenia wieku ubezpieczonego
§14
11
Jakie systemy ubezpieczenia znajdują zastosowanie w ubezpieczeniu poszczególnych składników mienia. Proszę krótko scharakteryzować ich istotę.
W zależności od przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczenie zawarte może być
w systemie:
1)na sumy stałe,
2)na sumy zmienne,
3)na pierwsze ryzyko.
Ubezpieczenie na sumy stałe oznacza, że suma ubezpieczenia każdego rodzaju mienia zgłoszonego do ubezpieczenia winna odpowiadać jego wartości w dniu rozpoczęcia ubezpieczenia oraz przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający w trakcie trwania umowy ubezpieczenia podwyższy wartość mienia danego rodzaju poprzez wprowadzenie zmian technicznych lub zakup nowego mienia obowiązany jest do zgłoszenia nowej (podwyższonej)sumy ubezpieczenia, która będzie obowiązywała od dnia następnego po jej zgłoszeniu i opłaceniu dodatkowej składki. Na sumy stałe mogą być ubezpieczone:
1) środki trwałe:
a) budynki i budowle,
b) maszyny, urządzenia i wyposażenie,
c) stacjonarny…
…?
-
Ile i jakich funduszy kapitałowych oferuje ubezpieczyciel?
-
Kto i kiedy decyduje o tym, w którym lub których funduszach zostanie ulokowana część inwestycyjna wpłacanej składki podstawowej?
-
Czy istnieje możliwość przenoszenia (transferu) środków między funduszami? Czy wówczas pobierana jest jakaś opłata? -
ANALIZA WYBRANYCH
OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH
Imię i Nazwisko
Grupa
Nr albumu
Data
Lp
ANALIZOWANA CECHA
WYBRANE OFE
AEGON OFE
ING OFE
Generali OFE
PZU OFE
Pocztylion OFE
1
PTE zarządzający danym OFE
AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ING Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.
Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
2
Akcjonariusze PTE
AEGON Woningen Nova B.V
ING Bank Śląski S.A
ING Continental Europe Holdings B.V
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Generali PPF Holding B.V.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska
BNP Paribas Assurance Societe Anonyme
Invesco Holding Company L.t.d.
Konferencja Episkopatu Polski
3
Depozytariusz
Bank Pekao S.A., z siedzibą w Warszawie (00-950), przy ulicy Grzybowskiej 53/57.
Bank…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz