System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  - strona 1 System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  - strona 2 System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  - strona 3

Fragment notatki:


System emerytalny w Polsce – informacje podstawowe  Przesłanki i cele reformy  Podstawowe założenia Konstrukcja systemu (charakterystyka OFE, IKE i PPE) Przesłanki reformy systemu  ubezpieczeń emerytalnych  Do 31 grudnia 1998 r. w Polsce obowiązywał zarządzany przez państwo  system repartycyjny  Podstawowe wady systemu: – Systematyczny wzrost składki na ub. społeczne (z 25% w 1981 r. do 45%  w 1998 r.) – Brak zależności między wpłaconymi składkami a wypłaconymi świadczeniami – Obniżająca się ściągalność składek, narastające zaległości, nagminne  umarzanie zaległości wobec ZUS – Rozbudowany system przywilejów branżowych i okolicznościowych – Uzależnienie od koniunktury politycznej i nacisków społecznych – Uzależnienie od zmian demograficznych  Konieczność reformy uzasadniano: – Groźbą katastrofy finansów ub. społecznych i finansów publicznych  – Wysokim udziałem budżetu państwa w finansowaniu świadczeń em- rentowych – Wysokim obciążeniem pracodawców kosztami pracy – Niskim poziomem świadczeń Chłopcy urodzeni w 2009 r. osiągną średnio wiek 71,5 lat,  dziewczynki zaś 80 lat. Urodzenia i zgony w latach 1990 – 2007 i prognoza do 2035 Źródło: GUS Liczba osób zdolnych do pracy przypadających na jednego emeryta rok 1990 1995 2005 2010 2015 2020 Pracujący/ 2,2 2,17 2,09 1,94 1,80 1,76 emeryci Źródło: M. Gadkowski,  Nowy system emerytalny w Polsce , Serwis Prawno-Pracowniczy, Infor Zmiana struktury demograficznej ludności Polski  wg grup wiekowych 2007-2030 Źródło: http://fakton.pl/2010/07/30/zmiana-struktury-demograficznej- ludnooeci-polski-wedlug-grup-wiekowych-2007-2030/ Nowy system emerytalny, od 1.01.99 – przynależność uzależniona od wieku Osobom w wieku  pośrednim  30-50 lat pozostawiono  Ubezpieczeni w wieku  Osoby, które w chwili  możliwość wyboru  do 30 lat  (urodzeni po  wejścia reformy  między  31 grudnia 1968 r.)  przekroczyły 50 lat,  zmodyfikowanym  zostali objęci nowym  pozostały w  starym systemem  systemem dotychczasowym  a nowym systemie 31 grudnia 1948 r. 31 grudnia 1968 r. czas I filar (założenia) - Obowiązkowy, zarządzany przez ZUS  - Działa na zasadzie repartycji - System zdefiniowanej składki a nie świadczenia - Wysokość świadczenia będzie zależała od zaewidencjonowanej  wielkości opłaconej składki, od indywidualnego wkładu - Wiek emerytalny co najmniej 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn - Państwo będzie gwarantowało realną waloryzację  zgromadzonych składek (waloryzacja typu mieszanego) - Ubezpieczonym, decydującym się na system dwufilarowy  oblicza się kapitał początkowy  -

(…)


zarządzania
systemu
Państwowy
Prywatny, przy regulacjach ze
strony państwa
Prywatny, przy regulacjach ze strony
państwa
-
Instytucje
ZUS zarządzający
Funduszem
Ubezpieczeń
Społecznych
Powszechne Towarzystwa
Emerytalne zarządzające
Otwartymi Funduszami
Emerytalnymi
-
Charakter
uczestnictwa
Obligatoryjny
(obowiązkowy)
Źródła
finansowania
Składki od
wynagrodzeń płacone
przez pracodawców
(9,76%) i pracowników…
… i funkcjonowanie OFE
Zasady członkowstwa w OFE
Ocena wyników inwestycyjnych OFE
Kryteria wyodrębniania filara
drugiego
Zasada przystąpienia
obowiązkowe
dobrowolne
repartycyjne
Filar I
Filar II
Filar III
kapitałowe
Zasada
finansowania
Źródło: System ubezpieczeń społecznych –zagadnienia podstawowe, red T. Szumlicz, LexisNexis
Otwarte Fundusze Emerytalne

Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie
środków…
… ubezpieczony powinien dokonać w terminie do 7 dni od
powstania pierwszego obowiązku ubezpieczenia
– jeśli nie - ZUS Cię wylosuje…
Statystyki OFE
Źródło: Rzeczpospolita, 12 styczeń 2011
Członkowie
według stanu na:
Otwarty fundusz
emerytalny
Zmiana kwartalna
Zmiana roczna
26.06.2010
Ogółem
w%
zmiana zmiana zmiana
zmiana
absolutna (w %) absolutn
(w %)
a
790 240
5,41
12 021
1,54
28 648
3,76
Allianz Polska OFE
418…

Prywatny, przy regulacjach ze Prywatny, przy regulacjach ze strony
zarządzania Państwowy
strony państwa państwa
systemu
- zakłady ubezpieczeń,
- fundusze inwestycyjne
zarządzane przez Towarzystwa
ZUS zarządzający Powszechne Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych
Funduszem Emerytalne zarządzające
Instytucje - Pracownicze Fundusze
Ubezpieczeń Otwartymi Funduszami
Emerytalne zarządzane przez
Społecznych…

o OFE
Organizacja i funkcjonowanie OFE
Zasady członkowstwa w OFE
Ocena wyników inwestycyjnych OFE
Kryteria wyodrębniania filara
drugiego
Zasada przystąpienia
obowiązkowe dobrowolne
repartycyjne
Filar I
Zasada
finanso-
wania
kapitałowe
Filar II Filar III
Źródło: System ubezpieczeń społecznych –zagadnienia podstawowe, red T. Szumlicz, LexisNexis
Otwarte Fundusze Emerytalne
 Przedmiotem działalności OFE…

2,50
PKO BP Bankowy OFE
428 129
2,93
9 245
2,21
-191
-0,04
OFE Pocztylion
482 557
3,30
-835
-0,17
20 618
4,46
OFE POLSAT
316 453
2,17
-3 275
-1,02
-15 250
-4,60
2 158 954
14,77
10 600
0,49
102 359
4,98
OFE WARTA
319 761
2,19
646
0,20
8 361
2,68
Razem / Total
14 612 907
100,00
61 266
0,42
501 603
3,55
ING OFE
OFE PZU „Złota Jesień”
Opłaty

Pobierane przez OFE od członków funduszu:
– Opłata od składki…

31,5700
-0,15%
-0,13%
+1,90%
+2,40%
+173,90%
+215,70%
PZU Złota Jesień OFE 29,9500
-0,17%
+1,97%
+199,50%
Warta OFE
-0,13%
+2,32%
+204,40%
Amplico OFE (d. AIG
OFE)
Aviva (d. CU) OFE
AXA OFE
Generali OFE
ING OFE
Nordea OFE
Pekao OFE
PKO BP Bankowy
OFE
Pocztylion OFE
Polsat OFE
30,4400
Wypłata świadczeń z OFE
Od 1.01.2009
– 31.12.2013
emerytury z OFE
jedynie
dla kobiet
Okresowa emerytura kapitałowa…
… IKZE?
1.
IKZE (jedno dla jednego ubezpieczonego) mogą prowadzić:

fundusze inwestycyjne

podmioty prowadzące działalność maklerską

zakłady ubezpieczeń

banki

dobrowolne fundusze emerytalne
2.
Dobrowolne fundusze emerytalne (DFE) to nowe podmioty
rynku finansowego, które będą tworzone i zarządzane przez
Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE).
Korzyści z posiadania IKZE

IKZE zapewnia bieżącą…
… podatku zwraca na
po opodatkowaniu
podstawie zeznania podatkowego
Zwrot pieniędzy
tylko w całości zgromadzonych
oszczędności, wolny od podatku Belki,
możliwy zwrot częściowy,
opodatkowany podatkiem PIT według skali opodatkowany podatkiem Belki
podatkowej
Uzyskanie uprawnień do
ukończony 65. rok życia
wypłaty
w przypadku wypłaty jednorazowej według skali podatkowej odprowadzany
Podatek PIT…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz