System ubezpieczeń społecznych -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3290
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System ubezpieczeń społecznych -opracowanie - strona 1 System ubezpieczeń społecznych -opracowanie - strona 2 System ubezpieczeń społecznych -opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

System ubezpieczeń społecznych. Pojęcia podstawowe : Zabezpieczenie społeczne :
To całokształt środków i działań publicznych za pomocą, których społeczeństwo stara się chronić swoich członków przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb, wspólnie uznawanych za ważne . Określenie zabezpieczenia społecznego opiera się na założeniu, że :
Z reguły każdy dorosły członek społeczeństwa ma możliwość i jest obowiązany zapewnić własną pracą (majątkiem) zaspokojenie potrzeb swoich i najbliższej rodziny, Prawo zabezpieczenia społecznego przypada jedynie definiowanie społecznie uchwytnych wyjątków od tej reguły , Normowanie przedsięwzięć uznawanych za możliwe i właściwe w celu wypełnienia powstających luk . Metody zabezpieczenia społecznego : Technika ubezpieczeniowa - tworzenie wyodrębnionego funduszu ubezpieczeniowego dla potrzeb finansowania zabezpieczenia społecznego Technika zaopatrzeniowa - środki gromadzone są przez państwo w ramach budżetu i część tych środków przeznaczana jest na potrzeby zabezpieczenia społecznego Technika opiekuńcza (pomoc społeczna) - świadczenia przyznawane są według kryteriów obiektywnych, ale również na zasadzie uznaniowości Określenie ubezpieczenia społecznego (za Wacławem Szubertem) - ubezpieczenie społeczne stanowi *: System zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym
System świadczeń pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne zrównane z nimi zdarzeniami
System świadczeń spełnionych przez zobowiązane do tego instytucje System świadczeń finansowanych na zasadzie bezpośredniego lub pośredniego rozłożenia ciężaru tych świadczeń w całości lub, co najmniej w poważnej mierze na zbiorowość osób do nich uprawnionych Cechy ubezpieczenia społecznego : Tworzenie wspólnot osób narażonych na podobne zdarzenia losowe (choroby, inwalidztwa, starość, bezrobocie, śmierć) Cel tworzenia wspólnoty - pokrywanie potrzeb majątkowych ze wspólnego funduszu Ubezpieczenia społeczne - ścisły związek z pracą , której charakter decyduje o przynależności do określonej wspólnoty,
Charakter przymusowy , Publiczny (państwowy Np. ma go ZUS lub pod nadzorem państwa Np. OFE ) Nie zarobkowy charakter instytucji zbierających fundusze i dokonujących wypłat (są wyjątki takie jak OFE)
Ustawowo gwarantowane prawo do świadczeń przysługujące w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem i niezależnie od posiadania innych środków utrzymania , Zróżnicowanie świadczeń wg wysokości utraconych zarobków

(…)

…) organizowane dobrowolnie przez pracodawców dla pracowników oraz IKE, IKZE, prywatne ubezpieczenie na życie o charakterze emerytalnym
Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określonych ustawą wykonują: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Otwarte Fundusze Emerytalne
Zakłady emerytalne
Komisja Nadzoru Finansowego
Płatnicy składek
System finansowy ubezpieczeń społecznych opiera się na funduszach pochodzących ze:
Składek ewidencjonowanych na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek prowadzonych przez ZUS oraz na indywidualnych kontach w OFE
Środków budżetu Państwa
Główne elementy systemu finansowego to: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS)
Fundusz Rezerwy Demograficznej
Fundusze emerytalne (OFE, PPE)
Powszechne Towarzystwa Emerytalne zarządzają OFE
ZUS:
Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną,
W jego skład wchodzą jednostki terenowe i centrala
Struktura organizacyjna ZUS, zakres działania, tryb funkcjonowania i kompetencje jego organów określone są w statucie ZUS
Organami ZUS są: Zarząd i Rada Nadzorcza
PTE (Powszechne Towarzystwa Emerytalne)
Spółka Akcyjna, która tworzy fundusz emerytalny i zarządza nim za wynagrodzeniem,
PTE pełni funkcje organizatorskie
Zakład Emerytalny…
….
Kapitałowa część ubezpieczeń emerytalnych to głównie II filar i jego instytucje:
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
Zakłady Emerytalne (EM)
Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) - zasady funkcjonowania i przedmiot działalności:
Gromadzenie środków pieniężnych,
Lokowanie środków pozyskanych ze składek z przeznaczeniem uzyskanego kapitału na wypłatę członkom funduszu…
… i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują:
Ubezpieczenia emerytalne
Ubezpieczenia rentowe
Ubezpieczenia w razie choroby i macierzyństwa (tzw. chorobowe)
Ubezpieczenia z tyt. wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tzw. wypadkowe)
Konstrukcja polskiego systemu ubezpieczeń emerytalnych - trój-filarowy system emerytalny
I Filar
Ubezpieczenia społeczne mające charakter…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz