U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki - strona 1 U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki - strona 2 U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki - strona 3

Fragment notatki:


Magdalena Stec, gr 3 01.12.2011
Michał Chołoniewski, gr 3
Ćwiczenie 3 U:P jako wskaźnik postindustrialności gospodarki Zestawiliśmy ze sobą teorię „Trzech sektorów” Fourestiego z umownym rozgraniczeniem gospodarki industrialnej i postindustrialnej wynikającym ze stosunku udziału osób pracujących w usługach do udziału osób pracujących w przemyśle. Badania przeprowadzone zostały dla wybranej grupy państw, z których przeważająca większość, w odniesieniu do koncepcji francuskiego ekonomisty, w 2010 roku była w fazie przejścia z epoki industrialnej do postindustrialnej, lub już miała gospodarkę zdominowaną przez sektor usług.
W związku z brakiem wyraźnego zróżnicowania struktury osób pracujących w grupie badanych państw uznaliśmy, że obliczony wskaźnik U:P wyrażał będzie stopień zaawansowania procesów postindustrialnych w danych gospodarkach. Wartość miernika obliczyliśmy na podstawie danych zawartych w tabeli (patrz tab. 1). Następnie podzieliliśmy państwa według następujących kryteriów: 1) za państwa wysoko rozwinięte uznaliśmy te, w których wartość wskaźnika U:P przekroczyła wartość 3,5; 2) do grupy krajów rozwijających się zakwalifikowaliśmy te, w których wartość wskaźnika U:P jest mniejsza niż 2,5, a udział zatrudnionych w usługach nie jest większy niż 65 %; 3) pozostałe państwa należą do grupy państw rozwiniętych.
Stosując taki podział zauważyć należy pewne niezgodności wynikające z konstrukcji samego wskaźnika. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj Ukraina, która, zgodnie z podziałem należałaby do grupy państw wysoko rozwiniętych, tymczasem jest to kraj przechodzący transformację ustrojową, zatem stosunkowo wysoka wartość miernika U:P w tym przypadku może być mylnie odebrana. W tak ujętym podziale specyficzny wydaje się również Egipt, zakwalifikowany do grupy gospodarek rozwiniętych, podobnie jak poprzednio tylko i wyłącznie przez sposób konstrukcji wskaźnika. W Egipcie w rolnictwie zatrudnionych jest więcej osób niż w przemyśle, przy obliczaniu wskaźnika U:P nie uwzględniamy jednak udziału pracujących w pierwszym sektorze gospodarki. Gdyby jednak badany miernik tworzony był w oparciu o udział II i III sektora w tworzeniu PKB, to Egipt zostałby zdegradowany do grupy państw rozwijających się. Podobnie działoby się z Brazylią, którą należałoby przyporządkować do grupy państw, co najwyżej rozwiniętych, nie zaś do wysoko
rozwiniętych. Ogółem jednak, podział na poszczególne grupy krajów wydaje się być homogeniczny.
Nie skupiając się na omówionych powyżej szczególnych przykładach rozważyliśmy zróżnicowanie stopnia zaawansowania procesów postindustrialnych w wyznaczonych przez nas grupach państw.

(…)

… są to w większości państwa, z dobrze rozwiniętą gospodarką, posługujące się najnowszymi technologiami, ale w których nie nastąpiło jeszcze przejście do społeczeństwa w pełni postindustrialnego. Przechodzenie to zdaje się być w trakcie, w miarę spadku znaczenia przemysłu, jako generatora miejsc pracy, a także tworzenia PKB. Dokładny obraz tej sytuacji obrazowałyby badania struktury zatrudnienia w czasie, nie będące…
…, będące dobrym reprezentantem grupy. Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na mieszkańca szacuje się na 46 tys. $ USA, co świadczy o zamożności państwa. Najwięcej, bo ponad 75% pracujących zatrudnionych jest w usługach. Trzeci sektor gospodarki generuje również nieco ponad 75% PKB. Jest to przykład niemalże ścisłej korelacji między udziałem osób zatrudnionym w danym sektorze gospodarki, a udziale…
…. W przypadku każdego państwa, w którym udział pracujących w usługach wynosi ponad 60% wysoki jest dział pracujących w przemyśle, przekracza 30%, dlatego też wskaźnik U:P nie przekracza wartości równej 2. Państwa należące do tej grupy, pomijając te najbardziej zacofane, będące jednak na drodze do dalszego rozwoju i zmiany struktury gospodarki, dążą do osiągnięcia statusu społeczeństwa postindustrialnego.
W grupie państw rozwijających się znalazła się również Polska z 53% udziałem pracujących w usługach i nieco poniżej 30% udziałem pracujących w przemyśle. Biorąc pod uwagę udział tych sektorów gospodarki w generowaniu PKB przeważają usługi z ponad 67% udziałem. Wartości te wskazują na to, że w Polsce zaczyna kształtować się społeczeństwo postindustrialne. Świadczy o tym również stały, wyraźny wzrost…
… w fazie przedindustrialnej, rolniczej, gdy w gospodarce dominuje pierwszy sektor, są to m.in. Indonezja i Tajlandia, ale także państwa będące już niejako na „przedpolu” właściwej epoki postindustrialnej, np. Rosja, Słowenia, Węgry. Wszystkie te państwa łączy jednak niska wartość wskaźnika U:P, a także niska wartość PKB w przeliczeniu na mieszkańca, w większości nie przekraczająca 20 tys. $ USA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz