Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w wybranych krajach świata w 2010 roku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca  w wybranych krajach świata w 2010 roku - strona 1 Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca  w wybranych krajach świata w 2010 roku - strona 2 Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca  w wybranych krajach świata w 2010 roku - strona 3

Fragment notatki:


Magdalena Stec, gr 3 3.11.2011
Michał Chołoniewski, gr 3 Ćwiczenie 1 Pracujący w sektorze III i Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca w wybranych krajach świata w 2010 roku Jednym z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa jest Produkt Krajowy Brutto na 1 mieszkańca (PKB per capita). Wskaźnikiem stopy życiowej społeczeństwa jest również udział pracujących w usługach. W naszej pracy rozpatrujemy 68 państw reprezentujących następujące regiony: Afrykę, Amerykę Południową, Amerykę Północną, Amerykę Środkową, Australię i Oceanię, Azję, Europę. Kraje zostały zbadane pod katem obu powyżej wymienionych wskaźników. Zarówno PKB per capita i udział pracujących w III sektorze są stymulantami rozwoju gospodarczego, można więc założyć, że im wyższy jest Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca tym wyższy jest udział pracujących w usługach; a im wyższe są oba wskaźniki, tym wyżej rozwinięty jest kraj. Dane zostały przedstawione w formie tabeli (patrz Tab. 1) oraz diagramu korelacyjnego. Na osi OX odłożona została wysokość PKB na mieszkańca, a na osi OY udział pracujących w usługach. W celu lepszego zobrazowania zjawiska w układzie kontynentów każdy z nich otrzymał inną kolorową sygnaturę, a poszczególne państwa zostały ponumerowane (zgodnie z numeracją w tabeli). Obliczyliśmy współczynnik korelacji dla przedstawionych cech, uzyskując wynik r=0,655. Wartość ta świadczy o tym, że wzrostowi PKB per capita towarzyszy wzrost udziału pracujących w usługach, a zależność ta ma umiarkowaną siłę. Na diagramie korelacyjnym kształt chmury punktów, najlepiej obrazuje hiperbola, nie zaś linia prosta, która oznaczałaby ścisłą, liniową zależność między badanymi cechami. Niższa od oczekiwanej wartość współczynnika korelacji wynika z tego, że usługi nie są jedynym sektorem generującym dochód narodowy. W przypadku wielu państw duży udział w tworzeniu PKB mają I i II sektor gospodarki - przemysł, np. Libia, Brunei (ryc. 2). Z drugiej strony, na wynik wpływ ma też niewspółmiernie duża wartość PKB generowana przez sektor usług (ryc. 1. i 2.), jak to ma miejsce w niektórych krajach azjatyckich i afrykańskich (Nepal, Etiopia, Mozambik). Inaczej dzieje się w Algierii, gdzie ponad 70% zatrudnionych, to pracujący w usługach, a generują oni jedynie 30% PKB.
Ryc. 1. i 2. Opracowanie własne na podstawie The World Factbook 2011 (http://www.cia.gov)
Analizując diagram korelacyjny pod kątem terytorialnym, zauważyć można, że kraje z najniższym PKP per capita (poniżej 10 tys $ USA) to kraje głównie afrykańskie, azjatyckie i środkowoamerykańskie. Są to zarówno państwa słabo rozwinięte, a wśród nich kraje zacofane (DESA, LDS Factsheet), takie jak: Afganistan, Etiopia, Sudan. Niskie PKB per capita mają również kraje rozwijające się (Kamerschen, 1991): Chiny, Indie, Nigeria. Należy

(…)

… należące do tej grupy charakteryzują się bardzo różną strukturą zatrudnienia. Udział pracujących w III sektorze w tych państwach zawiera się w przedziale od 9 do 72 %. Udział pracujących w poszczególnych sektorach gospodarki można potraktować jako wskaźnik poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Uściślając, mimo podobnego PKB per capita, państwa z wyższym udziałem zatrudnionych w usługach są na wyższym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz