Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności - strona 1 Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności - strona 2 Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności - strona 3

Fragment notatki:

Jak wpływa turystyka kwalifikowana na rozwój regionu
Turystyka jako czynnik podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu
Określenie wpływu turystyki na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności województw wymaga położenia specyfiki tej dziedziny na mierniki konkurencyjności. Turystyka jest bardzo ważną i nabierająca coraz większego znaczenia gałęzią gospodarki. Ocenia się, że w skali kraju gospodarka turystyczna wytwarza 4,6 - 8,0 % PKB i zatrudnia około 16% ogółu pracujących. Dla układów regionalnych i lokalnych potencjał turystyki może stać się ważnym czynnikiem rozwoju. Potencjał turystyczny polskich regionów jest jednak niewykorzystany głównie ze względu na : niedostatki bazy turystycznej o wysokiej jakości, ograniczoną dostępność konkurencyjnej, słabość działań organizacyjnych i niedostateczną promocję produktu turystycznego. Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez rozwój turystyki zależy głównie od dobrej infrastruktury technicznej, bogatych zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz od umiejętności ich wykorzystania. Na terenie poszczególnych województw powinny być prowadzone badania potencjału turystycznego i uwarunkowań związanych z jego wykorzystaniem. Identyfikacja unikatowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego może stanowić podstawę wykreowania markowych produktów turystycznych, mogących konkurować z produktami markowymi innych województw i być pożądaną ofertą dla turystów zagranicznych. Silne włączenie turystyki w podnoszenie konkurencyjności regionów wymaga podjęcia przez samorząd województwa szeregu działań, które wspierane będą przez rząd w ramach realizacji przygotowywanej obecnie "Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013". Proponowane działania można przypisać do poszczególnych, ogólnych czynników podnoszenia konkurencyjności regionów, a mianowicie: zmniejszeniu luki technologicznej służyć powinien wojewódzki program budowy i rozwoju zintegrowanych, specjalistycznych produktów turystycznych umożliwiających, przez partnerstwo publiczno - prawne, transfer technologii i wdrażanie innowacji technologicznych w obiektach i urządzeniach turystycznych oraz systemie informacji turystycznej, wspieranie małych i mikro przedsiębiorstw turystycznych ukierunkowanych na: budowę, modernizację, podnoszenie standardów obiektów i jakości usług, wydłużanie sezonu turystycznego, co wymaga stworzenia skutecznych instrumentów finansowych, doradztwa, szkolenia i marketingu, wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych i krajowych jest związany ze stworzeniem zachęt inwestycyjnych, uporządkowaniem prawnym terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod rozwój działalności turystycznej oraz ze zwiększeniem bezpośrednich kontaktów z inwestorami przez organizowanie imprez międzynarodowych i krajowych,

(…)

… i kulturę obsługi. Szkoleniem należałoby objąć również osoby zatrudnione w sektorze usług, które mają bezpośredni kontakt z turystą (muzea, teatry, obsługa lotnisk, dworców kolejowych itp.), dla podniesienie konkurencyjności bardzo ważne znaczenie ma rozbudowa i instytucjonalizacja otoczenia wymagająca: budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej wzdłuż szlaków turystyki kwalifikowanej, proekologicznej infrastruktury turystycznej na obszarach chronionych, infrastruktury, która pozwoliłaby na rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, a także na zwiększenie instytucji pozarządowych zdolnych do zapewnienia odpowiedniej ilości obiektów i urządzeń oraz wysokiej jakości obsługi turystów, wzrost znaczenia turystyki wymaga usprawnień działań administracji publicznej głównie poprzez uproszczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz