Tryb uchwalania Konstytucji z 1997

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb uchwalania Konstytucji z 1997 - strona 1 Tryb uchwalania Konstytucji z 1997 - strona 2 Tryb uchwalania Konstytucji z 1997 - strona 3

Fragment notatki:

19. Tryb uchwalenia konstytucji RP.
1. Prace konstytucyjne w latach 1989-1991 prace Sejmu X kadencji nad projektem przyszłej konstytucji 7 grudnia 1989 - zainicjowanie prac nad konstytucją poprzez ustanowienie komisji Konstytucyjnej
- powołanie składu osobowego Komisji Konstytucyjnej
- Komisja miała status nadzwyczajnej komisji
6 lutego 1990 - inauguracyjne posiedzenie Komisji
- była t pierwsza rocznica rozpoczęcia obrad okrągłego stołu - dokonano wyboru Prezydium komisji na tym posiedzeniu
- przewodniczącym został Bronisław Geremek (poseł OKP, a potem UD)
Październik 1990 - zakończone zostały prace nad pierwszą wersją
Czerwiec 1991 - przyjęcie przez komisję rozwiniętego projektu konstytucji i poprzedzającej go preambuły
24 sierpnia 1991 - ostatnie posiedzenie komisji
- przedstawiono rezultaty prac zespołu redakcyjnego, który pracował w związku z licznymi uwagami do projektu konstytucji
- przyjęto ostateczną wersję projektu
Ostateczna wersja projektu Konstytucji opracowana przez Sejm X Kadencji Zakres : P ropozycje : Prawa i wolności obywatelskie
Przewodnia myśl regulacji konstytucyjnej- idea godności człowieka, jego osobowości
U podstaw konstruowania koncepcji praw człowieka miała leżeć idea personalizmu
Ustrój polityczny
Projekt wprowadzał system rządów parlamentarnych z silnym podkreśleniem pozycji Sejmu w systemie organów państwa
Sprawą dyskusyjną została idea zwieńczenia konstrukcji samorządu terytorialnego na szczeblu centralnych organów państwa jako drugą izbą parlamentu- Izbą Samorządową
Problematyka powoływania rządu
Prezydent miałby prawo desygnowania kandydata na premiera
Premier przedstawiałby program i skład Rady Ministrów
Sejm udzielając inwestytury rządowi akceptowałby jej program działania i proponowany przez Premiera skład Rady Ministrów
Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności członków rządu jako jedynej
Wprowadzenie konstruktywnego wotum nieufności
Sprawy dotyczące pozycji prezydenta
Prezydent jako organ władzy wykonawczej
Katalog uprawnień charakterystyczny dla głowy państwa w systemach parlamentarnych
Główny ciężar wykonywania władzy wykonawczej- Rada Ministrów
Projektowi Sejmu X kadencji nie nadano dalszego biego z powodu niektórych środowisk politycznych.
Prace Senatu I kadencji nad projektem przyszłej konstytucji 7 grudnia 1989
- powołanie Komisji przez Senat
- złożona była raczej z osób o wysokim autorytecie w izbie niż z reprezentantów określonych sił politycznych


(…)

… 30 dni w sprawie owej ustawy.
Propozycja ustawy
Sfera:
Opis:
Ogólne
konstytucje RP uchwalają Sejm i Senat połączone w Zgromadzenie Narodowe,
Nie jest określone w jakim czasie ZN ma uchwalić konstytucję,
Prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie projektu konstytucji przysługiwało komisji konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w grupie 56 członków ZN oraz Prezydentowi
Poza komisją podmioty te miały…
… przezwyciężenia zagrożeń wynikających ze zbytniego rozbicia politycznego Sejmu,
wskazanie na szczególny status prawny organu uchwalającego nową konstytucję przez uznanie go w ten sposób za konstytuantę.
Wniesiono projekty ustaw:
grudzień 1991r. :
- projekt ZChN O uchwaleniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
- projekt wniesiony z inicjatywy UD, KLD i poszczególnych posłów z UP i PC projekt ustawy o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
marzec 1992r. projekt wniósł Prezydent, a mianowicie O trybie przygotowania i uchwalenia konstytucji
Różnice trzech projektów:
kwestia podmiotu uchwalającego konstytucję,
charakteru i składu Komisji konstytucyjnej,
kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z prawa inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie konstytucji,
trybu nowelizacji…
…. zgłoszony przez Prezydenta
p. KPN
p. PC
Na tych 7 projektach skupiła sie Komisja. Żadnego z nich nie poddano pierwszemu czytaniu na posiedzeniu ZN.
Wpłynęły też projekty konstytucji, które nie były zgodne z wymogami ustawy z dnia 23 kwietnia 1992 o trybie przyg. I uchwalenia Konstytucji RP, wiec nie miały skutków prawnych; były to:
p. Stronnictwa Narodowo- Demokratycznego,
p. SD
p. Unii Wielkopolan
p. UPR…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz