Tryb i formy działania rzecznika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb i formy działania rzecznika - strona 1 Tryb i formy działania rzecznika - strona 2 Tryb i formy działania rzecznika - strona 3

Fragment notatki:

TRYB I FORMY DZIAŁANIA RZECZNIKA : 5 grup zadań Rzecznika : - rozpatruje indywidualne skargi obywateli i podejmuje stosowne czynności mające na celu likwidowanie zauważonych naruszeń w konkretnych przypadkach - może występować z inicjatywami mającymi na celu usuwanie hierarchicznych niezgodności występujących pomiędzy aktami prawnymi - może kierować do odpowiednich org. wnioski mające na celu podjęcie inicjatywy ustawodawczej - wywiera wpływ na kształtowanie kierunków wykładni prawa dotyczących praw i wolności obywatelskich
- ma obowiązek informowania Sejmu i Senatu , a także opinii publicznej o stanie przestrzegania i wolności i praw.
Jeśli po zapoznaniu się ze skierowanym do Rzecznika wnioskiem ( zasada swobody RPO w podejmowaniu spraw ) musi wszcząć kroki umożliwiające stwierdzenie, czy w danym przypadku istotnie nastąpiło naruszenie wolności i praw. Wszelkie działania w tym postępowaniu wyjaśniającym Rzecznik może podejmować sam, lub z udziałem innych org. nadzoru (prokuratury, kontroli państwowej, itp.) Rzecznik może polecić zbadanie tej sprawy im w całości, lub tylko w części.
Rzecznik może też zwrócić się do Sejmu z wnioskiem, by ten zlecił przeprowadzenie kontroli dla zbadania danej sprawy w całości, albo w części NIK - owi.
Jeśli Rzecznik zdecyduje się na samodzielne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego to ma prawo : + zbadać sprawę na miejscu + zlecać poszczególnym podmiotom sporządzanie ekspertyz i opinii
+żądać złożenia wyjaśnień , przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne org. administracji państwowej, rządowej, wszelkich organizacji i jednostek organizacyjnych.
+ żądać przedłożenia info. o stanie spraw, zawisłych w sądach i prowadzonych przez prokuraturę ( zasada pomocniczości działań RPO wobec innych org. ochrony wolności i praw człeka i obywatela ) + ustawowe zobowiązanie wszystkich org., organizacji i instytucji, do których Rzecznik się zwraca, by te współdziałały z nimi udzielały mu pomocy. (zasada obowiązku współdziałania i udzielania pomocy prawnej RPO ze strony wszelkich org., do których się zwraca rzecznik) Po zakończeniu przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, gdy stwierdzi on, że faktycznie nastąpiło naruszenie praw i wolności obywatela , może :
Wystąpić do organu, organizacji , bądź instytucji, w których funkcjonowaniu stwierdził to naruszenie z wnioskiem. Wniosek taki może zawierać sugestię co do sposobu , w jaki sprawa winna być załatwiona poprawnie, albo też zawierać opinię Rzecznika o sprawie. (nie mają one jednak charakteru wiążącego.)
Żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo zastosowania sankcji służbowych wobec urzędników.

(…)

…. przewidzianych w przepisach prawa.( jeśli wnioski Rzecznika zawarte w jego wystąpieniu dotyczyłyby org. sądowych, w żadnym wypadku nie mogą one wkraczać w sferę niezawisłości sędziowskiej) ]
Zażądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych, biorąc także udział w każdym takim toczącym się już postępowaniu na prawach , jakie służą w tym postępowaniu prokuratorowi. Żądać wszczęcia przez właściwego oskarżyciela…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz