Treść układu zbiorowego prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Treść układu zbiorowego prawa pracy - strona 1 Treść układu zbiorowego prawa pracy - strona 2 Treść układu zbiorowego prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:


Treść układu zbiorowego prawa pracy:
Układ zawiera: 1.Treść normatywną (zasady wynagradzania) skierowana do pracowników W części normatywnej mogą być warunki, jakim ma odpowiadać treść stosunku pracy. Rolą układu jest ustalenie zasad wynagrodzeń - są ogólne i bezimienne. Inne sprawy niż dotyczące treści stosunku pracy pod warunkiem, że nie są uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący. Zapisy dotyczące świadczeń socjalnych nie znajdują się w części normatywnej. 2.Wzajemne zobowiązania, relacje stron układu, (które stanowią część zobowiązaniową układu) skierowana do stron. Część zobowiązaniowa- zwana obligacyjną. Są to pewne ramy możliwych zachowań stron (art. 241 (prim) kp). Strony mogą ustalić: sposób publikacji układu i rozpowszechniania jego treści, tryb dokonywania okresowych ocen funkcjonowania układu, tryb wyjaśniania treści postanowień układu oraz rozstrzygnięcia sporów między stronami
Treść układu zbiorowego pracy:
- jest niezależna od rodzaju układu (zakładowe i ponadzakładowe)
- może określać inne sprawy niż te określone z par.1. pod warunkiem, że nie są określone w przepisach
- układ nie może określać spraw w sposób bezwzględnie obowiązujący
- układ nie może naruszać praw osób trzecich
- obszar bardzo rozległy
- układ powinien dotyczyć spraw wynagrodzeniowych
- istotą układu jest określenie wynagrodzenia i innych należności z zakresu prawa pracy
Premia a wynagrodzenie:
 Premia - jest niestałym składnikiem wynagradzania za pracę i przysługuje pracownikowi z tytułu osiągnięcia określonych, obiektywnie sprawdzalnych wyników pracy indywidualnej lub zespołowej
 Nagroda - zaliczana do należności za pracę, nie stanowi jednak składnika wynagrodzenia za pracę i składnika treści stosunku pracy.
Pracownikowi nie przysługuje prawo podmiotowe (w sensie roszczeniowym) do nagrody dopóki nie zostanie ona jemu przyznana. Pracodawca wprowadza premie na jakich chce zasadach (premie uznaniowe- kiedy uznanie odnosi się do wysokości premii)
14
Reduktory premii - z problematyką premiowania wiąże się ciągle drażliwa kwestia zależności prawa do premii od kondycji finansowej i ekonomicznej pracodawcy. W układzie zbiorowym pracy strony tego układu mogą (choć nie muszą) uzależnić powstanie prawa do premii od wypracowania funduszu premiowego. Jeżeli jednak układ nie prowadzi takiej zależności, premia będzie przysługiwała pracownikowi w każdej sytuacji spełnienia warunków pozywanych kształtujących prawo do tego świadczenia i braku przesłanek negatywnych (reduktorów premii)
Zasada równego traktowania pracowników i równego traktowania wynagrodzenia za pracę o jednakowych wartościach lub za taką samą pracę - dotyczy wszystkich składników wynagrodzenia


(…)

… z roszczeniami pracowników
- świadczenia rodzicielskie
Podmioty układu (kto zawiera):
- art. Dotyczące zawierania układów - art. 241 (14), art. 241 (23), art. 241 (25)
- układy zawierają ze strony pracowników właściwy statutowo organ ponadnarodowy i właściwy statutowo organ organizacji pracodawców
- układ zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa
Zakres podmiotowy układu - jest ustalany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz