Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 1 Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 2 Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Transnarodowe sieci w stosunkach międzynarodowych
Sieć - złożony system (complex system) lub grupa powiązanych ze sobą elementów - rzeczy bądź ludzi. Sieci fizyczne(transportowe, energetyczne, telekomunikacyjne) - sieci te są arteriami jednolitego rynku. Tworzą infrastrukturę, która podbudowuje współczesne społeczeństwa i „spina” gospodarki narodowe. Sieci niefyzyczne - korporacje transnarodowe przekształcają swojąstrukturę wewnętrzna w sieciową (sieci wewnątrzkorporacyjne) oraz tworzą sieci między sobą (sieci międzykorporacyjne). Powstają sieci biznesu i bankowe. Sieci gospodarcze (przemysłowe) oznaczają systemy interakcji i przepływów inforamcji, dóbr, usług i kapitału oraz wykorzystania takich zasobów, jak zdolności technologiczne, marketingowe czy pozycja na rynku. Są więc zbiorem połączonych relacji (wymiany). Sieci społeczne (w tym polityczne) - dynamiczny system komunikacji, współpracy i partnerstwa pomiędzy grupami lub instytucjami. Jest to siatka połęczeń pomiędzy jednostkami i grupami, które współdziałają, realizując różne interesy. Mogą to być więc różne formy organizacyjne, mniej lub bardziej skomplikowane. Np. organizacje pozarządowe, grupy nacisku, interesu,instytucje publiczne i prywatne, władze samorządowe oraz jednostki. Mają charakter krajowy - tworzone przez podmioty pochodzące z jednego państwa , i transnarodowy (wykraczają poza granice np. instytucje publiczne i prywatne, organizacje pozarządowe, jednostki oraz aktorzy zbiorowi) -
1) gdy przynajmniej jeden z tworzących ją aktorów nie ma charakteru rządowego
2) pochodzą z conajmniej dwóch państw. Cechy charakterystyczne sieci. Jest to struktura:
Samoorganizująca się - sieć oparta jest na związkach oddolnych, mających charakter dynamiczny
Współpracy - dominują transakcje i przepływy zorientowane na cżłonków sieci, wymagające pewnych wzajemnych zobowiązań i świadczeń
Niehierarchiczna - więzi pomiędzy aktorami sieci są dwukierunkowe, horyzontalne, dają możliwość jednakowego wpływu na zbiorowe decyzje sieci , brak jest monopolu i nadrzędności
Elastyczna - tworzone struktury organizacyjne, nie są niezmienne. Otwartość - możliwość opuszczenia oraz przyłączenia się do sieci. Topologiczna - powstawanie więzi między podmiotami wcześniej ze sobą przestrzennie niepowiązanymi, a nawet odizolowanymi. Struktury sieciowe nazywane są interakcyjnymi - silniej warunkowane są przez relacje między aktorami sieci, niż przez same cechy sieci. Np. koordynacja, kooperacja. Sieci są strukturami koordynacyjnymi - oparte na zaufaniu i współpracy partnerskiej
Relacje mają horyzontalny i niehierarchiczny charakter, ukierunkowane na realizację celów długoterminowych - są więc strukturami zintegrowanymi funkcjonalnie.

(…)

…).
KLASYFIKACJE SIECI
Np. liczba aktorów, czas trwania , funkcje, członkostwo, stopień zorganizowania, zakres przedmiotowy ... Najprostszy podział na sieci dwu- i wielostronne.
Dwustronne - związki bliźniacze (partnerskie, siostrzane). Dwustronne porozumienia o współpracy. Część badaczy uznaje tylko wielostronne (co najmniej 3 aktorów).
Czas trwania - ad hoc - na konkretne zapotrzebowanie, czasowy i celowy…
… (oszczędze sobie podawanie ich nazw, nie będę katować :P)
2)Sieci przestrzenne - powstają ze względu na cechy fizyczne aktorów terytorialnych (kryteria geograficzne). Dwojaki charakter: zwarty lub rozproszony.
Sieci zwarte przestrzennie - tworzone przez jednostki terytorialne sąsiadujące ze sobą przez granicę państwową. Są to sieci transgraniczne, znane także jako euroregiony (pierwszy to niem - hol Euregio…
…, towarów. Sieci przestrzenne rozproszone - to sieci tworzone przez jednostki terytorialne niegraniczące ze sobą, lecz charakteryzujące się podobieństwami cech geograficznych: peryferie-centrum, nadmorskie, górskie, wyspiarskie itp. Np. Cztery Zakątki Południowego Bałtyku. 3)Sieci tematyczne - powstają wokół określonego zagadnienia, którym może być na przykład ochrona środowiska, technologia, urbanizacja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz