Gospodarka regionalna - wykłady - Marketing terytorialny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna - wykłady - Marketing terytorialny  - strona 1 Gospodarka regionalna - wykłady - Marketing terytorialny  - strona 2 Gospodarka regionalna - wykłady - Marketing terytorialny  - strona 3

Fragment notatki:

Gospodarka regionalna Literatura: Wykłady
„Gospodarka regionalna i lokalna” Z. Strzelecki, PWN 2008
Roz. 1: 1.1, 1.4, 1.5, 1.8 - Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego
Roz. 3 - Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej
Roz. 4, bez 4.2.2. - Polityka regionalna
Roz. 5 - Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Roz. 7 - Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej
Roz. 11 - Marketing terytorialny
Dokumenty programowe
W 1 : Pojęcie regionu ekonomicznego Region- mniejsza część; duża autonomia (w Polsce województwa); celem jest rozwój regionu
Regiony świata, UE
Region geograficzny- część powierzchni geograficznej wyodrębniona na podstawie specyficznych cech środowiska geograficzno-przyrodniczego, które go wyróżniają.
Region ekonomiczny- jest kategorią ekonomiczno-przestrzenną, wykształconą w historycznym procesie rozwoju, w oparciu o rozwijaną gospodarkę/działalność gospodarczą, a także powiązania pozaekonomiczno-społeczne i kulturowe.
W obrębie regionu funkcjonują jednostki niższej skali przestrzennej (np. powiaty, gminy)
Różnego rodzaju elementy skupiające powiązania wewnętrzne i zewnętrzne ze swoim otoczeniem:
Wewnątrz regionalne powiązania (produkcyjne, finansowe, społeczne i kulturowe) składają się na strukturę społeczno-gospodarczą regionu
Zewnętrzne powiązania (z innymi systemami tej samej rangi oraz wyższego rzędu)
Podział regionów:
Ze względu na wewnętrzne powiązania:
Region strefowy (powierzchniowy)- obszary względnie jednorodne pod względem przyjętych kryteriów (możliwie wiele wspólnych cech i wiele różnic w stosunku do obszarów otaczających); dominacja określonych cech i działalności społeczno-gospodarczych
Region węzłowy- stanowią układy koncentryczne. W ich centrum znajduje się duże miasto (wojewódzkie), a wokół niego skupiają się obszary powiązane z nim siecią wzajemnych relacji, poprzez wymianę dóbr i usług (węzły komunikacyjne i ośrodki miejskie); wypełniają ważne funkcje administracyjno-gospodarcze, w których następuje koncentracja przestrzenna działalności przemysłowej, usługowej, infrastruktury technicznej i społecznej.
Ze względu na stopień specjalizacji działalności gospodarczej:
Regiony wyspecjalizowane (popyt na te wytwory wykracza poza granice regionu)
Regiony niewyspecjalizowane- kombinacja różnych działalności
Regiony kompleksowe- wszechstronnie rozwinięte
REGION ADMINISTRACYJNY- stworzony do celów zarządzania i administrowania.
NUTS- Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (Nomenclature des Unites Teritoriales Statistique)- stworzona przez Eurostat dla celów statystycznych, kategoryzuje regiony wg kryterium wielkości.


(…)

…: Infrastruktura i środowisko, Kapitał ludzki, Pomoc techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Innowacyjna gospodarka.
Regionalne programy operacyjne (16)
EFRR- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (fundusz strukturalny)
EFS- Europejski Fundusz Społeczny (fundusz strukturalny)
FS- Fundusz Spójności
Polityka spójności ma charakter ponadsektorowy i interdyscyplinarny. Pełni funkcję nadrzędną i integrującą w stosunku…
… polityki regionalnej:
Utrata monopolu przez państwo, które w polityce regionalnej stało się jednym z partnerów obok samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych i społecznych oraz instytucji ponadnarodowych.
Główny cel polityki regionalnej tego okresu to wyrównanie międzynarodowych zróżnicowań w zakresie rozwoju.
1957- utworzono Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Lata 80.- nowe uwarunkowania…
… specjalny rozdział poświęcony polityce strukturalnej pt.: „Spójność gospodarcza i społeczna we Wspólnocie Europejskiej”
Traktat z Maastricht (o utworzeniu UE) (1992):
- uproszczenie procedur przyznawania funduszy
- zwiększanie efektywności przestrzennej alokacji środków
- wzmocnienie roli władz regionalnych o ich przeznaczeniu
- powołanie Fundusz Spójności (1994)
1993- utworzono Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa
„Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza”- modyfikacja zasad polityki regionalnej:
- uproszczenie procedur finansowania i zwiększenie przejrzystości finansowej
- zasada koncentracji w celu poprawienia relacji nakładów do efektów realizowanych projektów
- zredukowanie liczby założonych celów polityki regionalnej
Strategia Lizbońska- marzec 2000- Lizbona:
Cel strategiczny…

- kulturowa
- edukacyjno-naukowa
- gospodarczo-finansowa
- turystyczna
PRZESTRZEŃ JAKO DOBRO RZADKIE
Przestrzeń jest dobrem rzadkim w tym sensie, że jej ilość nie może być powiększona przez produkcję.
Jest obiektem silnej konkurencji.
Może być postrzegana w zmaterializowanej formie jako grunt, tereny, ziemia.
Rynek nieruchomości wyróżnia się spośród pozostałych rynków specyficznymi właściwościami…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz