Transfer - wykład z prawa pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transfer - wykład z prawa pracy - strona 1 Transfer - wykład z prawa pracy - strona 2 Transfer - wykład z prawa pracy - strona 3

Fragment notatki:

Transfer Art. 23 1 k.p. [transfer] § 1. W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5. § 2. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. § 3. Jeżeli u pracodawców, o których mowa w § 1, nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania; przekazanie informacji powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. § 4. W terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. § 5. Pracodawca, z dniem przejęcia zakładu pracy lub jego części, jest obowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków pracy i płacy dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie. Przepis § 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. § 6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy. art. 231 niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim pomija współodpowiedzialność Skarbu Państwa za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przekształceniem statio fisci Skarbu Państwa - zakładu opieki zdrowotnej w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - wyrok TK (Dz.U. z 2005 r. Nr 68, poz. 610) Funkcje: Ochrona trwałości zatrudnienia - ta konstrukcja ma chronić prawa pracownika w czasie przekształceń organizacyjnych po stronie pracodawcy.

(…)

… tego przepisu(dotyczy jakich pracowników? - generalnie wszystkich pracowników z pewnymi wyjątkami):
Nie dotyczy osób świadczących pracę bez stosunku pracy(np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). Pracodawca musi zaproponować nowe warunki pracy dla pracowników, których stosunek pracy ma podstawę w mianowaniu lub powołaniu(dlaczego? - a no często okazuje się, że takie osoby nie mogą już pracować na podstawie mianowania lub powołania - np. urząd sprzedaje jakiś zakład publiczny, więc urzędnik zarządzający nie może już pracować na podstawie mianowania, ale przechodzi np.,. w ręce prywatne i trzeba mu zaproponować nowe warunki pracy na całkowicie innej podstawie). Trzeba dostosować nowe warunki pracy tych osób do nowych okoliczności. Pojęcie „przejścia” w art. 231 k.p.:
pojęcie nie posiada definicji legalnej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz