Tożsamość, ciągłość oraz sukcesja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tożsamość, ciągłość oraz sukcesja - strona 1

Fragment notatki:


Pytanie o tożsamość, ciągłość oraz sukcesję.
Tożsamość państwa oznaczać będzie, że pomimo zmian terytorialnych, społecznych, ustrojowych lub ludnościowych państwo pozostaje nadal tym samym podmiotem prawa międzynarodowego. Z tożsamością zwiazana jest ciągłość państwa, która oznacza, że państwo kontynuuje swoją podmiotowość a zatem kontynuuje swoje prawa i obowiązki w sferze prawa międzynarodowego. d ciągłości rozróżniamy sukcesję państw, która oznacza zastąpienie jednego państwa przez inne w odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorialne. Państwo poprzednik (wygaśnięcie praw i obowiązków) i w ich miejsce wstęują prawa i obowiązki nowego państwa (państwo sukcesor) - z sukcesją mamy do czynienia gdy państwo poprzednik upada (sukcesja całkowita), a także gdy poprzednik traci część swojego terytorium i na tym terytorium powstaje państwo.
Sukcesja - zasady rządzące sukcesja w odniesieniu do traktatów określone zostały w konwencji wiedeńskiej z 78 r. Podstawową regułą w odniesieniu do umów dwustronnych będzie zasada, że państwo sukcesor będzie związana umową poprzednika.
W przypadku umów wielostronnych (tj. gdzie nie trudno osiągnąć porouzmienia) funkcjonować ma zasada tabula rasa(tj. czysta karta) - zasada ta zwlania z obowiązków sukcesji a jednocześnie gwarantuje tym panstwom możliwości podjecia jednostronnej decyzji o sukcesji. Np. kolonia brytyjska na oszarze ktorej funkjconuja umowa wielostronna, po powstaniu na tym obszarze niepodległego państwa to czy dalej będzie umowa obwiwazywac zdecyduje nowe państwo niepodległe. W przypadku umowy dwustronnej to niepodległe państwo na podstawie porozumienia decyduje o obowiązywaniu bądź nie obowiązywaniu umowy.
Przypadki Połączenia/ rozpadu/inkorporacji (z mocy prawa zobowiązania przechodzą na sukcesora)
Przypadki traktatów granicznych oraz umów zlokalizowanych (one przechodzą z mocy prawa bez wyjątków). Przypadek cesji (częśc terytorium cedowane jest do inneo państwa) -obowiazywać ma zasada ruchomych granic traktatowych (tj. na terytorium cedowanym przestają obowiązywać wszystkie umowy państwa poprzednika i w ich miejsce wstępują państwa nowego).
LUDNOŚĆ W PRAWIEMIĘDZYNARODOWYJ
--------- d2
Umowa kupna-sprzedaży nie zawsze jest zwykla umowa cywilno prawna (np. sprzedaz alaski JEST TAKIM PRZYKŁADEM).
bRAK ZNACZENIA NAZWY - PONAD 40 OKRESLEN DLA UMOWY MIEDZYNARODOWEJ.
OBYWATELSTWO
tu ostatni wykład:
Konwencja Haska - rozwiązywanie konfliktow ustaw o obywatelstwie (nie weszła w życie)
Obywatelstwo to węzeł prawny łaczacy obywatela z państwem.
Konwencja Nowojorska z 1957 r. o obywatelstwie kobiet zamężnych, konwencja Rady Europy o eliminowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa i wreszcie Europejska Konwencja o Obywatelstwie z 1997 r. Oprócz nich jest szczególne prawo człowieka jakim jest prawo do obywatelstwa (sformułowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w art. 15) - prawo to głosi iż każdy człowiek posiada prawo do obywatelstwa oraz nikt nie może być pozbawiony w sposób arbitralny swego obywatelstwa ani też prawa do jego zmiany. Pozyytnwa strona tego prawa nie jest związana z konkretnym obowiązkiem państwa. ALE panstwo musi się poswstryzmywac od odebranai obywatelstwa, gdy dana jednostka innego nie ma (nie można doprowadzic do zjawiska bezpaństwowości).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz