Test-zestaw9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2940
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test-zestaw9 - strona 1 Test-zestaw9 - strona 2

Fragment notatki:

1. Śmietnia jest to: A) Nielegalnie składowisko w lesie B) synomin wolnostojącej osłony śmietnikowej  C) Obszar , z którego wszystkie odpady trafiają na konkretne składowisko- obszar zasilania składowiska w  odpady  D) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna 2. Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów określone w ustawie z dnia 1 lipca 2011  r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz.  U. z 2012 r., poz. 391). A) 1 lipca 2013 roku gdyż gminy miały czas przygotowanie nowego systemu gospodarki odpadami B) 1 lipca 2011  C) 4 maja 2004 roku gdyż przyjęcie do UE wymuszało zmianę przepisów  D) Zmiana ustawy nie dotyczy gospodarki odpadami w gminach  3. Przeciętny statystyczny Polak ‘produkuje’ rocznie odpadów: A) około 320kg B) około 1000kg C) około 750 kg D) około 200kg 4. Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania  umowy z firmą wywozową przejmie: A) Gmina  B) Obywatel prowadzący gospodarstwo domowe C) Urząd Wojewódzki D) Specjalnie w tym celu powołane Obywatelskie Spółki Śmieciowe  5. Wg ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach   oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał  odpady: A) Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych B) Spalarnia odpadów, która wg ustawy z z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i   porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) ma powstać w każdej gminie. C) Specjalnie w tym celu powołane Obywatelskie Komitety Śmieciowe D) Specjalnie w tym celu powołane Państwowe Przedsiębiorstwo Oczyszczania 6. Jak ustalane będą stawki za wywóz odpadów po 1 lipca 2013 roku. Wg ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U.  z 2012 r., poz. 391). A) Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę  podstawowej stawce B) od kilograma odpadów – po ważeniu każdego pojemnika C) ustawa określa jedną ogólnokrajową opłatę w wysokości 200zł za mieszkańca za rok D) każdy Sejmik Wojewódzki ustala kwotę po konsultacji z sołtysami, burmistrzami i prezydentami miast 7. Główną część substancji toksycznych zawartych w odpadach uniemożliwiającą ich  kompostowanie stanowią:  A) środki ochrony roślin  B) środki czystości oraz detergenty 

(…)

… Kelwinów
D) Temperatura samozapalenia odpadów
19. Popioły i żużel powstające w wyniku spalania odpadów są:
A) Traktowane jak odpady niebezpieczne i są składowane na specjalnych składowiskach
B) Traktowane jak odpady zwykłe i służą na składowiskach do przykrycia odpadów
C) Używane jako nawóz rolniczy gdyż mają dużo wapnia i poprawiają pH gleby
D) Używane są do produkcji kolorowej kostki brukowej ze względu…
… odpadów
D) Wstępnego podgrzewania spalanych odpadów
17. Dlaczego nie wolno składować nadmiernego osadu czynnego pochodzącego z oczyszczalni
ścieków metodą osadu czynnego na składowiskach odpadów:
A) Są zbyt wilgotne i zawierają zbyt dużo materii organicznej, która rozkładając się wydziela gazy złowonne
B) Oczyszczalnia ma obowiązek składować osad u siebie
C) W prawidłowo prowadzonym procesie oczyszczania nie ma osadu nadmiernego
D) Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
18. Maksymalna temperatura jaka może być osiągnięta w piecu do spalania odpadów o ruchomych
rusztach to:
A) Temperatura topnienia popiołu
B) Temperatura, w której zachodzi piroliza azotu z powietrza
C) 273,15 Kelwinów
D) Temperatura samozapalenia odpadów
19. Popioły i żużel powstające w wyniku spalania odpadów są:
A) Traktowane jak odpady…
… roślin
B) środki czystości oraz detergenty
C) zanieczyszczenia substancjami olejowymi, lakierami, farbami
D) metale ciężkie: Hg, Pb itd.
8. Aby móc spalać odpady w domowym palenisku należy:
A) Posiadać atestowany kocioł grzewczy na paliwo stałe
B) Posiadać pozwolenie z urzędu gminy
C) Jest to zabronione pod każdym względem
D) Nie jest to zabronione jeżeli piec wytwarza temperaturę min. 495stopni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz