Test z finansów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 4557
Wyświetleń: 8575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z finansów - strona 1 Test z finansów - strona 2 Test z finansów - strona 3

Fragment notatki:...Funkcja emisyjna kredytu bankowego oznacza, że:
a) udzielony kredyt tworzy przejściowy kredytowy dochód pieniężny,
b) każde udzielenie kredytu twarzy nowy pieniądz a każda spłata kredytu powoduje jego likwidację, .
c) kredyt w tej funkcji stanowi dodatkowy niejako nadzwyczajny dochód....

...I stopień aktywu finansowego przypisywany jest:
a) wkładom terminowym,
b) gotówce
c) wkładom a'vista....

Funkcja emisyjna kredytu bankowego oznacza, że: udzielony kredyt tworzy przejściowy kredytowy dochód pieniężny, każde udzielenie kredytu twarzy nowy pieniądz a każda spłata kredytu powoduje jego likwidację, .
kredyt w tej funkcji stanowi dodatkowy niejako nadzwyczajny dochód.
Powszechna Kasa Oszczędności i Bank Państwowy stała się samodzielnym bankiem
zgodnie z ustawą o prawie bankowym w ramach II etapu reformy bankowej, w ramach dalszych zmian w strukturze banku w 1978 roku,
w ramach reformy gospodarczej- tzw. procesu dekoncentrowania systemu bankowego w roku 1987 Kredytowa kreacja pieniądza polega na:
zaciąganiu przez budżet państwa kredytów bankowych
wprowadzeniu dodatkowego pieniądza do obiegu,
emisji weksli służbowych.
Pierwszym pieniądzem sztucznym był:
kruszce szlachetne, monety, banknoty
Pieniądz nadwartościowy to taki, gdy: _ realna siła nabywcza > nominalna siła nabywcza, ma miejsce spadek kursu wymiennego pieniądza krajowego w stosunku do dewiz.
Bank Centralny pełni funkcję:
emisyjna,
bank państwa, bank banków,
zarządza rezerwami walutowymi kraju, nadzór bankowy.
Formalno prawne podejście do kredytu bankowego:
pomnażanie siły nabywczej kredytobiorcy,
czasowe wykorzystanie czasowo wolnych środków pieniężnych, pośredniczenie banku w przekazywaniu wolnych środków pieniężnych
Rozdzielczą funkcję kredytu pełnią: wszystkie kredyty, kredyty inwestycyjne, konsumpcyjne,
kredyt obrotowy
Emisja budżetowa to:
powiększenie obiegu pieniężnego w wyniku nadwyżki importu nad eksportem,
każde udzielenie kredytu bankowego,
bezpośrednie zaciągnięcie kredytu przez państwo u obywateli Zamknięcie rachunku bankowego może nastąpić: na wniosek posiadacza rachunku, z inicjatywy banku, ale tylko z ważnych powodów,
decyzją władz urzędowych i prokuratorskich
Istota rachunku kredytowego to:
rejestrowanie zadłużenia wobec banku w rachunku bieżącym,
funkcjonuje zawsze obok rachunku bieżącego,
przekazanie kwoty przyznanego kredytu z rachunku kredytowego na rachunek bieżący
Konta osobiste funkcjonują podobnie jak: rachunki pomocnicze rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe.
Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe działają: tak samo jak książeczki oszczędnościowe, dają możliwość dokonywania rozliczeń i wykonywania na

(…)


Kredyty sezonowe dotyczą: finansowania krótkotrwałych trudności płatniczych związanych z określoną transakcją,
finansowania w okresie obowiązywania wiele atrakcji,
refinansuje potrzeby spowodowane specyfiką produkcji wytwarzania, i magazynowania, sprzedaży.
Istota leasingu finansowego:
czasowe udostępnienie maszyn lub urządzeń leasingobiorcy
po upływie umownego czasu użytkowania przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy,
ryzyko inwestycyjne ponosi biorca I stopień aktywu finansowego przypisywany jest: wkładom terminowym, gotówce
wkładom a'vista.

… gospodarczymi,
ludnością a jednostkami gospodarczymi, NBP a ludnością Dyskonto weksla polega na:
zakupie weksli przez banki komercyjne przed terminem ich płatności,
zakupie weksli zdyskontowanych przez bank komercyjny przez NBP
Hipoteczny kredyt stanowi:
zabezpieczenie materialne kredytów inwestycyjnych, zabezpieczenie prawne zwrotności kredytu
Hipotek kaucyjna stosowana jest w przypadku:
kredytów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz