Bankowość - podstawy - Kreacja pieniądza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 4095
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - podstawy - Kreacja pieniądza - strona 1

Fragment notatki:


Informacje zawarte w notatce to: źródła kreacji pieniądza, rodzaje ujmowania kredytu bankowego, granica akcji kredytowej, funkcje kredytu bankowego, struktura systemu bankowego.

A także: funkcje i zadania Banku Centralnego, rachunki bankowe, kryteria klasyfikacji kredytów, leasing.

Notatka to doskonała pomoc w nauce z przedmiotu bankowość.

Źródła kreacji pieniądza (sposoby wprowadzania go do obiegu)
1.emisja budżetowa (skarbowa) - polega na emitowaniu przez Skarb Państwa papierów wartościowych (skarbowych) takich jak: weksle skarbowe, obligacje skarbowe, i oferowaniu ich zakupu społeczeństwu w celu ograniczenia bądź pokrywania deficytu budżetowego. Pożyczkobiorcą czyli emitentem jest Skarb Państwa, natomiast pożyczkodawcami są nabywający te papiery
weksle skarbowe - emitowane są na wysokie kwoty (nominały), stąd nabywają je głównie podmioty gospodarcze, instytucje, banki handlowe
obligacje skarbowe - emitowane są o niższych nominałach, stąd ich zakupem zainteresowane być mogą osoby fizyczne
2.nadwyżka eksportu nad importem - czyli dodatnie saldo; sprzedaż towaru zagranicznemu odbiorcy powiększa obieg pieniądza krajowego. W przeciwieństwie do tego zapłata przez importera krajowego za towar importowany z zagranicy oznacza likwidację (wycofanie z obiegu) pieniądza krajowego. Efekt jest więc taki sam, jak przy spłacie kredytu. Zauważyć należy, że kredytowa kreacja pieniądza wiązać się może z powiększeniem obiegu pieniężnego w wyniku nadwyżki eksportu nad importem. Kredytowanie bowiem produkcji eksportowej powiększa obieg pieniądza krajowego. Późniejszy eksport i zapłata przez zagranicznego importera umożliwiają spłatę kredytu zaciągniętego uprzednio przez eksportera. Równocześnie następuje zamiana jednego źródła kreacji pieniądza (kredytu) na inne (należności za eksport).
(Podmiot gospodarczy potrzebuje środków pieniężnych: kapitał własny i kapitały obce (kredyt bankowy). Zaciąga kredyt, który uzupełnia środkami własnymi. Produkcja jest realizowana -- sprzedaż. Na produkcję ponosimy nakłady. Nakład staje się kosztem, gdy przynosi efekt użyteczny (ma miejsce sprzedaż). To co eksportujemy, uzyskujemy za to dochody. Zaciągnięty kredyt zostaje spłacony ze środków uzyskanych z eksportu.
3. kredyt bankowy - czyli kredytowa kreacja pieniądza; polega na wprowadzaniu dodatkowego pieniądza do obiegu i może nastąpić w różnych momentach reprodukcji:
- w produkcji, przy kredytowaniu produkcji w toku
- w zbycie, przy kredytowaniu wyrobów gotowych
- w obrocie towarowym, przy kredytowaniu hurtu, a także działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej
Kredytowanie może dotyczyć także różnych odbiorców, wobec czego pieniądz może pojawić się w obiegu w następstwie kredytowania zarówno odbiorcy pośredniego, jak i konsumenta i inwestora (czyli ostatecznych/finalnych odbiorców dochodu narodowego).
Zalety kredytowej kreacji pieniądza:
1. znika niebezpieczeństwo hamowania działalności gospodarczej na skutek braku środków pieniężnych
2. pojawia się możliwość dostosowania podaży pieniądza do realnej wielkości poszczególnych składników realnej podaży


(…)

… kredytów:
- kredyty w rachunku bieżącym
- kredyt w rachunku kredytowym
- kredyty dyskontowe
- kredyty akceptacyjne
- kredyt rzeczowy (leasing)
5. kryterium zabezpieczenia kredytu:
- lombardowe
- hipoteczne
6. kryterium waluty kredytu
- złotowe
- walutowe
O kwalifikacji kredytu przesądza umowny termin spłaty, a nie cel gospodarczy (tak np. kredyt krótkoterminowy może być przyznany na cele płatnicze…

Co wzmacnia prawdopodobieństwo wykupienia weksla. Niewypłacalne jednostki gospodarcze są eliminowane z dostępu do kredytu dyskontowego. Operacje dyskonta weksli polegają na nabyciu weksli przez banki, a może to być prowadzone poprzez:
zawarcie umowy o linię kredytową
doraźne transakcje nabycia wierzytelności
Linia dyskontowa jest to limit kredytowy przyznawany przez bank (zazwyczaj na okres od 3-6 miesięcy…
… kredytobiorcy nie było żadnego pokrycia.
Kredyt otwarty jest kredytem krótkoterminowym odnawialnym. Limit do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć ustalany jest w zależności od wysokości:
- wpływów obecnych
- przewidywanych w okresie kredytowania na rachunek bieżący
2. kredyty w rachunku kredytowym - stanowią one kolejne rozwiązanie polegające na prowadzeniu odrębnych rachunków kredytowych obok rachunku…
… go dalej. Całkowite pokrycie nakładów i kosztów ma miejsce poprzez kolejne operacje, ale z tym samym przedmiotem i z kolejnymi klientami.
Leasing finansowy - występuje wówczas, gdy po upływie umownego okresu użytkowania przedmiotu leasingu przechodzi on na własność leasingobiorcy. Leasing finansowy to długoterminowe kontrakty bez możliwości wypowiedzenia w czasie trwania umowy (i wtedy ryzyko inwestycyjne…
… np. Z przejściowym stanem wzrostu zobowiązań czy zakłóceniami w sprzedaży, wówczas kredytobiorca może uzyskać kredyt na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań
kredyt kasowy - podobnie jak w przypadku rachunku bieżącego; różnica natomiast dotyczy faktu uruchomienia go poprzez otwarcie rachunku kredytowego, w ciężar którego następuje wykorzystanie kredytu
linia kredytowa - jest kredytem finansującym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz