Test A-D z geografii ekonomicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test A-D z geografii ekonomicznej - strona 1 Test A-D z geografii ekonomicznej - strona 2 Test A-D z geografii ekonomicznej - strona 3

Fragment notatki:


Test A 1)główne kierunki badań geografii ekonomicznej: ekologiczny, regionalny, przestrzenny. 2)determinizm geograficzny oznacza: całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego. 3)wskaźnikiem podstawowym statystyki regionalnej może być: wydobycie węgla kamiennego w KWK Piast w styczniu. Procent ludności miejskiej w poszczególnych woj. Polski. 4)klasyfikacja technologiczna złóż surowców mineralnych to: podział z uwagi na przydatność surowców do konkretnej gałęzi przemysłu. 5)metoda bonitacyjna polega na: ustaleniu skali oceny środowiska w postaci tzw. szeregu bonitacyjnego. 6)ekologia jest to: nauka o rozwoju organizmów w środowisku. 7)teoria Thunera dotyczy: lokalizacji produkcji rolnej. 8)podaj wzór bilansu wodnego: Z+P=H+S+R (Z- retencja początkowa, P- opady, H- odpływ, S- parowanie, R- retencja końcowa). Test B 1)badaniem wzajemnych oddziaływań społeczeństwa na środowisko zajmuje się w geografii ekonomicznej kierunek: ekologiczny. 2)nihilizm geograficzny oznacza: uznanie niezależnego rozwoju człowieka od warunków środowiskowych. 3)za pomocą relatywnego miernika statystyki regionalnej przedstawić można: gęstość zaludnienia w gminach. 4)klasyfikacja genetyczna złóż surowców mineralnych to: przyjęcie jako kryterium podziału wartości lub warunki tworzenia się złóż w litosferze. 5)metoda geobotaniczna polega na: analizie układu...... siedlisk jako odbicie warunków naturalnych. 6)sozologia jest to: nauka ochronie środowiska i kształtowaniu środowiska przyrodniczego. 7)substancje abiotyczne są to: podstawowe pierwiastki i związki chemiczne. 8)zakres kosztów teorii Webera dotyczy: surowców, siły roboczej i transportu. 9)repatriacja oznacza: przymusową emigracje w czasie wojny. Test C 1)główne funkcje współczesnej geografii to: optymalizacyjna, diagnostyczna. 2)gęstość zaludnienia w poszczególnych departamentach Francji przedstawić można: miernikiem relatywnym statystyki regionalnej. 3)analiza kartometryczna to: określenie ilościowych przestrzennych cech obiektów na mapach. 4)heterotrofy to: organizmy cudzożywne. 5)zdolność roślin do rejestrowania zmian zachodzących w środowisku wykorzystano w metodzie: geobotanicznej. 6)w skład przestrzeni geograficznej wchodzą obszary: produkcji pierwotnej, wtórnej, konsumpcji. 7)najczęściej stosowane klasyfikacje złóż surowców mineralnych to: morfologiczna, technologiczna, genetyczna. 8)polityka lokalizacyjna opiera się na przesłankach: ekonomicznych, społecznych, przestrzennych. 9)w teorii lokalizacji produkcji Thunera strefa A obejmuje: intensywne rolnictwo w tym ogrodnictwo, warzywa oraz produkcja mleka, hodowla bydła mlecznego. 10)z uwagi na czas trwania migracje możemy podzielić na: stałe, sezonowe, wahadłowe. Test D 1)funkcja optymalizacyjna w geografii ekonomicznej polega na: minimalizacji kosztów i strat w środowisku i maksymalizacji zysków przy realizacji inwestycji. 2)w statystyce regionalnej stosowane są mierniki: podstawowe. 3)analiza geograficzna polega na: stosowanie grafów do badań zjawisk ekonomicznych na mapach. 4)autortofy to: samożywne składniki ekosystemów zdolne do pochłaniania energii słonecznej.5)podaj i wyjaśnij wzór stosowany w metodzie badania sprawności środowiska: SR=Pn-Pw/On-Ow (Pw- potencjał wniesiony, Pn- potencjał naturalny, On- opór naturalny, Ow- opór wniesiony) 6)podstawowym zasobem naturalnym jest: przestrzeń geograficzna. 7)podstawowe zasady gospodarki wodnej w Polsce to: kompleksowość, przestrzenność, perspektywiczność. 8)klasyczna technologia złóż surow

(…)

…)reemigracja oznacza: powrót z emigracji do poprzedniego miejsca zamieszkania. Geografia (z grec. opisywanie ziemi). Okres XV I XVI wieku to okres wielkich odkryć geograficznych (Kolumb, Magellan). XIX wiek to przemiany polityczne, społeczne. Powstanie 3 nurtów filozoficznych: 1)determinizm geograficzny- (zależny) głosił całkowite uzależnienie człowieka od środowiska. 2)nihilizm geograficzny - odrzucanie roli…
… jest możliwe jedynie w dorzeczu (tylko w dorzeczu można planować). 3)perspektywiczność- odnosi się do pewnych prognoz demograficznych (bierzemy dzisiejsze i przyszłe potrzeby). Retencje- gromadzenie np. w zbiornikach retencyjnych. Klimat- zespół cech atmosferycznych, które powtarzając się przez dłuższy okres czasu stały się charakterystyczne dla danego obszaru. Klimat aglomeracji miejsko- przemysłowych jest klimatem…
… promieniowania ultrafioletowego, woda+ SO2- H2SO4= kwaśne deszcze, tlenki azotu+ woda kwas azotowy. 2)drobny deszcz- posiada większe stężenie związków chemicznych niż ulewa, która oczyszcza. 3)temperatura, w mieście jest cieplej do 2oC w porównaniu do terenów poza miejskich mury, chodniki nagrzewają się, dodatkowo wydzielają ciepło, samochód, kominy 4)wiatr- mniej wietrznie, bo zabudowa ogranicza wiatr…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz