test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
test - strona 1 test - strona 2 test - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO GOSPODARCZE Zasada proporcjonalności zakazuje:
wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia;
różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach;
działania prawa wstecz;
W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji?
usługi turystyczne;
ochrona osób i mienia;
handel napojami alkoholowymi;
prowadzenie działalności bankowej;
Organem koncesyjnym nie jest:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
Burmistrz;
Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
Obowiązek wpisu do KRS dotyczy ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
spółek jawnych;
banków;
spółek cywilnych;
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):
notariusz;
osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów;
spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną;
nauczyciel w szkole prywatnej;
spółka partnerska z udziałem adwokatów;
Prokurę może udzielić ( więcej niż 1 odp. Jest prawidłowa ):
konsument;
spółka kapitałowa w organizacji;
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
fundacja prowadząca działalność gospodarczą;
Prokura ( więcej niż 1 odp. Jest prawidłowa ):
jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych;
zawsze podlega ujawnieniu w rejestrze;
jej ujawnienie w rejestrze jest fakultatywne;
podobnie jak zwykłe pełnomocnictwo nie podlega ujawnieniu w rejestrze;
jest uregulowana w Kodeksie cywilnym;
Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej nie jest;
spółka kapitałowa w organizacji, gdyż nie może ona prowadzić działalności gospodarczej;
spółka partnerska;
bank;
oddział przedsiębiorstwa zagranicznego;
Osoba fizyczna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą powinna:
uzyskać wpis do KRS;
każdorazowo uzyskać zezwolenie;
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejestrowy;
uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę;
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:


(…)

… przed upływem terminu na jaki została zawarta;
119. zadatek to;
zawsze zaliczka;
zabezpieczenie wykonania umowy;
występuje jedynie przy umowie przedwstępnej;
120. Wada oświadczenia woli to:
każda pomyłka;
pozorność;
groźba bezprawna;
121. Odpowiedzialności karnej podlega zgodnie z ustawą o nieuczciwej konkurencji;
przedsiębiorca, który swoją działalnością zagraża interesom ekonomicznym lub osobistym innego…
…:
musi być przedsiębiorcą;
zawiera dla komitenta umowy najmu;
działa niekiedy bez wynagrodzenia;
100. Indosatariusz to:
zleceniodawca w umowie zlecenia;
dłużnik wekslowy;
wierzyciel wekslowy;
101.Okres gwarancji jakości:
trwa zawsze 1 rok;
przedłuża się o okres trwania reklamacji;
określa z reguły dokument gwarancyjny;
102. W prawie zobowiązań występuje:
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka;
odpowiedzialność karna…
… wspólnika w spółce z.o.o. może być wykonane bez względu na wielkość jego udziału w spółce? ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):
prawo do kontroli działalności spółki;
prawo do zaskarżania uchwały zgromadzenia wspólników;
prawo do żądania wyznaczenia przez sąd biegłego do zbadania rachunkowości i działalności spółki;
Akcje nieme ( więcej niż 1 odp. prawidłowa ):
to akcje pozbawione prawa głosu…
… zawodu;
wyłączona jest jego odpowiedzialność majątkiem osobistym za zobowiązania spółka powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów w spółce;
Uprzywilejowanie akcji co do głosu ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):
nie może dawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy;
może w określonych przypadkach dotyczyć akcji niemych;
nie może występować w spółkach publicznych…
… pozornej prawnej;
Własność przeniesiona:
umowa pożyczki;
umowa leasingu;
umowa zamiany;
umowa użyczenia;
umowa dostawy;
Prokura:
może jej udzielić każda osoba prawna;
może jej udzielić przedsiębiorca rejestrowany;
zakres uprawnień prokurenta ustala przedsiębiorca;
nie wygasa z chwilą śmierci tego, kto jej udzielił;
Odnowinie zobowiązania:
powoduje wygaśnięcie zobowiązania;
powoduje powstanie nowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz