egzamin - bank

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - bank - strona 1 egzamin - bank - strona 2 egzamin - bank - strona 3

Fragment notatki:

5. Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) notariusz;   b) osoba fizyczna prowadząca zakład naprawy rowerów;   c) spółka z o.o. prowadząca działalność charytatywną;   d) nauczyciel w szkole pry watnej;   e) spółka partnerska z udziałem adwokatów   BE są ok a co z A???   6. Czy prokurę może udzielić osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?   24. Bank w razie gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu może ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) dochodzić swych należności najpierw od kredytobiorcy, a dopiero gdy egzekucja z jego majątku okaże się bezskuteczna - od poręczyciela;   b) dochodzić swych należności zaraz od poręczyciela niezależnie od stanu majątkowego kredytobiorcy;   c) dochodzić swych należności od dłużnika oraz poręczyciela   C na pewno ale które jeszcze???   27. Prokurę może udzielić ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) stowarzyszenie nie prowadzące działalności gospodarczej;   b) konsument;   c) spółka kapitałowa w organizacji;   d) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą   36. Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest ( wiecej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) osoba fizyczna zajmująca się wyrobem zabawek;   b) adwokat prowadzący kancelarię;   c) spółka w urzędzie podatkowym;   d) urzędnik w urzędzie podatkowym;   e) spółka partnerska z udziałem radców prawnych   E na pewno i kto jeszcze?   53. Wpisowi do KRS nie podlega ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) oddział przedsiębiorstw zagranicznych;   b) przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych;   c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej;   d) adwokat prowadzący kancelarię   CD na pewno a B też?   54. Przedsiębiorcą na gruncie prawa działalności gospodarczej jest ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):   a) spółka jawna;   b) radca prawny wykonujący zawód w kancelarii;   c) stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą;   d) spółka cywilna   AC na pewno B też? 1. Zasada proporcjonalności zakazuje:   A   a) wprowadzenia nadmiernych ograniczeń w zakresie praw i wolności ( tj. takich, które nie są niezbędne do osiągnięcia celu danego ograniczenia;   b) różnego traktowania podmiotów w takich samych okolicznościach;   c) działania prawa wstecz;   2. W której z poniższych dziedzin podjęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji?   B   a) usługi turystyczne;   b) ochrona osób i mienia;   c) handel napojami alkoholowymi;   d) prowadzenie działalności bankowej;   3. Organem koncesyjnym nie jest:   B   a) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;   b) Burmistrz;   c) Przewodniczący krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;   4. Obowiązek wpisu do KRS dotyczy ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):

(…)

…;  c) uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez sąd rejestrowy;  d) uzyskać wpis do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez właściwą gminę;  10. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej:  A  a) bez ograniczeń ( także majątkiem osobistym );  b) do wysokości sumy komandytowej;  c) do wysokości kładu, który wniósł do spółki;  11. Ograniczenie odpowiedzialności…
… działalności spółki;  b) prawo do zaskarżania uchwały zgromadzenia wspólników;  c) prawo do żądania wyznaczenia przez sąd biegłego do zbadania rachunkowości i działalności spółki;  16. Akcje nieme ( więcej niż 1 odp. prawidłowa ):  AD  a) to akcje pozbawione prawa głosu;  b) są niedopuszczalne w polskim prawie spółek;  c) to akcje, które emitować może tylko spółka Skarbu Państwa;  d) to akcje uprzywilejowane…
…. jest prawidłowa ):  BCD  a) nie może dawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy;  b) może w określonych przypadkach dotyczyć akcji niemych;  c) nie może występować w spółkach publicznych;  d) nie może dawać uprawnionemu więcej niż 2 głosy;  30. Obowiązek wpisu do KRS dotyczy ( więcej niż 1 odp. jest prawidłowa ):  AC  a) banków;  b) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;  c) spółek jawnych;  d) spółek…
…, gdy komplementariuszem jest spółka z.o.o., której wspólnicy są zarazem komandytariuszami w spółce komandytowej;  13. Prowadzenie spraw w spółce cywilnej:  C  a) należy do zarządu;  b) jest wyłącznym uprawnieniem wspólnika, który przeznaczył na działalność spółki największy majątek;  c) zasadniczo jest prawem i obowiązkiem każdego wspólnika;  14. Za zobowiązania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz