Prawo handlowe-pytania na egzamin 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe-pytania na egzamin 2 - strona 1 Prawo handlowe-pytania na egzamin 2 - strona 2 Prawo handlowe-pytania na egzamin 2 - strona 3

Fragment notatki:

1. Akcja może być uprzywilejowana pod względem: a) prawa głosu b) prawa do poboru większej dywidendy c) innym, wskazanym w statusie 2. Akcje imienne: a) zawierają imię i nazwisko akcjonariusza b) zbywane są z zachowaniem formy pisemnej i wręczenie akcji nabywcy c) mogą być uprzywilejowane co do prawa głosu 3. Akcje na okaziciela: a) mogą być uprzywilejowane co do prawa głosu b) zbywane są z zachowaniem formy pisemnej c) uprawnionym z tytułu posiadania akcji jest jej posiadacz 4. Akcjonariusz może zbyć swoje akcje imienne: a) bez ograniczenia b) w zależności od postanowień statusu za zezwoleniem zarządu c) w zależności od postanowień statusu za zezwoleniem rady nadzorczej 5. Akredytywa w prawie polskim uregulowana jest w: a) K. C. b) ustawie o rachunkowości z 23-01-89 c) rozporządzeniu ministra finansowego z 23-01-89 6. Aport jest: a) wkładem bezgotówkowym b) wkładem pieniężnym c) wkładem rzeczowym 7. Aport jest: a) wkładem pieniężnym b) wkładem niepieniężnym c) wkładem bezgotówkowym d) wkładem rzeczo wym 8. Awal jest: a) gwarancją wekslową b) poręczeniem wekslowym c) przeniesieniem praw z weksla 9. Czek pełni funkcję: a) płatniczą b) kredytową c) kredytową i płatniczą 10. Członek zarządu, który działa na szkodę spółki: a) podlega odpowiedzialności cywilnej b) może być odwołany c) podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w odrębnych przepisach 11. Członek zarządu spółki z o. o. może samodzielnie: a) dokonać czynności zwykłego zarządu b) ustanowić prokurenta c) odwołać prokurę 12. Członkostwo w spółdzielni jest: a) zbywalne b) niezbywalne c) może być podmiotem dziedziczenia 13. Czy likwidacja w spółce akcyjnej jest: a) nieobowiązkowa b) obowiązkowa c) nie uregulowana przez kodeks handlowy (K. H.) 14. Czynem nieuczciwej konkurencji jest: a) każde działanie sprzeczne z prawem b) każde działanie sprzeczne z dobrymi zwyczajami c) niedozwolona reklama 15. Czy sposób reprezentacji spółki z o. o. i spółki akcyjnej jest: a) tożsame b) odmienne c) podobne 16. Czy umowa spółki cywilnej może powierzyć prowadzenie spraw spółki osobie trzeciej: a) tak b) nie c) tak, ale tylko z udziałem wspólników 17. Czy umowa spółki jawnej może powierzyć prowadzenie spraw spółki osobom trzecim: a) tak b) nie c) tak, ale tylko z udziałem wspólników 18. Czy wspólnicy prowadzący sprawy spółki otrzymują wynagrodzenie za pracę osobistą: a) tak b) nie c) kodeks handlowy nie reguluje tej kwestii 19. Czy wspólnik prowadzący sprawy spółki jawnej otrzymuje wynagrodzenia za pracę osobistą: a) tak b) nie c) K. H. nie reguluje tej kwestii 20. Do działu B rejestru handlowego wpisuje się: a) spółkę komandytową (A - komandytowa i jawna) b) spółkę z o. o.

(…)

…. Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego polegać może na a) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółdzielnię b) przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa c) likwidacji przedsiębiorstwa państwowego i wniesieniu tego przedsiębiorstwa do spółki
110. Przed zarejestrowaniem spółki akcyjnej akcje a) wydawane w zamian za wkłady pieniężne powinny być pokryte…
… to a) umowa cywilnoprawna b) struktura organizacyjna przewidziana przepisami prawa c) czynność prawna dwustronna d) zdarzenie prawne
132. Spółka jawna a) może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu b) nie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu c) za spółkę nabywają prawa i zaciągają zobowiązania jej wspólnicy
133. Spółka jawna a) posiada zdolność sądową b) posiada zdolność procesową c) nie posiada zdolności sądowej i procesowej 134. Spółka komandytowa jest podtypem spółki a) jawnej b) cywilnej c) z o. o.
135. Spółka komandytowa powstaje z chwilą a) zawarcia umowy b) wpisu do rejestr handlowego c) zebrania sumy komandytowej 136. Spółka może nabywać swoje akcje a) bez ograniczenia b) w drodze egzekucyjnej c) poprzez zawarcie umowy z akcjonariuszem w formie aktu…
… cywilnego i handlowego w latach a) 1804-1807 b) 1810-1818 c) 1845-1855
168. Wierzycielami z weksla mogą być a) indosant b) remitent c) wierzyciel 169. Wkład wspólnika może polegać na a) wniesieniu do spółki praw b) świadczeniu usług c) wniesieniu do spółki własności 170. Wkład wspólnika spółki cywilnej może polegać na a) wniesieniu rzeczy do używania b) wniesieniu własności rzeczy c) wniesieniu praw d…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz