Terminy - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy - omówienie zagadnienia - strona 1 Terminy - omówienie zagadnienia - strona 2 Terminy - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Terminy
Kodeks używa pojęcia termin w dwóch znaczeniach:
1 jako przedział czasu przeznaczony na dokonanie określonej czynności np.: termin wniesienia odwołania
2 jako data i godzina dokonania określonej czynności np.: termin rozprawy. Podział ze względu na sposób ustalania terminu:
1 terminy ustawowe wynikające z przepisów prawa.
2 terminy wyznaczone przez organ administracji.
Podział ze względu na skutki niedochowania terminu:
1 terminy zawite ( prekluzyjne) - to taki termin którego uchybienie powoduje bezskuteczność czynności dokonanej z uchybieniem terminu np.: termin do wniesienie odwołania od decyzji. Jeśli termin upływa dzisiaj to ostatnim terminem jest godz. 24 00.
2 terminy instrukcyjne - to taki termin którego uchybienie nie ma wpływu na skuteczność czynności dokonanej z uchybieniem terminu.
Co do zasady terminy zawite są przeznaczone dla czynności strony a terminy instrukcyjne dla czynności organu.
Obliczanie terminów.
Art. 57 kpa - reguluje to dostatecznie jasno. Paragraf 1 - jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie np. data doręczenia decyzji , nie uwzględnia się dnia w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego dnia z wyznaczonych liczby dni uważa się za koniec terminu. Terminu określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu czyli jak poniedziałek to koniec w następny poniedziałek. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu który odpowiada początkowemu dniowi terminu a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było w ostatnim dniu tego miesiąca czyli termin miesiąca 6 listopad upływa 6 grudnia. Jak koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu kończy się w najbliższy dzień powszedni.
Zachowanie terminu.
Art. 57 p5.
Przywrócenie terminu W sytuacji w której uczestnik postępowania z jakiegokolwiek powodu nie dochował (nie dotrzymał) terminu ,termin może być przywrócony ale muszą być spełnione przesłanki (łącznie) :
1) termin może być przywrócony wyłącznie na wniosek osoby która nie dotrzymała terminu(w żadnym przypadku nie można przywrócić uchybionego terminu z urzędu)
2) wniosek musi być złożony najpóźniej w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia (np. 7 dni od powrotu ze szpitala)
3) we wniosku należy uprawdopodobnić że uchybienie terminu nastąpiło bez winy podmiotu który nie dochował terminu.


(…)

… przed sądami administracyjnymi ponieważ tego rodzaju postanowienie jako kończące postępowanie w sprawie podlega zaskarżaniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego. (art.3 $2p.3 p.p.s.a.) Możemy mieć do czynienia z dosyć paradoksalną sytuacją ,w której w wyniku nie złożenia w terminie odwołania od decyzji ; decyzja uzyskuje przymiot ostateczności i podlega wykonaniu w tym również w trybie egzekucji administracyjnej(czyli w trybie przymusowym).Jeżeli organ przywróci uchybiony termin to ów przymiot ostateczności upadnie ale żeby w tzw. międzyczasie nie doszło do przymusowego wykonania decyzji art.60 przewiduje, że organ właściwy w sprawie przywrócenia terminu może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji lub postanowienia.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz