Termin prawa odkupu

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Termin prawa odkupu - strona 1 Termin prawa odkupu - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO ODKUPU. Prawo odkupu umożliwia ponowne nabycie rzeczy sprzedanej, dzięki czemu umożliwia wyzbycie się własności określonego skł.majątkowego tylko na pewien czas.
Prawo odkupu polega na tym, że sprzedawca może w ciągu określonego terminu doprowadzić do powstania stosunku zobowiązania sprzedaży powrotnej, w tym terminie musi złożyć odpowiednie oświadczenie woli kupującemu. Termin prawa odkupu. Termin strony określają w umowie ale ustawodawca ogranicza swobodę stron zastrzegając, że to prawo odkupu nie może przekraczać lat 5 - termin dłuższy ulega skróceniu do lat 5 (liczymy od chwili zawarcia umowy). Chodzi o ochronę interesów kupującego. Po upływie tego terminu prawo odkupu wygasa.
Jeśli sprzedawca uzyskał to prawo to jest to prawo podmiotowe kształtujące. Sprzedawca może na podstawie jednostronnego oświadczenia przekształcić stosunek prawny dotychczasowy. Oświadczenie o wykonaniu odkupu jest wykonaniem prawa podmiotowego kształtującego. Według Czachórskiego to oferta, którą w umowie i w tym zastrzeżeniu kupujący kieruje do sprzedawcy. Skutki zastrzeżenia prawa odkupu. Zastrzeżenie nie czyni umowy warunkową. Własność rzeczy przechodzi na kupującego ale przez czas trwania prawa odkupu kupujący jest zastrzeżeniem związany, powinien się liczyć, że sprzedawca prawo odkupu może wykonać i powstanie zobowiązanie do powrotnego przeniesienia własności na sprzedawcę. Prawo odkupu ma tylko skutki obligacyjne - sprzedawca może wykonać prawo odkupu tylko wobec kupującego. Gdy kupujący dokona rozporządzenia rzeczą, obowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego, by umożliwić wyk. uprawnienia sprzedawcy, jeśli tego nie uczyni jest odpowiedzialny za niewykoniae zob. na zas.ogólnych. Może nastąpić rozszerzenie skuteczności prawa odkupu przez wpisanie do księgi wieczystej. Prawo to będzie skuteczne względem osoby trzeciej. Prawo odkupu jest niepodzielne i niezbywalne ale jest dziedziczne. Jeśli jest kilku uprawnionych do odkupu a kilku tego prawa odkupu nie realizuje to pozostali mogą rzecz odkupić. Odkupić można tylko rzecz w całości. Prawo odkupu wykonywa się przez oświadczenie, które sprzedawca składa kupującemu. Jeśli zawarcie umowy sprzedaży wymagało zachowania szczególnej formy, oświadczenie o wykonaniu prawa odkupu powinno być złożone w tej samej formie. Wykonanie. To oświadczenie musi do kupującego dotrzeć (ma się z nim zapoznać). Przez wykonanie pr.odk. po stronie kupującego (z pierwotnej umowy sprzedaży) powstaje obowiązek przeniesienia własności z powrotem na sprzed. Powstaje stosunek zobowiązaniowy sprzedaży powrotnej. Mówi o tym art.594: z chwilą wykonania praw odkupu kupujący obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz