Teoria prawa - omówienie (sem I)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria prawa - omówienie (sem I) - strona 1 Teoria prawa - omówienie (sem I) - strona 2 Teoria prawa - omówienie (sem I) - strona 3

Fragment notatki:

Semestr zimowy 2009/2010
Nazwa przedmiotu: Prawo (30 godz.)
Treści programowe w zakresie teorii prawa
Prawo. Pojęcie oraz systematyka. Definicja prawa.
Systematyka prawa:
Pojęcie systemu prawa.
Typ prawa kontynentalnego a typ prawa precedensowego.
Prawo publiczne a prawo prywatne.
Prawo materialne a prawo formalne.
Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne.
Podział prawa na gałęzie.
Prawo europejskie.
Norma prawna, akt prawny. Pojęcie i cechy normy prawnej.
Klasyczna koncepcja budowy normy prawnej.
Normy prawne bezwzględnie i względnie obowiązujące.
Pojęcie aktu prawnego.
Publikowanie (ogłaszanie) aktów normatywnych.
Stosunek prawny. Pojęcie stosunku prawnego.
Podmioty (strony) stosunku prawnego.
Istota stosunku prawnego.
Czynności prawne.
Pojęcie czynności prawnej.
Pojęcie oświadczenia woli.
Literatura przedmiotu.
A. Literatura podstawowa:
W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Poznań 2007.
Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2005.
B. Literatura uzupełniająca:
A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2003.
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.
T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2002. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2001.
G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniązek, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 2001.
J. Oniszczuk, Stosowanie prawa, Warszawa 2000.
S. Skowroński, M. Zieliński, Zasady techniki prawodawczej. Komentarz, Warszawa 1997.
I) PRAWO. POJĘCIE ORAZ SYSTEMATYKA
a) DEFINICJA PRAWA. Prawo to ogół norm postępowania, ukształtowanych w ramach organizacji państwowej i pochodzących bądź uznanych przez odpowiednie organy państwowe. Prawo zawiera wzory przyszłych, pożądanych zachowań określonych adresatów prawa, określonych nie imiennie, ale rodzajowo, mających przez to charakter generalno-abstrakcyjny oraz prospektywny, tzn. skierowany w przyszłość. b) SYSTEMATYKA PRAWA
Pojęcie systemu prawa.
Pod pojęciem systemu prawa rozumieć należy systemem powiązanych hierarchicznie i treściowo norm prawnych oraz instytucji prawnych, wyprowadzonych z obowiązujących w danym państwie przepisów prawnych, a także wywnioskowanych z norm prawnych uznanych uprzednio za obowiązujące, z uwzględnieniem ich podziału na gałęzie.


(…)

… formy aktu notarialnego).
c) Normy prawne bezwzględnie i względnie obowiązujące W systemie prawnym występują dwa rodzaje norm prawnych, które różnią się charakterem i mocą obowiązującą. Są to: normy bezwzględnie obowiązujące (imperatywne), normy względnie obowiązujące (dyspozytywne). Normy imperatywne zawierają niepodważalny nakaz państwa, od wypeł­nienia którego nie można się uchylić. Każde odstępstwo…
… one istotę systemu prawa.
Prawo formalne tworzą te wszystkie normy, które odnoszą się do or­ganizacji aparatu, dbającego o przestrzeganie prawa materialnego oraz do trybu dochodzenia praw i egzekwowania obowiązków wyznaczonych przez prawo materialne. Niektóre części prawa formalnego nazywane są prawem procesowym (np. prawo cywilne procesowe, prawo karne procesowe).
Normy prawa formalnego mają więc charakter…
… r.
Prawo procesowe nie jest jednolitym zespołem norm. Wyodrębnia się w nim: a) prawo cywilne procesowe, jako zespół norm regulujących tryb roz­strzygania spraw cywilnych przez sądy i niektóre inne organy oraz właściwość tych organów; podstawowym źródłem prawa cywilnego procesowego jest kodeks postępowa­nia cywilnego (k.p.c.) z 1964 r. b) prawo karne procesowe, jako zespół norm regulujących tryb prowadzenia i rozstrzygania spraw karnych przez organy wymiaru sprawiedliwości; podstawowym źródłem prawa karnego procesowego jest kodeks postępowania karnego (k.p.k.) z 1997 r. Wspólną cechą prawa procesowego jest jedynie to, że jego przepisy nie ustanawiają praw i obowiązków, lecz regulują sposób postępowania organów wymiaru sprawiedliwości oraz osób występujących przed tymi organami.
Prawo europejskie…
… i podobnych aktów - tzw. dzienniki resortowe. Występują również wojewódzkie dzienniki urzędowe - Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego, gdzie publikowane są akty prawa miejscowego. Organy prasowe takie jak np. Dziennik Ustaw nazywamy organami promulgacyjnymi.
III) STOSUNEK PRAWNY.
a) Stosunkiem prawnym jest stosunek społeczny uregulowany przez prawo. b) Podmiotami albo stronami stosunku prawnego są osoby…
… głównych typów systemu prawnego występujących we współczesnym świecie:
typu tzw. prawa kontynentalnego (inaczej prawa ustawowego);
oraz typu tzw. prawa powszechnego (zwanego też typem common law bądź typem prawa precedensowego.
Typ prawa kontynentalnego.
Inaczej określany jako typ prawa ustawowego, wspólny co do ogólnych zasad i wielu założeń oraz instytucji prawnych dla niemal wszystkich państw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz