teoria polityki - kultura polityczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
teoria polityki - kultura polityczna - strona 1

Fragment notatki:

Almond, Verba ,, Kultura polityczna - klasyczne ujęcie”
Kultura obywatelska
Proces wdrażania instytucji i idei demokratycznych nie jest zakończony w społeczeństwa zachodu.
Kultura pluralistyczna = kultura obywatelska - podstawą dyskusja i argumentacja, kultura otwarta na zmiany, nie hamująca ich gwałtowności.
Zrodziła się w Wielkiej Brytanii, najdynamiczniej rozwijała się w XIX wieku w USA.
Połączenie nowoczesności i tradycji.
Kultura polityczna:
- ustalamy związek między politycznymi i niepolitycznymi postawami oraz wzrocami rozwojowymi
- musimy ograniczyć jedne od drugich
Odsyła do postaw wobec ustroju politycznego w całości i jego fragmentów oraz do oceny roli jaką w ramach systemu może odgrywać jednostka
Mówimy od niej na tej samej zasadzie, na której mówić można o kulturze ekonomicznej czy religijnej
Kompleks postaw wobec specyficznego zestawu obiektów i procesów społecznych
Pojęcie to pomaga uniknąć niebezpieczeństwa rozmywania różnic
Pozwala sformułować hipotezy na temat związków pomiędzy różnymi składnikami kultury
Parson, Shils
polityczna kultura danego narodu to wszystkie wzorce postaw wobec obiektów społecznych ujęte w swym specyficznym rozkładzie pośród obywateli
postawa - to uzewnętrznione aspekty obiektów i relacji
postawa poznawcza - wiedza i przeświadczenia dotyczące systemu politycznego, występujących w nim ról i ich przedmiotów, jego wymogów i pożytków
postawa emocjonalna - uczucia żywione względem systemu politycznego, pełnionych w nim ról, jego funkcjonariuszy i sprawności
postawa wartościująca - sądy i opinie dotyczące obiektów politycznych, najczęściej odwołują się jednocześnie do standardów i kryteriów, ale także do informacji oraz uczuć
Trzy czyste formy kultury politycznej:
• Zaściankowa kultura polityczna - nie istnieją wyspecjalizowane role polityczne. W rolach aspekty polityczne zlewają się z ekonomicznymi i religijnymi.
• Kultura polityczna podporządkowania - wyraziste postawy wobec całego systemu i aspektów wynikowych, bardzo rzadko wobec aspektów inicjatywnych i jednostki jako czynnika politycznego, postawy bierne.
• Polityczna kultura uczestnictwa - członkowie społeczeństwa dążą do możliwie pełnej wiedzy o całości systemu, strukturach oraz procesach politycznych i administracyjnych, czyli o inicjatywach i wynikowych aspektach systemu.
Kultura polityczna systemowo niejednolita - gdy w stopniu porównywania będą występować u nich tak proste, jak i skomplikowane zworce postaw.
Kultura zaściankowości i podporządkowania
Istotna część ludności odrzuciła pretensje do wyłączności zgłaszane przez niejasno określone władze plemienne, wioskowe czy feudalne i przyjęła postawę lojalności wobec bardziej złożonego systemu politycznego z wyspecjalizowanymi strukturami władzy centralnej.


(…)

…. Nie ma struktury na której można by się oprzeć, ani biurokracji odwołującej się do lojalności poddanych, ani infrastruktury tworzonej przez odpowiedzialnych i kompetentnych obywateli.
Subkultura polityczna - jest konsekwencją niejednolitości cech kultury politycznej. Grupy, których postawy polityczne są względnie jednolite. Części kultur politycznych:
• warstwy, które stale mają odmienny stosunek do inicjatyw…
… - bardziej tradycyjne zainteresowanie strukturą i funkcjonowaniem systemu politycznego, jego instytucji oraz agend, a także społecznymi efektami polityki
Kultura polityczna - pomost łączący mikro i makropolitykę
- zestaw postaw politycznych, występujących pośród ludności danego systemu politycznego
Każda wspólnota polityczna może być opisana i zestawiona z innymi w kategoriach:
charakteru jej struktury…
… względem aspektów inicjatywy i własnej aktywności, reszta obywateli nadal nastawiona jest na autorytarne struktury rządowe, osobista bierność, niestabilność strukturalna, wahanie między rządami autorytarnymi a demokratycznymi. Kultura zaściankowa i uczestnictwa
Dominuje kultura zaściankowa, wprowadzane są natomiast strukturalne normy uczestnictwa. Przechyla się między autorytaryzmem a demokracją…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz