Teoretyczne podstawy kształcenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3885
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy kształcenia - strona 1

Fragment notatki:

ETYMOLOGIA I GENEZA DYDAKTYKI
DYDAKTYKA - od połowy XX stulecia traktowana jest jako nauka o nauczaniu i uczeniu się, jest to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń, hipotez. - definicja wg Kupisiewicza
- DYDAKTYKA - jest to jedna z podstawowych nauk pedagogiki, których przedmiotem jest kształcenie ludzi, a więc wszelkie nauczanie i uczenie się niezależnie od tego czy odbywa się w szkole czy poza szkołą czy w codziennych sytuacjach życiowych. Dydaktyka zajmuje się badaniem działalności osób nauczających i uczących się celów i treści oraz metod i środków organizacji kształcenia, jak również badań społecznych, jak i materialnego środowiska w którym się ta działalność odbywa. Jej głównym zadaniem jest ustalenie zależności warunkujących działalność dydaktyczną. Teoria dydaktyczna - jest składnikiem ogólnej teorii zachowania, która stanowi przedmiot badań socjologicznych, psychologicznych, fraksologicznych. Powst. zarówno badań i zachowań, które miały miejsce w przeszłości, jak i przebiegających aktualnie. Swój sens praktyczny ma zaś głównie dla konstruowania przyszłości tj. dla organizowania takich zachowań wychowawców i wychowywanych jakie są pożądane z punktu widzenia w celu wychowawczych aktualne i przyszłe potrzeby społeczne.
METODYKA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO
- nazwa wywodzi się nie od przedmiotu szkolnego, lecz od szczebla nauki dydaktycznej.
Przedmiot badań dydaktyki ogólnej - jest rozumiany jako proces nauczania i uczenia się łącznie z czynnikami, którego wywołują warunkami jakimi przebiega, a także realizacji procesu nauczania i uczenia się zmierza do osiągnięcia określonego celu; w procesie tym występują pewne treści, metody, formy organizacyjne w środki, dlatego też analiza i opis tych czynników podobnie jak wykrywanie prawidłowości charakterystycznych dla procesu nauczania i uczenia się oraz ustalanie opartych na nich norm postępowania zalicza się do głównych zadań dydaktyki ogólnej. Niektóre z tych zadań dydaktyka rozwiązuje Sm, a przy innych korzysta z pomocy innych nauk tj. : psychologia, logika, socjologia, filozofia. Zadania praktyczne dydaktyki : polegają na wskazaniu czynności, które wykonywane przez nauczyciela w określonych warunkach i za pomocą dostępnych mu środków mogą prowadzić mu do przewidywanych, a zarazem pożądanych wyników nauczania i uczenia się.
Metoda badania dydaktycznego: system takich odpowiednio ze sobą powiązanych czynności i narzędzi ( narzędziem jest pusty blankiet ankiety), których odkrywanie zależności między poszczególnymi elementami procesów dydaktycznych jako całości oraz ogólnych prawidłowości kształcenia oświaty.
Funkcje badań dydaktycznych: (związane z gł. met. bad.)
Deskryptywna - (opisowa) oparta na obserwacji; posiada charakter opisowy; opis zjawiska często jest diagnozą medyczną;


(…)

… ich zainteresowania i zdolności poznawcze, wpajać im określone poglądy i przekonania oraz wdrażać do samokształcenia”(Cz. Kupisiewicz 2000, s.115). Tak rozumiane zasady służą realizacji ogólnych celów kształcenia i obowiązują w pracy szkół różnych typów i szczebli oraz w zakresie różnych przedmiotów nauczania.
Wg kruszewicz - Jego zdaniem, zasady nauczania „... to reguły organizowania i prezentowania wiadomości…
… różne tereny wychowawcze i wszystkie sfery osobowości wychowania, a więc intelekt, moralną, wolincjonalną, estetyczną, fizyczną. System kształcenia- system układ jest uporządkowanym zbiorem elementów oraz związków i zależności między nimi tworzących jakąś całość, która służy założonym celom- kształcenia - ukierunkowany przez społeczne wyznaczone cele, dynamicznie działający zespół celów obejmujący…
…, a także metody stosowane przy kursach online i wybrać najodpowiedniejszą dla danej sytuacji. Wszelkie kształcenie ukierunkowane jest na cele ? cele kształcenia odnoszą się do uczniów, wychowanków i opisują zmianę jaką chcemy w nich uzyskać (wiadomości, umiejętności).
Przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie; przygotowanie dziecka do późniejszej pracy, do uczestnictwa w zyciu kulturalnym, zapewnienie…
… do tego główne środki - kierowanie dziećmi, karność i nauczanie wychowujące. Karność to był konieczny warunek wyrobienia u każdego wychowanka moralności opartym na silnym charakterze tzn. najwyższego celu nauczania - z tego wywodziła się nazwa szkoły tradycyjnej. Charakteryzował ją konserwatyzm i autokratyczne stosunki nauczycieli do uczniów, gdzie zaznaczona jest dominacja nauczyciela. Surowa dyscyplina…
nauczania na przedmioty. Nauczyciel przekazywał wiedzę, podawał tylko materiał. Rolą nauczyciela było tylko realizowanie programu nauczania, czyli nauczyciel nauczał i kierował uczniami. Natomiast uczeń miał siedzieć cicho, był na ogół pasywny, tylko słuchał, czytał i myślał za nauczycielem. Uczeń nie decydował o doborze treści nauczania. Motywacją dla uczniów są tylko stopnie. 8)szkoła progresywistyczna…
…; prognozowanie, które antycypujemy jakiś stan i określamy jako pożądany;
Praktyczne - głębsze poznanie rzeczywistości; innowacyjne podejście do pracy;
OBSERWACJA - polega na postrzeganiu pewnych zjawisk, zdarzeń w potocznym rozumieniu bez rejestru. - jako metoda naukowa: nie jest samym postrzeganiem faktów i zdarzeń.
- posiada osobliwy sposób postrzegania, gromadzenia i interpretowania poznawanych danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz