Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej - wykład - strona 1 Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej - wykład - strona 2 Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Teoretyczne podstawy działalności innowacyjnej Istota innowacji Postęp cywilizacyjny, w tym także ekonomiczny ma między innymi miejsce dzięki ulepszeniom i zmianom w produkcji oraz konsumpcji. Dzieje się to na skutek sprzężeń zwrotnych pomiędzy stale powiększającymi się potrzebami a względną ograniczonością zasobów. Łącznikiem i jednocześnie motorem tych związków jest wiedza, a konkretnie nauka, kreująca postęp. Stale więc szuka się coraz to nowych zasobów, możliwości ich wykorzystania w produkcji i konsumpcji, a także ekonomicznego wykorzystania zasobów tradycyjnych. Doniosłą rolę w tych procesach odgrywają innowacje. W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku obserwujemy znaczne zwiększenie zainteresowania innowacjami, co jest konsekwencją z jednej strony rozwoju wiedzy o charakterze procesów innowacyjnych, a z drugiej rozpoznania siły ich oddziaływania na całokształt rozwoju gospodarczego i społecznego. Świadomość tego faktu powoduje, że coraz większego znaczenia nabierają działania, których celem jest coraz lepsza organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi w makro- i mikroskali. Prekursorem teorii innowacji w naukach ekonomicznych był J. A. Schumpeter. Według niego innowacje interpretowane są jako nieciągłe przedsięwzięcia nowych kombinacji czynników wytwórczych odnoszących się do pięciu przypadków :
wprowadzenia nowego towaru, którego konsumenci i użytkownicy jeszcze nie znają; zaliczyć tu należy wprowadzenie nowego gatunku lub odmiany towaru znajdującego się na rynku,
wprowadzenia nowej metody produkcji, która nie została jeszcze wypróbowana w praktyce określonej gałęzi produkcji, do której się odnosi,
otwarcia nowego rynku, na którym określona gałąź produkcji nie była jeszcze obecna niezależnie od faktu, czy rynek taki już istniał czy też dopiero jest tworzony,
zdobycia nowego źródła surowców lub półfabrykatów także niezależnie od faktu czy jest to źródło funkcjonujące wcześniej czy też jest dopiero stworzone,
przeprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych tak w produkcji jak i w sferze cyrkulacji towarów, np. stworzenie sytuacji monopolistycznej lub oligopolistycznej albo złamanie monopolu.
Liczna grupa współczesnych autorów zwraca uwagę w innowacjach na element nowości, przy czym nowość ta dotyczy z reguły produktów i usług w sferze produkcji lub w sferze rynku. Często spotykane jest także ujęcie integrujące produkcję z rynkiem. Niezależnie od tego, takie podejście koncentruje się na nowościach produktowo - usługowych, a więc ma wymiar materialny, techniczny. A. Pomykalski , pomimo szerokiego spojrzenia na istotę innowacji, akcentuje właśnie element nowości technicznej w postaci wynalazku i jego praktycznej realizacji pisząc: „Innowacja to proces całościowy, obejmujący koncepcję teoretyczną, wynalazek techniczny oraz jego wdrożenie i dyfuzję”

(…)

…, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 27.
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Łódź 2001, s. 18.
M. Karaś, Przedsiębiorca i przedsiębiorczość, http://republika.pl/czaya2003/3GN/nop/02.htm, A. Pomykalski, Innowacje, Politechnika Łódzka, Łódź 2001, s. 15.
A. H. Jasiński, Innowacje i polityka innowacyjna, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997, s. 12.
A. Pomykalski, Innowacje..., op. cit., s. 18.
Ibidem, s.19.
Ibidem, s.21.
M. Piacucha, B. Siuta, Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001, s. 162.
J. Kalisiak ,Nowy produkt. Planowanie i organizacja. PWN, Warszawa 1975, [za:] Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, pod red. M. Brzezińskiego, Difin…
… się je do narzędzi agresywnej i ryzykownej walki konkurencyjnej. Innowacje pionierskie to np. internet, organizacje wirtualne, klonowanie, płyty kompaktowe itp. Innowacje imitacyjne (powielane) - polegają na naśladownictwie i odtwarzaniu oryginalnych zmian, rozwiązań technicznych, rozpowszechnianiu oryginalnych osiągnięć, które przynieść mogą określone korzyści materialne. Są one narzędziem umożliwiającym dostosowywanie się organizacji do zmian otoczenia.
Ukazana klasyfikacja jest niebagatelna, gdyż wykorzystuje się ją do rozstrzygnięcia kwestii autorstwa projektu wynalazczego jak również stanowi podstawę podziału projektów wynalazczych na:
wynalazki,
wzory użytkowe,
pomysły racjonalizatorskie.
Wynalazek to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i nadające…
… stanowi nowość dla przemysłu) a stanowiskiem definiującym innowacje jako nowość dla samej firmy, niezależnie od innowacji innych firm, w tym samym przemyśle lub segmencie rynku. J. A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa - Łódź 2001, s. 17.
I. Bielski, Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz