Teologia prawa kanonicznego - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teologia prawa kanonicznego - opracowanie  - strona 1 Teologia prawa kanonicznego - opracowanie  - strona 2 Teologia prawa kanonicznego - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia do egzaminu z filozofii i teologii prawa
Antropologiczne podstawy istnienia prawa.
Fenomen prawa. Prawo podmiotowe (ius) i przedmiotowe (lex). Hierarchia praw.
Definicja prawa kościelnego.
Pojęcie prawa naturalnego i jego podstawowa charakterystyka.
Porządek prawny a porządek etyczny.
Pojęcie teologii prawa kanonicznego.
Historyczny rozwój teologii prawa do Soboru Watykańskiego H
Założenia i przedstawiciele szkoły "deteologizującej" prawo.
Myśl Klausa Morsdorfa i szkoły monachijskiej.
Założenia szkoły z Navarry i główni jej przedstawiciele.
Laszlo Orsy i szkoła północnoamerykańska.
Rola prawa w tajemnicy Kościoła wg konstytucji Sacrae disciplinae leges Jana Pawła II.
Misja Kościoła jako faktor instytucjonalizujący społeczność kościelną (a więc uzasadniający istnienie prawa).
Słowo i sakramenty jako faktory instytucjonalizujące.
Kościół jako commimio. Kapłaństwo powszechne i sakramentalne, zasada pomocniczości w Kościele.
Obowiązki i prawa wiernych w porządku kanonicznym.
Wolność sumienia a posłuszeństwo w Kościele.
Konsekwencje metodologiczne dla prawa wynikające z odpowiedniej teologicznej wizji:
słuszność kanoniczna
podział na forum wewnętrzne i zewnętrzne
zasada salus animarum.
TEOLOGIA PRAWA KANONICZNEGO
Pojecie.
W ostatnich dziesiątkach lat teologia prawa kanonicznego jawi się jako autonomiczna dyscyplina naukowa, która miała wielu badaczy. Jak każda z dziedzin wiedzy, również i teologia prawa zostaje zdefiniowana przez swój przedmiot i zastosowaną metodę. Teologia prawa kanonicznego nie jest częścią teorii prawa kanonicznego. Nie bada ona bowiem prawa Kościoła z punktu widzenia kwalifikacji prawnej (quid iuris) konkretnych sytuacji, przy użyciu analizy wewnętrznych powiązań w systemie prawnym. Teologia PK ma na celu określenie fundamentu i wartości prawa i poszczególnych instytucji prawnych w życiu Kościoła z punktu widzenia teologii katolickiej. W tym znaczeniu teologia PK nie jest dyscypliną, która w sposób specyficzny odnosi się do kościelnego porządku prawnego, ale jest po prostu częścią eklezjologii, która w tym wypadku bada oblicze prawne Kościoła pojmowanego jako wspólnota - znak i miejsce realizacji zbawienia. Można by w zakresie tej dyscypliny zajmować się też zagadnieniem miejsca i roli prawa w życiu społeczności ludzkiej (co jest właściwie przedmiotem filozofii prawa) wnosząc wkład antropologiczno-teologiczny. Jednak podstawowym przedmiotem teologii PK jest refleksja nad miejscem prawa wewnątrz misterium Kościoła, nad jego charakterystyką i główną treścią, jak również kwalifikacja teologiczna obowiązków i praw kościelnych chrześcijan.


(…)

… zasadę Św. Anzelma z Canterbury, wg której najpierw trzeba uwierzyć, aby dopiero następnie móc rozumieć rzeczywistość sakralną (credo ut intelligam). Szczególną zasługą Rouco Varełi jest zwrócenie uwagi na koncepcję historii zbawienia ludu Bożego, jako fundamentalną dla istnienie prawa kanonicznego. Myśl jest taka: W aktualnej, ostatniej fazie historii zbawienia, przekazywanie zabawienia dokonanego…
…-a, ani tym bardziej prawa kanonicznego. K nie jest tym samym co pojedynczy wierny, który jest grzesznikiem, ale tajemnica K-a zawiera także prawdę, że niesie on ze sobą skutki grzechu pierworodnego. K jako casta meretrix.
Patrząc na prawo kościelne w perspektywie teologicznej nie wolno zapomnieć o grzechu i jego konsekwencjach, które mają wpływ na K. Normy prawa pozytywnego odnoszą się nade wszystko do zakresu…
… kapłańskiej i prorockiej Kościoła. Grupa tych norm prawnych może więc zostać scharakteryzowana jako normy prawa Bożego, konstytucjonalne, prawne, sakralne.
Misja kapłaństwa służebnego i charyzmaty.
Mimo, że od samego początku istnieje w Kościele świadomość, że to cały Kościół ma realizować potrójną misję Chrystusa, to jednak źródła pierwszych wieków podkreślają specyficzną rolę apostołów, biskupów i innych osób wyświęconych, ukazując ich np. wobec Kościoła jako wikariuszy Chrystusa. W początkach Kościoła nie istnieją kontrowersje pomiędzy charyzmatykami a szafarzami, jako że charyzmaty bez Kościoła i urzędy bez Ducha Świętego byłyby rzeczą absurdalną i niebezpieczną. Dla Ojców Kościoła nie istnieje konflikt pomiędzy charyzmatem a instytucją. Istnieje relacja dialektyczna pomiędzy wspólnotą…
… na wszystkie wymagania, jakie wynikają ze służby zbawieniu. Dlatego właśnie prawo Boże jest uznawane za element konstytutywny aktualnie obowiązującego prawa kanonicznego.
Prawo kanoniczne zawiera w sobie możliwości zlikwidowania napięcia jakie istnieje między pozytywnymi normami ustaw kościelnych a wymogami prawa Bożego. Prawo kościelne przewiduje bowiem możliwość dyspensy, czyli zawieszenia mocy obowiązującej ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz