Tematy z wykladów i ćwiczeń

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tematy z wykladów i ćwiczeń - strona 1 Tematy z wykladów i ćwiczeń - strona 2

Fragment notatki:

7. Tematy wykładów: - wychowanie fizyczne w staro ż ytnej Grecii, idea ł y wychowawcze m ł odzie ż y w greckich „ polis ” (Sparta, Ateny), program ć wicze ń fizycznych w palestrze, gimnazjonie i efebii, sport a sztuka grecka. - geneza rozwoju i upadek igrzysk panhelle ń skich, program agonu sportowego w Olimpii, jego funkcje spo ł eczne i przyczyny stopniowego zaniku. - edukacja fizyczna w starożytnym Rzymie; proby kopii wzorow greckich w okresie republiki i cesarstwa, termy jako o ś rodki ż ycia higieniczno-kulturowego, rola rzymskich amfiteatrow (Coloseum), polityczny i komercjalny charakter gladiatorstwa w czasach cesarstwa. - miejsce wychowania fizycznego w Ś redniowieczu, cechy specyficzne tego okresu i jego struktura spo ł eczna, tre ś ci programowe ć wicze ń fizycznych rycerst wa, rola i funkcje turniejow rycerskich, przyczyny upadku kultury rycerskiej w Europie, dorobek Polakow (rochwist, zapasy, boks) - pozycja spo ł eczna ć wicze ń cielesnych w Odrodzeniu i O ś wieceniu; wyk ł ad humanistow i lekarzy (teoria i praktyka), idea ł „ uomo uniwersale ” , osi ą gni ę cia filantropow niemieckich, zas ł ugi Komisji Edukacji Narodowej w Polsce, rola filozofow i propagowaniu sprawno ś ci fizycznej (Locke, Roussean, Ś niadecki) 2 - szwedzki system gimnastyczny w XIX wieku; P.Ling jako promotor (teoria i prak tyka), rozwoj gimnastyki wychowawczej i zdrowotnej, racje uzasadniaj ą ce znaczenie spo ł eczne systemu. - gimnastyka jako narodowy system wychowania fizycznego w Niemczech w XIX wieku; czynniki warunkuj ą ce powstanie turnerstwa, rola F.L. Jahna, gimnastyka szk olna A. Spiessa, rola gimnastyki w procesie jednoczenia pa ń stwa, turnerstwo a ruch sportowy. - narodziny sportu w czasach nowo ż ytnych w Europie; wiod ą ca rola Wielkiej Brytanii, gry i zabawy ruchowe w „ public schools ” , wzory organizacyjne sportu, terminolog ia i publicystyka, rys historyczny rozwoju dyscyplin sportu. - geneza i rozwoj nowo ż ytnego ruchu olimpijskiego; przyczyny jego powstania, Kongres Sportowy w Pary ż u w 1894 roku, zas ł ugi P. de Coubertin ' a, oblicze rozwoju ruchu do wybuchu I Wojny Ś wiatowej. - olimpizm wspo ł czesny - idea a rzeczywisto ść ;poj ę cie aktualne tegoż ruchu, symbolika, struktura i kompetencje MKOL, MFS i NKOL, agon kulturowy (1912 - 1948), aspekty polityczne, komercjalizm. - ruch turystyczny na prze ł omie XIX I XX wiek; rys historyczny turystyki wycieczkowej, krajoznawstwo, alpiznizm, taternictwo i himalaizm.

(…)

… rycerskich, przyczyny upadku kultury rycerskiej w Europie,
dorobek Polakow (rochwist, zapasy, boks)
- pozycja społeczna ćwiczeń cielesnych w Odrodzeniu i Oświeceniu; wykład
humanistow i lekarzy (teoria i praktyka), ideał „uomo uniwersale”, osiągnięcia
filantropow niemieckich, zasługi Komisji Edukacji Narodowej w Polsce, rola
filozofow i propagowaniu sprawności fizycznej (Locke, Roussean, Śniadecki)
2…
… do wybuchu I Wojny Światowej.
- olimpizm wspołczesny - idea a rzeczywistość;pojęcie aktualne tegoż ruchu,
symbolika, struktura i kompetencje MKOL, MFS i NKOL, agon kulturowy (1912 -
1948), aspekty polityczne, komercjalizm.
- ruch turystyczny na przełomie XIX I XX wiek; rys historyczny turystyki
wycieczkowej, krajoznawstwo, alpiznizm, taternictwo i himalaizm.
- polska kultura fizyczna w okredie zaborow; rola inspirująca J. Śniadeckiego, L.
Bierkowskiego i H. Jordana, pierwsze zrzeszenia sportowe; skauting, narodowe
oblicze kultury fizycznej.
- kultura fizyczna w Polsce (1918 - 1939); modele wychowania młodzieŜy (narodowy i
państwowy) a ćwiczenia fizyczne, struktura organizacyjna kultury fizycznej, ośrodki
kształcenia kadr (Poznań, Krakow, Warszawa), osiągnięcia sportowe i naukowe
Polakow na polu kultury fiycznej…
sprawności ruchowej.
- dorobek Odrodzenia w propagowaniu ćwiczeń fizycznych młodzieży (poglądy
filozofow).
- ruch gimnastyczny w XIX wieku (Szwecja i Niemcy), program ćwiczeń fizycznych w
szkołach i ośrodkach kształcenia kadr.
- początki ruchu sportowego na kontynencie europejskim (rys dyscyplin sportowych w
Anglii)
- Pierre de Coubertin jako promotor neolimpizmu.
- obecna struktura organizacyjna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz