Tamowanie pożaru w polach metanowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tamowanie pożaru w polach metanowych - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Tamowanie pożaru w polach metanowych z zastosowaniem tam przeciwwybuchowych. W celu ograniczenia skutków ewentualnego wybuchu gazów palnych ( zwłaszcza metanu ) w czasie tamowania pożaru , a przede wszystkim dla zabezpieczenia ludzi zatrudnionych w akcji pożarowej , wykonuje się zwykle tamy przeciwwybuchowe . Zadaniem tamy przeciwwyb. Jest przejęcie i zatrzymanie fali wybuchu gazów w polu pożarowym i niedopuszczenie do przeniesienia skutków wybuchu poza tamę . Ważniejsze rodzaje tam przeciwwyb. omówiono w rozdziale 11.2. Czas ukończania budowy tam przeciwyb. musi być krótszy od czasu τ , tj. czasu ewentualnego utworzenia się w tamowanym polu pożarowym roztworu wybuchowego gazów palnych . Zasadnicze znaczenie przy budowie tam przeciwwyb. ma szybkość ich wykonania . Dlatego tamy te nie są zbyt szczelne i ssą tamami tymczasowymi . Kolejność budowy i zamykania tam pożarowych w polach metanowych przy zwykłym tamowaniu ( bez stosowania gazów obojętnych ) może być następująca :
-tamy ostateczne buduje się jednocześnie z wykonywaniem tam przeciwwyb. , po ukończeniu budowy tam zamyka się równocześnie klapy oraz drzwi w tamach przeciwwyb. i ostatecznych zarówno po stronie dopływu jak i wypływu powietrza ze strefy objętej pożarem.
-tamy ostateczne buduje się po wykonaniu tam przeciwwyb. , natychmiast po ich zamknięciu (w przypadku bardzo wytrzymałych tam przeciwwyb. ) -tamy ostateczne buduje się po wykonaniu tam przeciwwyb. , po ich zamknięciu ( równocześnie na dopływie i wypływie powietrza ) oraz po odczekaniu czasu , w którym może nastąpić wybuch w polu pożarowym poza zamkniętymi tamami przeciwwyb. ; czas ten może być różny i wynosi zwykle od 8 do 24 h .
W wielu przypadkach tamy przeciwwyb. , jeśli są wykonane dokładnie i z odpowiednim wrębem mogą pełnić jednocześnie funkcję tam ostatecznych . dotyczy to zwłaszcza tam podsadzkowych i gipsowych . Każda tama przeciwwyb. powinna być zabezpieczona 200 - metrową strefą opylania lub zraszania oraz zaporą przeciwwybuchową ( pyłową lub wodną ) z co najmniej 400 kg pyłu kamiennego lub wody na 1 m2 pola przekroju poprzecznego wyrobiska z zaporą 11.5 Tamowanie pożaru z zastosowaniem gazów obojętnych
Tamowanie pożaru z zastosowaniem gazów obojętnych jest stosowane wówczas , gdy chce się uniknąć niebezpieczeństwa wybuchu gazów palnych w tamowanej przestrzeni . Sposób ten może być stosowany tylko wtedy , gdy ilość gazu obojętnego , którą dysponujemy , jest wystarczająca do obniżenia stężenia tlenu w izolowanym polu do granic bezpiecznych ( tj. do około 10% przy CH4 ), i to w czasie krótszym od czasu , w którym może nastąpić nagromadzenie się gazów palnych o stężeniu powyżej dolnej granicy wybuchowości . Jako gazy obojętne stosowane są : CO2 , azot , lub zneutralizowane gazy spalinowe . Dobre efekty uzyskuje się przy stosow

(…)

…)1/k]-0,5(νd+νw)(pw-pd),gdzie: pw, pd i νd, νw oznaczają odpowiednio ciśnienia statyczne, bezwzględne (Pa) w przekroju dopływu i wypływu oraz objętości właściwej powietrza w tych przekrojach. Dysypację energii boliczamy według wzoru lf = -0,5(νd+νw)(pw-pd) - 0,5(ww2-wd2) - g(zw- zd) Niekiedy jednak do pomiaru dysypacji energii (energii rozproszenia) stosowane są mikromanomery pochyłe i węże…
… , wytwarzanych za pomocą generatorów gazotwórczych o dużej wydajności ( rozdz. 10.7) .Ilość CO2 niezbędnego do obniżenia stężenia tlenu do wartości granicznej , przy której nie zachodzi możliwość wybuchu gazów pożarowych oblicza się ze wzoru VCO2=V(100-CO2)/100*O2gdzie:
V - strumień objętości powietrza wpływającego do tamowanego pola pożarowego lub przesączającego się przez zamknięte tamy pożarowe [m3/min] ;O2 - stężenie tlenu w tym powietrzu. Jeśli przez pole pożarowe przepływa strumień objętości powietrza V , to dla wyparcia tlenu z tego powietrza do granicy bezpiecznej należy doprowadzić CO2 w ilości obliczonej ze wzoru: VCO2=5VΔO2/100 gdzie : ΔO2 - różnica między stężeniem tlenu w powietrzu przed zamknięciem tam pożarowych a stężeniem granicznym , przy którym nie zachodzi możliwość wybuchu gazów palnych…
… przeniesienie się ewentualnego wybuchu z pola pożarowego do czynnych wyrobisk górniczych. 11.8.Wyrównywanie potencjałów aerodynamicznych wokół pola pożarowego
Dysypację energii (J/m3) w dowolnej bocznicy sieci wentylacyjnej, w tym również w polu pożarowym, oblicza się wzorem lfv=RnVn2 gdzie :Rn- opór normalny pola pożarowego(kg/m7),Vn- strumień objętości normalnej powietrza przepływającego przez pole pożarowe…
… pożarowego. Pole potencjalne ukształtowane wokół otamowanej przestrzeni przed zastosowaniem jednostronnej komory gaszącej oraz po wykonaniu takiej komory przedstawiono na rys. c) i d). Rurociągi obiegowe, w zależności od długości i przewidywanej szczelności tamt TR2, mogą być wykonane z rur średnicy 100, 150, 180, 200 mm lub z lutni kołnierzowych średnicy 300, 400, 500, 600, 700 lub 800 mm.
11.8.7…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz