Szczebel lokalny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Szczebel lokalny-opracowanie - strona 1 Szczebel lokalny-opracowanie - strona 2 Szczebel lokalny-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Szczebel lokalny
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
podstawowa skala 1:10 000
Studium nie jest prawem, a zobowiązaniem - przyjmowane uchwałą gminy.
Materiały planistyczne - opracowania, programy, studia koncepcje, plany, prognozy: skala, oznaczenia, nazewnictwo, sposób dokumentacji, opracowania kartograficzne...
Dokumenty prac planistycznych - uchwały rady, ogłoszenia prasowe, obwieszczenia
Planowanie przestrzenne w gminie
W celu określenia polityki przestrzennej gminy w tym lokalnych zasad Zagospodarowania Przestrzennego, Rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. W studium wyznacza się obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego musi być zgodny ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
Dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu.
Stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony. Stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego.
Stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
Potrzeb i możliwości rozwoju gminy.
Stanu prawnego gruntów.
Występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych.
Występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. Występowania udokumentowanych złóż kopalni oraz zasobów wód podziemnych. Występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. Stanów systemu komunikacji i infrastruktury technicznej w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami.
Zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Wymagań dotyczących wymagań ochrony przeciwpowodziowej.
W studium określa się w szczególności:
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz przeznaczenia terenów.
Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy.
Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.


(…)

… Przestrzennego Województwa.
Obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenie, scalanie i i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (400) oraz obszary przestrzeni publicznej.
Obszary dla których gmina zamierza…
… nieruchomości.
Granice obszarów rehabilitacji intensywnej zabudowy i infrastruktury technicznej.
Granice bazarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
Granice terenów pod budowę obiektów handlowych powyżej 2000m2.
Granice terenów rekreacyjno wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.
Granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeni dotyczące prowadzenia…
…, ich gabaryty standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.
Minimalną powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych.

….
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty…
…, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w studium ustala się ich rozmieszczenie.
MPZP gminy (2003)
inwestycje liniowe (drogi, gazociąg...) - 1: 2000
wyrys ze studium, obszary MPZP wyznaczane są w STUDIUM
skala w formie liniowej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz