Systemy rządów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy rządów-opracowanie  - strona 1 Systemy rządów-opracowanie  - strona 2 Systemy rządów-opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEMY RZĄDÓW Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa. W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości, co stanowi domenę sądów, jak i kontrola przestrzegania prawa).
Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja. Organ państwa , to struktura polityczno - prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania. Zakres kompetencji - zadania powierzone do realizacji organowi państwa. Jest to element najważniejszy, bowiem on przesądza o strukturze organu i o trybie jego funkcjonowania. Budowa wewnętrzna - parlament stanowi reprezentację narodu zbudowanego pluralistycznie, odzwierciedlając różne nurty polityczne istniejące w społeczeństwie, co przesądza o jego wieloosobowym charakterze. Z kolei zadania, jakie ustawodawca powierza ministrowi, wymagają istnienia organu działającego sprawnie, operatywnie, o wyraźnie zarysowanej odpowiedzialności. Dlatego też resortem kieruje nie organ kolegialny, lecz jednoosobowy. Tryb działania - realizując powierzone sobie zadania Sejm czy Senat działają na posiedzeniach, sądy rozpatrują sprawy w toku prowadzonych rozpraw, a w jeszcze inny sposób działa RPO.
Pojęcie systemu organów państwowych i ich klasyfikacja. System organów państwowych - całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określające jego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny ich stosunek do siebie. Są to regulacje, które musi zawierać każda konstytucja.
Czynniki determinujące system organów państwowych. Bezpośredni wpływ na budowę systemu organów państwowych mają zasady ustrojowe, na jakich oparto ustrój polityczny danego państwa. Można wskazywać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów: suwerenności narodu - zwierzchnia władza narodu realizowana jest poprzez akt wyborczy, w wyniku którego wyłaniane są organy przedstawicielskie; stąd wynika wysoka pozycja parlamentu jako organu władzy ustawodawczej oraz miejsce ustawy w systemie źródeł prawa, podziału władzy - wynikające z niej konsekwencje to przede wszystkim odrębność organizacyjna władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej; prowadzi to nie tylko do rozdzielenia władz, ale i do odpowiedniego ich usytuowania, które powinno wyrażać ich równorzędność, choć jest to w istocie trudne do zrealizowania (stąd występowanie w praktyce kilku modeli podziału władzy),

(…)

… - Prezydent RP i Rada Ministrów, a rozdział VI K wymienia dalsze elementy składowe: Prezes RM, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów, wojewodowie,
sądy i trybunały - sądy to: Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe; trybunały to: Trybunał Konstytucyjne i Trybunał Stanu,
organy kontroli państwowej i ochrony prawa - Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

… jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu. Zaufaniem rządu cieszy nie cały gabinet, a tylko jego szef, kanclerz.
Decydujący udział w powoływaniu kanclerza ma Bundestag.
Konstytucja ogranicza odpowiedzialność parlamentarną kanclerza, który może być odwołany tylko w drodze konstruktywnego wotum nieufności. Polega to na odwołaniu kanclerza z równoczesnym wyborem jego następcy.
System ten wprowadza także ograniczoną możliwość rozwiązania parlamentu przez władzę wykonawczą.
Ogólna charakterystyka systemu semi-prezydencjalnego (Francja).
Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.
We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.
Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony…
…, do powołania instytucji prawnych stojących na straży przestrzegania tych zasad uregulowanych przez prawo,
systemu przedstawicielskiego - zapewnia wpływ wyborców na skład i funkcjonowanie parlamentu, a także wyznacza relacje wzajemne między organami państwa,
rządów parlamentarnych.
Ogólna charakterystyka systemu parlamentarnego.
Rząd powoływany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu.
Dualizm…
… do Kongresu. Prezydent i sekretarze ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed Senatem z oskarżenia Izby Reprezentantów za naruszenie konstytucji lub zdradę stanu czy popełnienie przestępstwa. Prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny.
System organów państwowych RP.
Na podstawie postanowień Konstytucji można wyodrębnić 4 grupy organów państwowych:
organy ustawodawcze - Sejm i Senat,
organy wykonawcze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz