Systemy polityczne państw europejskich 4

Nasza ocena:

4
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy polityczne państw europejskich 4 - strona 1

Fragment notatki:

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH - Ćwiczenia
11.10.2012
FRANCJA
GŁÓWNE ZASADY USTROJOWE
Zasada suwerenności ludu. (Art. 3)
Zasada arbitrażu prezydenckiego Zasada maksymalnego uniezależnienia rządu od parlamentu
Zasada pozaparlementarnej kontroli ustaw przez Zgromadzenie Konstytucyjne Zasada republikańskiej formy państwa (art. 89 ust. 5)
Zasada dwuizbowości parlamentu
Unitarna forma kraju
Władza wykonawcza we Francji należy do Prezydenta. Prezydent, wybierany bezpośrednio przez wszystkich obywateli na 5-letnią (zgodnie z konstytucją kadencja prezydenta powinna trwać 7 lat, lecz na mocy referendum konstytucyjnego z roku 2000 została skrócona do lat 5) kadencję ma prawo powoływania i odwoływania premiera, którego jednak musi również zatwierdzić Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu. Prezydent odpowiada za politykę międzynarodową, jest formalnym głównym dowódcą wojska i ma prawo wydawać dekrety oraz kontrasygnować ustawy.
Władza ustawodawcza we Francji należy do dwuizbowego parlamentu, w którym głos decydujący ma Zgromadzenie Narodowe liczące 577 deputowanych, wybieranych bezpośrednio przez obywateli na 5-letnią kadencję. Senat liczy 343 członków, którzy są wybierani na 6-letnią kadencję przez elektorów powoływanych według skomplikowanego klucza przez lokalne władze departamentów Francji i niektóre instytucje centralne. Senat jest ciałem doradczym z bardzo ograniczonymi prerogatywami. Inicjatywa ustawodawcza we Francji należy niemal w całości do rady ministrów i prezydenta, aczkolwiek muszą oni stosować się do złożonej procedury legislacyjnej, obejmującej konieczność akceptacji projektów ustaw przed złożeniem w parlamencie przez Radę Stanu Francji.
Władza sądownicza opiera się na prawie stanowionym. Sądy dzielą się na powszechne, wojskowe, administracyjne i rozrachunkowe. Wszystkie cztery piony sądowe są trójinstancyjne. Na szczycie sądów powszechnych i wojskowych znajdują się odpowiednie sądy kasacyjne. Na czele systemu sądów administracyjnych znajduje się wydział kasacyjny Rady Stanu Francji. Naczelny Sąd Rozrachunkowy jest ostatnią instancją sądów rozrachunkowych. Sędziowie wszystkich pionów sądownictwa Francji są państwowymi urzędnikami powoływanymi przez ministra sprawiedliwości. Konstytucja i ustrój sądów zapewnia jednak raz powołanym sędziom wysoki stopień niezależności od władzy wykonawczej. Rada Konstytucyjna jest organem o cechach sądu konstytucyjnego.
Francja jest państwem silnie scentralizowanym. Cały kraj jest podzielony na departamenty (fr. département), odpowiadające polskim powiatom. Władze departamentów pochodzą częściowo z wyboru ich mieszkańców, a częściowo są powoływane przez radę ministrów. Jakkolwiek trwa stopniowy proces decentralizacji państwa, lokalna samorządność jest wciąż znacznie mniej rozwinięta niż w większości państw

(…)

… wyższą (Chambre haute) - Senat Francji posiadający 348 miejsc
Wybierani w departamentach przez kolegia wyborcze na 9 letnią kadencję Co 3 lata zmienia się 1/3 składu
Bierne od 35 roku życia. Izbę niższą (Chambre basse) - Zgromadzenie Narodowe
Wybierana w głosowaniu bezpośrednim, równym, tajnym. 555 jednomandatowych okręgów wyborczych(22 zamorskie)
Prawo czynne od 18 roku życia, biernie od 23.
FUNKCJE:
Ustawodawstwo, ale tylko w sprawach wymienionych w art. 34 konstytucji. Kontrolna rządu - mechanizm wotum zaufania i wotum nieufności. Zapytania do rządu. PROCES LEGISLACYJNY
Projekty przesyłane są do prezydium izb, które dokonują ich rejestracji, a następnie przesyłają do właściwej komisji stałej lub specjalnej.
Komisje przegotowują sprawozdania dla izby, w którym mogą proponować poprawki: do projektu…
… Europejskiej.
KWESTIA KONSTYTUCJI
Zmiana Konstytucji - konstytucja sztywna
Praktyka konstytucyjna:
Model hegemonii prezydenta.1958-1986, 1988-1993, 1995-1997, od 2002 do teraz. Model koabitacji (cohabitation) prezydent - parlament. 1986-1988, 1993-1995,1997-2002.
PREZYDENT
Wybierany w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Kandydat musi uzyskać większość bezwzględną. KOMPETENCJE:
Powołuje premiera…
… sądów oraz uprawnienia sędziów, prokuratorów i adwokatów,
podstawę opodatkowania, jego wysokość i sposób ściągania podatków jak również politykę monetarną,
ordynacje wyborcze do ciał obieranych w wyborach powszechnych,
uprawnienia urzędników służby cywilnej, oraz służb mundurowych,
nacjonalizację oraz prywatyzację mienia.
ogólne zasady organizacji systemu obrony narodowej,
uprawnienia i podział…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz