Systemy informacji przestrzennej - dane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji przestrzennej - dane - strona 1 Systemy informacji przestrzennej - dane - strona 2 Systemy informacji przestrzennej - dane - strona 3

Fragment notatki:

SIP -   system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje  przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części  przestrzeni objętej działaniem systemu. SIP to produkt rynkowy, kompletny system, technologia,  dyscyplina naukowa, dziedzina edukacji, dział gospodarki.  Dane (atrybuty)  - surowe liczby i fakty dotyczące obiektu przestrzennego -opisowe -przestrzenne: topologiczne (relacje przestrzenne np. wzajemne rozmieszczenie względem innych  obiektów) geometryczne (położenie i kształt np. mapa) Składniki SIP:  prawo, sprzęt, dane, ludzie, zadania, oprogramowanie. Moduły SIP: Pozyskiwanie danych :  -pozyskiwanie     danych  przestrzennych z    : pomiarów terenowych(bezpośrednich); pomiarów  fotogrametrycznych i teledetekcyjnych; importu danych z innych systemów; digitalizacji,  skanowanie i wektoryzacjii map; z innych materiałów archiwalnych (szkice, zarysy, wykazy, itp) - pozyskanie danych opisowych    :  interaktywnie, wsadowo, automatycznie, manulane określanie  związków topologicznych lub ich automatyczne generowanie. -wykrywanie błędów danych przestrzennych: kontrola formalana formatu i dopuszczalnych  wartości, automatyczne wykrywanie błędów topologicznych, ich sygnalizacja oraz możliwość  interaktywnego lub automatycznego usuwania, interaktywna edycja obiektów (usuwanie,  dodawanie, modyfikacja) Zarządzanie danymi:  -określanie praw dostępu poszczególnych użytkowników -wyszukiwanie danych z zastosowaniem różnych warunków -kontrola poprawności -archiwizacja danych Przetwarzanie danych: -    konwersje i zmiany struktur danych:     automatyczne lub interaktywne łączenie dwóch fragmentów  bazy z uzgodnieniem styków; generalizacja; generowanie warstwic na podstawie regularnej lub  nieregularnej siatki  punktów terenowych; wygładzanie linii przez aproksymację jej przebiegu linią  krzywą -transformacje: transformacje danych wektorowych lub rastrowych do układu określonego  współrzędnymi punktów łącznych; obliczenie współrzędnych w różnych odwzorowaniach  kartograficznych -analiza pr    zestrzenna    :  tworzenie obszarów buforowych; nakładanie warstwic; wyznaczanie częsci  wspólnej obszarów; łączenie niejednorodnych części-agregacja; rachunek objętości mas ziemnych;  przekroje powierzchni, analiza widoczności. -analiza statystyczna Udostępnianie danych: -sporządzanie ma    py    :  automatyczny wybór sposobu symbolizacji w zależności od obiektu z  możliwością interaktywnej modyfikacji; interaktywne umieszczanie: tytułów, legend i opisów map;  automatyczne umieszczanie nazw z możliwością ich interaktywnego przesuwania.

(…)

… informacji o terenie (SIT)
Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania
mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Treść obligatoryjną mapy zasadniczej stanowią:

punkty osnów geodezyjnych,

elementy ewidencji gruntów i budynków,

elementy sieci uzbrojenia terenu, w szczególności urządzenia nadziemne, naziemne i
podziemne.
elementy…

•Topologia
Dane wektorowe vs. rastrowe
•Duża szczegółowość(kataster)•Tradycyjna
kartografia•Dane nieciągłe•Złożoność obliczeń
•Prosta struktura •Łatwośćobliczeń •Dane
ciągłe(DEM)
Mapa zasadnicza - jest to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne zawierające aktualne
informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a
także sieci uzbrojenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz