Systemy informacji marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy informacji marketingowych - strona 1 Systemy informacji marketingowych - strona 2 Systemy informacji marketingowych - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWYCH
System informacji marketingowych tworzą ludzie, urządzenia, w które są wyposażeni, oraz procedura zbierania, klasyfikowania, analizowania oceniania informacji oraz ich przekazywania podejmującym decyzje marketingowe. Przy czym informacje te powinny być przydatne, dokładne i dostarczane we właściwym czasie. System ten powinien być przydatny podejmującym decyzje zarówno na etapie analizy, planowania i realizacji planu, a także kontrolowania stopnia osiągnięć celu.
Na system informacji marketingowych składają się: ocena potrzeb informacyjnych przez podejmujących decyzje, gromadzenie danych i ich analiza, dostarczanie informacji kierującym marketingiem w firmie.
Informacje są dzielone na (Źródła informacji w badaniach marketingo wych): Dane wtórne (fakty i liczby zgromadzone przed projektem):
Dane wewnętrzne firmy np. sprawozdania finansowe, raporty badawcze, sprawozdania pracowników, raporty z delegacji, kartoteki klientów, sprawozdania roczne
Dane zewnętrzne np. roczniki statystyczne GUS,CBOS,OBOB, prasa, informatory, materiały rządowe, roczne sprawozdania innych firm, opracowania stowarzyszeń badawczych
Dane pierwotne (fakty i liczby po raz pierwszy zebrane na potrzeby projektu):
Dane z obserwacji (podejście mechaniczne i osobiste)
Dane ankietowe (podstawowe wywiady telefoniczne, focus-group, panele)
Metody eksperymentalne (naturalne, laboratoryjne)
Metody psychologiczne (wywiady głębinowe, projekcyjne)
Dane z zewnątrz firmy mogą być pozyskiwane przez ciągłe monitorowanie wybranych uwarunkowań otoczenia - wywiad marketingowy lub prowadzenie badań marketingowych.
Badania marketingowe to zaplanowane i zorganizowane zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych niezbędnych do podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie.
Etapy procesu badawczego: Określenie problemu stojącego przed podejmującym decyzje marketingowe (menedżerem)
Ustalenie celów badania
Zaplanowanie badania (zakres, metody, czas, koszt, wykonawcy itd.)
Gromadzenie danych
Przetwarzanie i analiza danych
Opracowanie raportu z badania
W wyniku badań uzyskuje się dane ilościowe oraz dane jakościowe charakteryzujące przedmiot badania.
ORGANIZACJA SŁUŻB MARKETINGOWYCH: Organizowanie jest jedną z czynności kierowniczych. Służby marketingowe zaangażowane w procesy analizowania uwarunkowań, planowania, realizacji planu i kontrolowania jego wykonywania funkcjonują w różnych organizacjach.
W przedsiębiorstwach, które są zorientowane na rynek, wyodrębnia się pion marketingu, kierujący zaś tym pionem zajmuje jeden z najwyższych szczebli w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Takie usytuowanie marketingu w organizacji daje przedsiębiorstwu szansę utrzymania atutów konkurencyjnych na rynku. W przypadku podporządkowania funkcji marketingu innym funkcjom w przedsiębiorstwie potrzeby nabywców nie zawsze mogą być należycie reprezentowane, co w rezultacie osłabi konkurencyjną pozycję firmy.


(…)

… bezpośredniej należy wielkość zasobów, którymi rozporządza producent. Kształtowanie własnych ogniw dystrybucji przez dostawcę wymaga zazwyczaj poniesienia przez niego znacznych nakładów.
Ze sprzedażą bezpośrednią mamy do czynienia dużo częściej w odniesieniu do nabywców zinstytucjonalizowanych, a szczególnie zakupujących towary inwestycyjne i masowe, niż w stosunku do nabywców będących członkami gospodarstw domowych.
Z dystrybucją bezpośrednią towarów konsumpcyjnych spotykamy się przy sprzedaży towarów ekskluzywnych. Sprzedaż bezpośrednia może być także prowadzona w celach eksperymentalnych.
Na ogół wybór strategii sprzedaży bezpośredniej jest dokonywany przez tych producentów, których produkty są oznakowane znanymi na danym rynku markami.
Strategia dystrybucji pośredniej - oznacza włączenie do kanału…
… czasu, jaki nabywcy przewidują na dokonanie zakupu dóbr należących do omawianych trzech grup spowodowały wykształcenie się trzech strategii gęstości sieci dystrybucji:
Strategii dystrybucji intensywnej: Znajduje ona zastosowanie przy sprzedaży towarów częstego zakupu. Dla producenta strategia ta oznacza zapewnienie swoim towarom obecności we wszystkich ogniwach sprzedaży zajmujących się na rynku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz