Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 1 Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 2 Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław dn. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
Referat z przedmiotu:
PODZIEMNE MAGAZYNY I SKŁADOWISKA
[17] Systemy barier izolujących podziemne składowiska odpadów- bariery naturalne
Wykonali:
1. Wstęp:
Składowanie odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r. jest jedną z metod ich unieszkodliwiania. Składowanie odpadów musi odbywać się z zastosowaniem barier geologicznych naturalnych lub
sztucznych. Bariery te powinny izolować środowisko przed przenikaniem szkodliwych substancji w postaci stałej, ciekłej lub gazowej. Izolacje te, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych izolacji syntetycznych, muszą być barierą praktycznie niezniszczalną, nie podlegającą rozszczelnieniu lub utracie właściwości izolacyjnych z upływem lat.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.03.2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów uznaje, że bariery geologiczne powinny stanowić podstawowy element izolacji, uzupełnieniem którego mogły być izolacje syntetyczne typu geomembrany. Barierę mogą stanowić: naturalnie występujące grunty spoiste o określonych cechach (bariery naturalne), jak również sztucznie formowane, z odpowiednio dobranych gruntów o określonych właściwościach po uformowaniu i tworzące jednorodną warstwę izolującą (bariery sztuczne). W tym referacie zostanie omówiony system barier naturalnych.
2. Ogólna definicja bariery izolującej naturalnej:
Barierą izolującą naturalną można nazwać istniejącą w warunkach naturalnych barierę chroniącą środowisko (wody podziemne, gleby, fauna i flora) przed zanieczyszczeniem i skażeniem dzięki sorpcji zanieczyszczeń (np. iły), biodegradacji (bariera glebowa) oraz zmniejszeniu szybkości migracji (warstwy słabo przepuszczalne).
Rys.1. Usytuowanie odpadu w wyrobisku stanowiącym barierę naturalną
Na powyższym rysunku widać, że niebezpieczny odpad został umieszczony w wyrobisku wydrążonym w warstwie nieprzepuszczalnej, gdzie infiltracja wód powierzchniowych, przepływ wód podziemnych oraz wyciek odpadu do warstw przepuszczalnych jest niemożliwy. Do takich warstw nieprzepuszczalnych, mogących pełnić funkcję barier izolujących naturalnych możemy zaliczyć skały ilaste oraz gniazda solne.


(…)

… izolujące:
Złoża iłów Złoża soli
3.1. Złoża iłów jako bariera izolująca naturalna:
Gruntami, które potencjalnie, w świetle przeprowadzonych badań mogłyby spełniać powyższe kryteria są iły neogeńskie, występujące szeroko w środkowej Polsce. Z badań tych wynika, że zawartość frakcji iłowej waha się w granicach od 26 do 78%, dominującym jej składnikiem są smektyty, a w mniejszych ilościach występuje kaolinit i illit. Barwa tych osadów zależy od składników drugorzędnych: brązowa od getytu, szara i czarna od substancji organicznej. Parametry plastyczności, pęcznienie, skurcz, spójność, kąt tarcia wewnętrznego, świadczą że grunty te mogłyby być wykorzystane do budowy poziomych warstw mineralnego uszczelnienia. Niestety nie wszystkie warstwy iłowe nadają się do zakwalifikowania ich do barier izolujących…
… zaliczyć tylko takie warstwy nieprzepuszczalne, które stanowią caliznę ochronną ze skały macierzystej. Jakość tych barier określają następujące czynniki:
izolacja od wód opadowych, powierzchniowych i podziemnych (obecność zbiorników wodnych, kierunki i szybkość przepływu wód gruntowych,
fluktuacja zwierciadła wód),
własności złoża decydujące o szybkości migracji składników odpadów (przepuszczalność…
… od pola eksploatacji tamami, zaś wyrobiska poeksploatacyjne muszą wykazywać cechy stateczności i być dostępne dla oceny ich jakości.
Kopalnia, w której zlokalizowane będą odpady, musi być sucha, zaś po zaprzestaniu składowania musi być zagwarantowana stała kontrola i nadzór nad składowiskiem. Przykładem ważniejszych, europejskich składowisk odpadów niebezpiecznych, spełniających wszystkie wymienione…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz