System barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 1 System barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 2 System barier izolujących podziemne składowiska odpadów - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Politechnika Wrocławska Wrocław Wydział Geoinżynierii
Górnictwa i Geologii
REFERAT
Temat: System barier izolujących podziemne składowiska odpadów.
Celem zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem składowiska na otoczenie jego lokalizacji stosować należy szereg barier zabezpieczających. Indeksacja wykracza poza normy techniczne dziś obowiązujące lecz ich identyfikacja przy programowaniu kompleksowej gospodarki odpadami stwarza możliwość optymalizacji zamierzanych działań. Rodzaj odpadów przewidywanych do składowania decyduje o typie wysypiska a tym samym o rodzaju koniecznych barier zabezpieczających.
W podziemnym składowisku odpady izolowane są od środowiska wielostopniowym systemem barier. Bariery są to fizyczne przeszkody uniemożliwiające przenikanie uwalniających się substancji szkodliwych do biosfery, a mówiąc ściślej opóźniające i spowalniające ich migrację - wymywanie.
Zadaniem barier izolujących jest spełnianie następujących funkcji:
Opóźnienie czasu dotarcia wód podziemnych do odpadów,
Spowolnienie uwalniania substancji szkodliwych,
Odprowadzanie energii cieplnej, np.: w przypadku odpadów radioaktywnych.
Gromadzone pod powierzchnią ziemi odpady nie mogą być wybuchowe, samozapalne, gazonośne ani promieniotwórcze. Muszą mieć postać materiału stałego, czyli nie mogą zawierać wody. Nie mogą wydzielać gazów szkodliwych oraz lokowane być muszą w odpowiednich pojemnikach. Podstawową ideą podziemnego składowiska tego typu odpadów jest ich trwała izolacja od biosfery. Realizowana jest ona poprzez tworzenie systemu wielobarierowej izolacji. System ten składa się z barier naturalnych, do których zaliczane są warstwy nieprzepuszczalne, stanowiące calizny ochronne ze skały macierzystej i nieprzepuszczalne otuliny zewnętrzne oraz barier sztucznych, czyli specjalnych opakowań odpadów, otamowań wewnątrz składowiska, z materiałów sztucznych i naturalnych. Jednakże w praktyce warunek trwałej izolacji niebezpiecznych odpadów od biosfery może być spełniony tylko przez niektóre, korzystnie usytuowane i wykształcone złoża soli, w których wykonano wyrobiska w odpowiedniej strukturze przestrzennej. Wyjątkowo składowisko odpadów niebezpiecznych zakładane jest w niesolnej, szybowej kopalni, i to w odniesieniu do pojedynczego odpadu. Prof. Kłeczek podkreśla, że szybowa kopalnia soli, która ma być przeznaczona na składowiska odpadów niebezpiecznych, musi być zlokalizowana w złożu spełniającym warunek trwałej izolacji wyrobisk kopalnianych od wód podziemnych. Muszą wszak być spełnione podstawowe warunki. Złoże soli musi się charakteryzować jednorodnością oraz brakiem ciągłych przewarstwień łatwo rozpuszczalnych soli potasowo- magnezowych, które mogłyby ułatwić migrację wód podziemnych. Usytuowanie kopalni w złożu musi uwzględniać pozostawienie odpowiedniej grubości calizn ochronnych. Złoże musi znajdować się na znacznej głębokości ( najlepiej większej niż 500m.), na której skała solna zachowuje się plastycznie pod wpływem ciężaru nakładu, co jest korzystne dla trwałego, samoczynnego zaciśnięcia komór składowych i uszczelnienia wszystkich, wewnętrznych otamowań.

(…)

… materiałów o charakterze mineralnym stosuje się grunty mające charakter drobnoziarnisty i zawierające najczęściej minerały ilaste. Stosowane do tego celu grunty to przede wszystkim gliny oraz iły, w których współczynnik filtracji jest niższy niż k=10-9 m/s. Często w tej grupie wśród materiałów izolujących proponuje się zastosowanie materiałów odpadowych charakteryzujących się również właściwościami…
… lokalizacja powinna między innymi zapewniać występowanie w górotworze naturalnej warstwy izolacyjnej zwanej barierą geologiczną, której zadaniem jest zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed ewentualnym zanieczyszczeniem. W przypadku składowisk zawierających odpady niebezpieczne naturalna bariera geologiczna charakteryzować powinna się miąższością większą niż 5 m oraz współczynnikiem filtracji k=10-9 m/s. Dla składowisk odpadów zawierających odpady inne niż niebezpieczne wymagana miąższość takiej warstwy powinna być większa niż 1 m przy zachowanym współczynniku filtracji k?10-9 m/s. Bariera geologiczna powinna występować nie tylko bezpośrednio na terenie składowiska ale również wykraczać poza jego teren. W przypadku braku naturalnej bariery geologicznej należy wykonać sztuczną barierę…
… przygotowanego bentonitu. Tak spreparowany kompozyt gwarantując wysoką szczelność stał się ostatnimi czasy bardzo popularny i często jest stosowany w systemach uszczelnień składowisk odpadów. Współczynnik filtracji wykładzin GCL jest często niższy od k=10-11 m/s. Wśród wymienionych rodzajów uszczelnień, zatrzymywanie odcieków jak i zawartych w nich zanieczyszczeń odbywa się na zasadzie czysto mechanicznej…
…, w których stosuje się zarówno tworzywa sztuczne jak i materiały mineralne (wykładziny geosyntetyczno-ilaste GCL). Dominującym typem stosowanego dziś uszczelnienia są różnego rodzaju geomembrany, które pod postacią folii o różnych grubościach służą do uszczelnienia podstawy składowiska jak i jego przykrycia. Wśród stosowanych tworzyw syntetycznych najczęściej użyteczny jest przede wszystkim polietylen szczególnie wysoko- gęstościowy (HDPE), polichlorek winylu (PCW) czy też polistyren oraz polipropylen.
Dobór tworzyw jako przesłon izolacyjnych przede wszystkim opierać powinien się na składzie chemicznym odcieków i ewentualnych reakcjach między nimi a przesłoną izolacyjną. Wiele związków chemicznych jest zdolnych do rozpuszczania tworzyw sztucznych, a co z tym związane do niszczenia tworzonych geomembran. Wśród…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz