System rozdziału kościoła i państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System rozdziału kościoła i państwa - strona 1 System rozdziału kościoła i państwa - strona 2

Fragment notatki:

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron.
4 . System rozdziału kościoła i państwa 4.1 Istota pojęcia Rozdział kościoła i państwa- określony układ stosunków między państwem i związkami wyznaniowymi, idea przeciwstawna do modelu powiązania kościoła i państwa, akcentowała oddzielenie sfer państwa i związków wyznaniowych, oznaczała eliminację wpływów związków wyznaniowych i treści religijnych z życia publicznego i nadanie państwu charakteru świeckiego (laickiego); związki wyznaniowe przestały pełnić f-cje publiczne a ich działalność ograniczała się do wypełniania f-cji religijnych 4.2 Historyczne kształtowanie się modelu rozdziału W starożytności wszechobecna rola religii w życiu społeczeństw wykluczała możliwość koncepcji rozdziału, a tym bardziej wprowadzenie jej w życie. Pierwszy mocny impuls prądom laicyzacyjnym dał pod koniec średniowiecza Marsyliusz z Padwy (bronił niezależności państwa przed politycznymi roszczeniami kościoła, uważał, że w państwie może być tylko jedna suwerenna władza rozciągająca się też nad kościołem). Podczas reformacji Luter podporządkował kościół państwu a Kalwin państwo kościołowi. Reformacja generalnie przyspieszyła proces wyzwalania państwa spod władzy kościoła. Duże znaczenie miała szkoła prawa natury traktująca związki religijne jako dobrowolne organizacje społeczne działające na terenie państwa i podporządkowane jego suwerennej władzy. Uznawała ona także wolność sumienia i wyznania jako prawa naturalne. W 1791 r. w USA został wprowadzony pierwszy model rozdziału (I poprawka do Konstytucji z 1791 r.)- wprowadzono zakaz ustanawiania kościoła panującego, zakaz ustanawiania przepisów zabraniających wyznawania jakiekolwiek religii, swoboda działania dla wszystkich związków wyznaniowych. Nastąpiły zmiany w prawie federacyjnym ale nie stanowym. We Francji, w pierwszych latach rewolucji francuskiej doszło do przejęcia dóbr kościelnych i przyznania duchowieństwu uposażenia ze skarbu państwa. Dokonano także laicyzacji instytucji publicznych i aktu stanu cywilnego, uznania małżeństwa za umowę cywilną, wprowadzenia rozwodów, zapoczątkowano laicyzację oświaty. Rozdział charakteryzował głównie zakaz materialnego wspierania przez państwo związków wyznaniowych i dostarczania im lokali. Następstwem rewolucji w Europie był rozwój ideologii liberalnej, której dewizą w kwestii wyznaniowej była wolność sumienia i wyznania i rozdział kościoła i państwa. Marks i Engels, twórcy socjalizmu naukowego przejęli niektóre koncepcje liberalizmu (Engels postulował całkowite oddzielenie kościoła od państwa, traktowanie zw. wyz. jako prywatnych stowarzyszeń i pozbawienia ich wpływu na szkolnictwo). Koncepcja ta propagowana przez liberalizm i socjalizm powoli torowała sobie drogę do praktycznej realizacji. W XIX w. nastąpił przyspieszony proces laicyzacji życia społecznego i państwa. Przykładem tego może być dekret o rozdziale kościoła i państwa z 2. 04. 1871, którego następstwem było usunięcie religii z paryskich szkół i zniesienie przysięgi religijnej. W zjednoczonych Włoszech liberalna burżuazja, w większości katolicka chciała nadać państwu świecki charakter i uniezależnić je od kościoła, któremu chciała zapewnić swobodę działalności. Włoska wersja rozdziału uznawała wolność sumienia i wyznania w granicach porządku publicznego, nadawała świecki charakter instytucjom państwowym i systemowi prawnemu przy zachowaniu systemu wychowawczego opierającego się założeniach doktryny chrześcijańskiej, ograniczała prawa majątkowe kościoła, znosiła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz