System polityczny, a reżim polityczny cześć 2 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny, a reżim polityczny cześć 2 - omówienie - strona 1 System polityczny, a reżim polityczny cześć 2 - omówienie - strona 2 System polityczny, a reżim polityczny cześć 2 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

~ rola partii rządzącej
^ w totalitaryzmie partia rządząca zajmuję szczególną pozycję, jest ona mianowicie jedynym
legalnie funkcjonującym podmiotem polit. w państwie. Ta monopolistyczna pozycja wynika
ze szczególnych jej zadań, posiadania monopolu na wprowadzanie w życie nadrzędnej
ideologii, a wódz partii rządzącej uchodzi za pierwszego interpretatora. Żeby partia rządząca
mogła skutecznie realizować tak postawiony cel musi wypracować określoną strukturę oraz
musi dojść do zmian relacji partia-państwo. Partia rządząca jest partią masową opartą zatem
na masowym członkostwie, czasem zorganizowaną na wzór paramilitarny. Organizacja ta jest
silnie zhierarchizowana, a pozycja wodza jest nadrzędna. Wchłania ona w swoją strukturę
instytucje i organy państwowe, podporządkowując je swoim celom i działaniom. Tracą one
wówczas własną autonomie oraz tożsamość funkcjonalną, co oznacza, że cele i działania
takiego organu są realizowane przez partię rządzącą o tyle o ile służą wcielaniu w życie
ideologii.
^ w autorytaryzmie partia rządząca nie odgrywa aż tak ważnej roli. Jest ona jedynie jednym z
kanałów dostępu do elity politycznej. Można się więc znaleźć w grupie sprawującej władzę
nawet wówczas kiedy nie należy się do partii rządzącej. Podstawowym celem istnienia partii
rządzącej jest zbudowanie stabilnego zaplecza polit. dla grupy sprawującej władzę. To
zaplecze polit. budowane więc jest po przejęciu władzy przez daną grupę. (BBWR)
~ stopień zastosowania środków przemocowych
^ w totalitaryzmie przemoc i przymus stosowane były przez władzę niemal codziennie
^ w autorytaryzmie starano się te kontrowersyjne instrumenty władcze stosować jedynie w
sytuacjach nadzwyczajnych. Na co dzień stosowano raczej manipulację lub autorytet
~ rola państwa
^ w totalitaryzmie państwo jako całość, a także jego poszczególne elementy są
podporządkowane nadrzędnemu celowi jakim jest realizacja ideologii, państwo jako takie nie
stanowi wartości samej w sobie. Jest warte tyle ile wraz ze swoimi instytucjami jest w stanie
pomóc w realizacji celu.
^ w autorytaryzmie państwo to wartość nadrzędna. Jego rozwojowi podporządkowane są
działania podmiotu rządzącego i wszystkich innych instytucji politycznych. Z tego właśnie
powodu partia rządząca powinna posiadać ograniczoną strukturę, ograniczony zakres
działania, aby w żadnym momencie nie zagrażała instytucjom państwowym. Wg Piłsudskiego
zbyt silna pozycja partii prowadzi do patologii polit., którą nazwał partiokracją.
• demokracja
* demokracja jako reżim polit. występuję najczęściej w formie demokracji
przedstawicielskiej, która w dzisiejszej praktyce polit. powoduję, że badacze coraz częściej
dostrzegali konieczność rewizji tego pojęcia, demokracji definiowanej w sposób
etymologiczny - władza ludu. Współcześnie demokracja w coraz mniejszym stopniu oznacza
władzę ludu. To pojęcie demokracji używane w okresie zimnej wojny nabawiło się
dodatkowo pewnych naleciałości wartościujących. Mieliśmy zatem do czynienia z
demokracją burżuazyjną

(…)

… to rozładowuje konflikty społ. oraz ogranicza
ekonomiczne koszty związane z koniecznością użycia środków przemocowych.
* porównanie 2 modeli demokracji współcześnie odnoszących się jedynie do demokracji
przedstawicielskiej
~ podział ze względu na sposób interpretacji podejścia do zasady większości demokratycznej
^ model westminsterski (USA, UK) - większość demokratyczna utożsamiana jest z tą grupą,
która wygrała wybory. Większość rozumiana jest wąsko
^ model konsocjonalny (kraje Beneluxu w latach 70.) - większość demokratyczna
utożsamiana jest ze wszystkimi tymi przedstawicielami polit. którzy chcą się zaangażować w
proces współrządzenia, chcą wziąć polityczną odpowiedzialność za współrządzenie
~ rola opozycji
^ w modelu westminsterskim opozycja jest realną przeciwwagą gotową w każdej chwili
przejąć…
… się za autokratyzmem.
Współczesne demokracje bardzo obawiając się zaistnienia na scenie polit. takich właśnie
ugrupowań, wprowadzając stosowne zakazy, nawet do konstytucji. Taki zakaz obowiązuje w
polskiej konstytucji w art. 13 (zakazuje działania partii odwołujących się do ideologii
faszystowskich, komunistycznych itp.)
~ sposób tworzenia rządu
^ w modelu westminsterskim rząd tworzy lider zwycięskiej partii…
…, w którym żaden z wymienionych
warunków nie jest zrealizowany. Pseudo-demokracja przypomina zatem reżim autokratyczny.
Różni się ona jednak jedynie zachowaniem pozorów demokracji, pozorów w postaci
prowizorycznych wyborów, prowizorycznie funkcjonującego sądu, prowizorycznie
funkcjonujących partii itp.
Wykorzystanie takiej atrapy reżimu autokratycznego jest dla władzy korzystny, ponieważ
ogranicza koszty rządzenia. Ograniczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz