System organów państwowych w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System organów państwowych w Polsce - strona 1 System organów państwowych w Polsce - strona 2 System organów państwowych w Polsce - strona 3

Fragment notatki:


Pyt33. System organów państwowych w Polsce (Skrzydło i wykłady)
Organ państwowy to odpowiednio zorganizowana instytucja utworzona na podstawie przepisów prawa w celu realizacji zadań, w imieniu i na rzecz państwa przy zastosowaniu środków właściwych dla władzy państwowej.
Organ stosuje też metody zastrzeżone tylko dla niego.Musi istnieć podstawa prawna funkcjonowania organu.
ORGANY PAŃSTWOWE Kryterium ilościowe Kryterium jakościowe Kryterium struktury wewnętrznej Kryterium wyboru Kryterium zakresu kompet encji Jednoosobowe
Jednolite
Powoływane
Stanowiące prawo:ustawodawcze i uchwałodawcze
Kolegialne
Złożona struktura wewnętrzna
Delegowane
egzekutywa
Na skutek decyzji organu kolegialnego lub jednoosobowego
Kontrolne
W wyborach pośrednich
Wymiaru sprawiedliwości
W wyborach bezpośrednich
Siły zbrojne
Z konotacji
Z nominacji
Nominacji dziedziczenia
Organ państwowy to część składowa aparatu państwowego. Mamy 3 kryteria pozwalające wyróżniać poszczególne ogniwa tego aparatu. Na czoło wysuwa się tu zakres kompetencji , a więc zadania powierzone do realizacji organowi państwa. Jest to element najważniejszy , bo przesądza o strukturze organu i o trybie jego funkcjonowania. Kompetencje organu państwowego przesądzają też o zróżnicowanym trybie działania poszczególnych ogniw aparatu państwowego. Mówiąc zatem o aparacie państwowym czy o organach państwa, myślimy o strukturach polityczno-prawnych powołanych w celu realizacji władzy państwowej. Przez pojęcie „ aparatu państwowego ” należy rozumieć zespół ludzi w szczególny sposób zorganizowany, działający na podstawie prawa, powołany do realizacji władzy państwowej i w tym celu wyposażony prawo stosowania przymusu.
System organów państwa to wszystkie istniejące w państwie organy oraz relacje wzajemne. Od liczby elementów org. zależy charakter systemu zorganizowanego państwa i relacje w nim.(Definicja z wykładu-tel.komórkowy). System oddziałuje na zewnątrz, a otoczenie zewnętrzne oddziałuje na system. System to całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określającego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny stosunek do siebie.
System organów państwowych, jego zasady organizacyjne i wzajemne stosunki między nimi stanowią zasadniczy trzon regulacji konstytucyjnych. Są to regulacje prawne, które musi zawierać konstytucja. Można wskazać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów:


(…)

… na siebie odpowiedzialność przed parlamentem; 3)rząd może istnieć i funkcjonować tylko wówczas, gdy posiada poparcie parlamentu w postaci wyrażonego mu wotum zaufania; 4)rząd ponosi solidarną odpowiedzialność przed parlamentem za swa działalność i może być odwołany. Istnieje też odpowiedzialność indywidualna członków rządu. Pociągnięcie członka rządu lub ministra do odpowiedzialności, przez odmowę zaufania lub wyrażenie wotum nieufności, oznacza obowiązek złożenia dymisji; 5) z istnieniem tego systemu wiąże się występowanie opozycji parlamentarnej; 6) w RP panuje system wielopartyjny, więc rząd ma zazwyczaj charakter koalicyjny.
Kształt i system organów p-ch w świetle konstytucji
Określając system organów. p-ch Konstytucja RP przyjęła za punkt wyjścia zasadę monteskiuszkowskiego trójpodziału władzy. Oznacza…
…. Realizacja wymienionych funkcji p-a wymaga stosowania odpowiednich form organizacyjnych i właściwych im metod działania. W konsekwencji, zatem, w oparciu o postanowienia Konstytucji można wyróżnić 4 grupy organów p-ch: 1)ustawodawcze; 2) wykonawcze; 3) sądy i trybunały; 4) organy kontroli państwowej i ochrony prawa.
Wyodrębnienie tych grup, czyli podsystemów organów p-ch, dokonanych na tle podstawowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz