system ochrony pracy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system ochrony pracy  - strona 1 system ochrony pracy  - strona 2 system ochrony pracy  - strona 3

Fragment notatki:


System ochrony pracy    Zbiór jednostek organizacyjnych, wzajemnie powiązanych zależnych i/lub współpracujących, mających na celu ochronę  praw pracowniczych określonych w prawie pracy wraz z prawem na podstawie, którego wykonują swoje zadania.    W Polsce rozróżniamy: * system prawny – stanowi integralną częśd gałęzi prawa, jaką jest prawo pracy, mówi o  normach prawnych i ich usytuowaniu w hierarchii źródeł prawa dotyczących bezpieczeostwa i ochrony zdrowia, *system  organizacyjny – obrazuje system organizacji ochrony pracy na szczeblu paostwa, zakładu oraz organów uczestniczących  w tworzeniu, a także kontrolowaniu bezpieczeostwa i higieny pracy w Polsce  System prawny ochrony pracy    Opiera się na źródłach prawa wskazanych w Konstytucji RP i art. 9 kodeksu pracy   Konstytucja RP – art. 66 podstawowy akt prawny, gwarantuje każdemu prawo do bezpiecznych i higienicznych  warunków pracy, sposób realizacji tego prawa określa ustawa – kodeks pracy    Podstawowe uregulowania kodeksowe w zakresie bhp znajdują się w dziale: *X – dotyczy bhp, *VIII – dotyczy ochrony  pracy kobiet i pracowników w czasie urlopu macierzyoskiego, *IX – dotyczy ochrony pracy młodocianych    Art. 9 kodeksu pracy wskazuje na inne źródła prawa pracy, szczególnie porozumienia normatywne zawierane między  partnerami socjalnymi: *układy zbiorowe, *inne porozumienia zbiorowe, np. akty wewnątrz zakładowe stanowione w  formie regulaminów i statutów  Źródła prawa dotyczące bhp   Akty prawne powszechnie obowiązujące, stanowione przez upoważnione do tego organy oraz porozumienia zawierane  pomiędzy partnerami społecznymi, obowiązujące grupy, które takie porozumienia zawarły   Zasady bhp – dodatkowo, jako źródło praw i obowiązków w zakresie bezpieczeostwa i higieny pracy   Akty wykonawcze bezpośrednio rozwijające postanowienia działu X kodeksu pracy oraz przepisy ogólne,  międzybranżowe i resortowe wydane na podstawie delegacji zawartej w art.237 k.p.   Przepisy powszechnie obowiązujące: *ustawy ustanawiające nadzór i kontrolę nad warunkami pracy, *przepisy  dotyczące innych dziedzin prawa regulujące sprawy z zakresu bhp, m.in. prawo budowlane, prawo górnicze i  geologiczne, prawo atomowe, *niektóre normy techniczne (ustawa o normalizacji - Dz. U. nr 55, poz. 251, z późn. zm.)   Pozostałe przepisy będące przepisami prawa pracy (art. 9 k.p):, *przepisy stanowione w drodze porozumienia zawartego  pomiędzy partnerami społecznymi, *w ściśle określonych przypadkach przepisy wewnątrzzakładowe, ustanawiane przez  samego pracodawcę  Przepisy bhp w ponadzakładowych i zakładowych układach zbiorowych pracy 

(…)

… i higieny pracy
oraz, na podstawie ustaw, wydają przepisy wykonawcze w zakresie bhp, *organy nadzoru i kontroli:
o Paostwowa Inspekcja Pracy (PIP) Inspekcja Sanitarna (IS) Urząd Dozoru Technicznego (UDT) sądy i prokuratura
o Również pozostałe organy nadzoru i kontroli w zakresie swojego działania w każdym przypadku, jeżeli dotyczy ono
zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia)
o Organy te dysponują…
…, ma sprawowad nadzór nad jej
działaniem
Organy przedstawicielskie
Związki zawodowe i społeczny inspektor pracy
Pełnią przede wszystkim funkcje nadzorczokontrolne w zakresie przestrzegania przez pracodawcę obowiązku
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Społeczny inspektor pracy, jak i paostwowe organy nadzoru nad warunkami pracy, mają prawo wymierzania mandatu
karnego za nieprzestrzeganie…
…, społeczny
inspektor pracy oraz przedstawiciele pracowników
Przewodniczącym komisji jest pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym – społeczny
inspektor pracy (art. 237 § 1 i 2)
zadania komisji zostały określone w art. 237:*dokonywanie przeglądu warunków pracy*okresowej oceny stanu
bezpieczeostwa i higieny pracy*opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających…
… nadzoru nad warunkami pracy *zapewnienia wykonania zaleceo społecznego inspektora
pracy
wydzielenie obowiązku dotyczącego zapewnienia wykonania zaleceo społecznego inspektora pracy wynikało z faktu, iŻ
społeczny inspektor pracy nie jest „organem nadzoru” oraz było podyktowane potrzebą wyraźniejszego zaakcentowania
roli społecznego nadzoru nad warunkami pracy jako trwałego elementu polskiego systemu…
… załącznik do rozporządzenia ministra
zdrowia i opieki społecznej w sprawie czynników rakotwórczych w środowisku pracy oraz nadzoru nad stanem zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. nr 121, poz.571)
W kodeksie pracy wprowadzono obowiązek ochrony pracownika przed promieniowaniem jonizującym pochodzącym ze
źródeł sztucznych i naturalnych *dopuszczalna dawka promieniowania jonizującego pochodzącego ze źródeł
naturalnych, otrzymywana przez pracownika, nie może przekraczad dawek ustalonych dla sztucznych źródeł
promieniowania jonizującego (art. 223 §1 i 2)
przepis art. 224 wypełnia lukę, jaka zaistniała w polskim ustawodawstwie w związku z brakiem ustawowej regulacji
dotyczącej przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom (katastrofom) *w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia
nadzwyczajnych…
…, resorty i inne urzędy paostwowe, paostwowe organy
nadzoru i kontroli), *zakładowy
Zróżnicowanie zadao:, *parlament – przede wszystkim zadania ustawodawcze, tworzenie prawa ustalającego
podstawowe zasady systemu, *rząd i resorty oraz urzędy paostwowe (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministerstwo Zdrowia) – ustalają wytyczne paostwa w kształtowaniu polityki w dziedzinie bezpieczeostwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz