System norm krajowych a system norm europejskich - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System norm krajowych a system norm europejskich - wykład - strona 1 System norm krajowych a system norm europejskich - wykład - strona 2 System norm krajowych a system norm europejskich - wykład - strona 3

Fragment notatki:

System norm krajowych a system norm europejskich
System europejskich norm projektowania konstrukcji (EC) obejmuje dziewięć norm (aktualnie projektów norm ENV), z których pierwsza dotyczy zasad projektowania i modeli obciążeń, sześć - dotyczy projektowania konstrukcji z różnych materiałów, a pozostałe dotyczą projektowania geotechnicznego oraz nośności w warunkach sej­smicznych. Każda z norm składa się z kilku części, a ich struktura jest taka, że pierw­sza część każdej z nich zawiera reguły ogólne i odnoszące się do budynków, nato­miast jedna z pozostałych części dotyczy projektowania mostów. Te części stanowią tylko niezbędne uzupełnienia i zmiany zapisów zawartych w „regułach ogólnych" uwzględniające specyfikę konstrukcji mostowych.
W przyjętej metodzie rozdzielonych współczynników wprowadzono obowią­zek spełnienia:
- stanu granicznego nośności obejmującego:
- utratę równowagi konstrukcji traktowanej jako ciało sztywne,
- awarię na skutek nadmiernych odkształceń, przekształcenia się konstrukcji w mechanizm, pęknięcia, utratę stateczności,
- awarię spowodowaną zmęczeniem lub innymi efektami zależnymi od czasu,
- stanu granicznego użytkowalności obejmującego:
- odkształcenia i przemieszczenia,
- drgania,
- uszkodzenia (rysy) wpływające ujemnie na wygląd, trwałość i użytkowanie
konstrukcji,
- uszkodzenia spowodowane zmęczeniem.
Dla stanu zniszczenia i nadmiernych deformacji warunek bezpieczeństwa wyra­żono w znanej postaci (9.9), a dla stanu granicznego użytkowalności w postaci (9.11).
Uogólnione siły wewnętrzne (z wyjątkiem zmęczenia) należy wyznaczyć dla stanu granicznego nośności, stosując kombinacje wartości oddziaływań z odpowied­nimi wagami (współczynnikami redukcyjnymi y/) dla tzw.;
- sytuacji stałej (podstawowej),
- sytuacji przejściowej,
- sytuacji wyjątkowej,
natomiast dla stanu granicznego użytkowalności dla tzw.:
- kombinacji rzadkiej,
- kombinacji częstej,
- kombinacji prawie stałej.
Zgodnie z podanym warunkiem bezpieczeństwa (9.9) w obliczeniach statycz­nych formalnie dopuszcza się oprócz metod analizy liniowej, metody analizy nieli­niowej (dla mostów betonowych i zespolonych) oraz dla mostów betonowych -metody analizy plastycznej (w mostach stalowych w odniesieniu tylko do sytuacji wyjątkowej dla klasy 1 przekroju poprzecznego elementu przy przyjęciu modelu sprężysto-plastycznego).
Wymiarowanie (obliczenia wytrzymałościowe) przeprowadza się:
- przyjmując prawo płaskich przekrojów z ograniczeniem odkształceń,
- zakładając liniowe bądź nieliniowe rozkłady naprężeń (modele liniowo-sprężys-te i sztywno-plastyczne dla stali, a nieliniowe i sztywno-plastyczne dla betonu),

(…)

… obo­wiązuje w obliczeniach zasada superpozycji skutków. Wymiarowanie (sprawdzenie stanów granicznych) przeprowadza się:
- przyjmując prawo płaskich przekrojów,
- zakładając liniowe rozkłady naprężeń,
- pomijając naprężenia rozciągające w betonie (z niewielkimi wyjątkami),
- zakładając współodkształcalność betonu i stali w elementach betonowych.
W wymiarowaniu, a sporadycznie w obliczeniach statycznych należy…
… dodatkowo w stanie nośności granicznej (przy przyjęciu globalnego współczynnika bezpieczeństwa).
Niektóre wymagania stanów granicznych nie są sprawdzane obliczeniami. Speł­nienie stanu granicznego zagrożenia korozyjnego mostów betonowych zapewnia np. przyjęcie odpowiedniej klasy betonu i warunków konstrukcyjnych. Poprzez dobór odpowiednich wytrzymałości obliczeniowych zrezygnowano z konieczności spraw­dzenia betonu na zmęczenie, sprawdzania nośności Teologicznej, czy naprężeń ogra­niczających procesy destrukcji struktury betonu w aspekcie trwałości konstrukcji.
Podsumowując można powiedzieć, że aktualny system krajowych norm mo­stowych przyjął z metody rozdzielonych współczynników bezpieczeństwa to, co można było przyjąć, gdy te normy przygotowywano.
Przyjęcie jednolitej fdozofii projektowania w PN…
… nowych elementów w procesie projektowania dotyczą­cych np. obetonowanych dźwigarów stalowych, ustrojów sprężonych cięgnami bez przyczepności i cięgnami zewnętrznymi, sprawdzania na możliwość powsta­nia kruchego pęknięcia stali, uwzględnienia efektów aerodynamicznych, uwzględ­nienia imperfekcji, wymagań montażowych i kontroli jakości, - przeznaczeniem EC tylko do projektowania z wyłączeniem sprawdzania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz