Stan graniczny nośności - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan graniczny nośności - wykład - strona 1 Stan graniczny nośności - wykład - strona 2 Stan graniczny nośności - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Stan graniczny nośności
Dla dowolnej konstrukcji mostowej lub jej części należy przede wszystkim zapew­nić stateczność położenia w każdej fazie budowy i użytkowania. Konstrukcję bądź element traktuje się zwykle jako bryłę sztywną i sprawdza się bezpieczeństwo na wywrócenie i przesunięcie. Warunek bezpieczeństwa można ogólnie dla tego przy­padku nośności zapisać w postaci (porównaj punkt 2.1):
W szczególnych przypadkach dopuszcza się przyjmowanie w obliczeniach war­tości charakterystycznych obciążeń destabilizujących i stabilizujących, przyjmując jednocześnie globalny współczynnik stateczności na wywrócenie i przesunięcie.
Następnie sprawdzenia wymaga stan graniczny nośności sprężystej w odnie­sieniu do ekstremalnie obciążonych przekrojów, części konstrukcji czy połączeń.
Należy wykazać, że naprężenia wywołane obciążeniami obliczeniowymi nie przekraczają wytrzymałości obliczeniowych, przyjmując:
- prawo płaskich przekrojów,
- liniowy rozkład naprężeń,
a w przypadku elementów żelbetowych oraz zespolonych stalowo-betonowych po­mija się naprężenia rozciągające w betonie oraz zakłada się współodkształcalność betonu i stali. W celu wyznaczenia obliczeniowych sił wewnętrznych i naprężeń najczęściej przyjmuje się górne oszacowanie wartości obciążeń oraz dolne oszaco­wanie wytrzymałości materiałów. Przy znanych statystycznych rozkładach obcią­żeń i wytrzymałości sposób wyznaczenia wartości obliczeniowych poglądowo poda no na rysunku 9.5. Może się jednak zdarzyć, że w szczególnych przypadkach po­trzebne będzie uwzględnienie dolnego oszacowania obciążeń czy górnego oszaco­wania wytrzymałości.
Na rysunku 9.6 przedstawiono graficznie wymagania zachowania stanu nośnoś­ci sprężystej odpowiednio dla zginanego przekroju stalowego, żelbetowego, z beto­nu sprężonego i zespolonego. Dla przekroju z betonu sprężonego warunek zacho­wania nośności sprężystej nie gwarantuje bezpieczeństwa na zniszczenie. Wymaga się więc zachowania również warunku bezpieczeństwa na zniszczenia. Dla kon­strukcji sprężonych przyjęto np. waninek bezpieczeństwa (9.7), a odpowiedni stan równowagi sił po zarysowaniu w chwili poprzedzającej zniszczenie podano na ry­sunku 9.7. W przedstawionym na rysunku 9.6 warunku bezpieczeństwa dla przekro­ju sprężonego, przekroczenie naprężenia rozciągającego (£) nie wiąże się bezpo­średnio ze zniszczeniem, toteż stan ten został właściwie włączony do stanu granicz­nego użytkowalności, a zatem naprężenie er wyznacza się od obciążeń charaktery stycznych. Oczywiście naprężenia ściskające wyznacza się od obciążeń obliczenio­wych i porównuje się z wytrzymałością obliczeniową na ściskanie

(…)

… stan nośności sprężystej należy również uwzględnić możliwości wyboczenia, najczęściej poprzez odpowied e,N
nie przyjęcie obliczeniowego mimośrodu i oszacowanie siły krytycznej. Ponadto należy sprawdzić możliwości utraty płaskiej postaci zginania (zwichrzenia belek) oraz warunki bezpieczeństwa na stateczność miejscową (w elementach cienkościen­nych).
Jak wiadomo obciążenia ruchome oddziałują dynamicznie na konstrukcję mos­tu i jego wyposażenie, a te oddziaływania mogą prowadzić do przekroczenia wy­trzymałości obliczeniowej, a następnie odkształceń plastycznych doprowadzając kon­strukcję do zniszczenia.
Efekty dynamiczne są uwzględniane przede wszystkim w warunku bezpieczeń­stwa w stanie nośności sprężystej. Dzięki przyjęciu współczynnika dynamicznego (porównaj rozdz. 7) zwiększa się wartość…
… przekroczenia wytrzymałości zmęczeniowej materiałów czy połączeń. Jeżeli poziom naprężeń nie przekracza trwałej wytrzymałości zmęczeniowej (rys. 9.10), lub gdy przewidywana liczba zmian naprężeń w przewidywanym okresie użytkowania nie przekroczy 5 • 105, to w zasadzie nie ma potrzeby sprawdzania nośności na zmęczenie. Jednak jeżeli chociażby jeden z tych warunków nie jest spełniony, to należy wykazać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz