System informatyczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System informatyczny - strona 1 System informatyczny - strona 2 System informatyczny - strona 3

Fragment notatki:

System informatyczny Elektroniczne przetwarzanie danych ma miejsce w systemach informatycznych. System jest układem wzajemnie powi ą zanych i oddziałuj ą cych na siebie elementów. Natomiast system informatyczny jest cz ęś ci ą systemu informacyjnego i stanowi cało ść zło ż on ą ze sprz ę tu, oprogramowania, procedur i ludzi przyporz ą dkowanych do przetwarzania informacji. Słowo „system” oznacza cało ść zło ż on ą z elementów powi ą zanych ze sob ą według pewnych zasad. W cybernetyce i teorii prawa, systemy dzielone s ą ze wzgl ę du na: genez ę : naturalne - powstaj ą ce bez ingerencji człowieka, w których mo ż na doszukiwa ć si ę celowo ś ci (system słoneczny, system krwiono ś ny, itp.), sztuczne - b ę d ą ce dziełem człowieka i powstaj ą ce wedle z góry przyj ę tego planu, dla osi ą gni ę cia zało ż onych przez projektodawc ę celów (system grzewczy, informatyczny itp.), cechy elementów składowych: realne (rzeczowe) - składaj ą ce si ę z materialnie istniej ą cych obiektów (ekosystem le ś ny, elektryczny), poj ę ciowe (nominalne) - składaj ą ce si ę z tworów kulturowych, warto ś ci, norm, czy poj ęć abstrakcyjnych (systemy matematyczne i logiczne), funkcje: systemy statyczne , gdy ma miejsce pomi ę dzy nimi jedynie współwyst ę powanie, systemy dynamiczne , gdy mi ę dzy nimi zachodzi równie ż współdziałanie. zachowanie: systemy bez zachowania - które nie maj ą zdolno ś ci do podejmowania własnych arbitralnych decyzji, systemy z zachowaniem - które s ą w stanie podejmowa ć arbitralne decyzje. Spo ś ród wielu rodzaj systemów wyró ż ni ć nale ż y układ wzajemnych zale ż no ś ci i oddziaływa ń podczas manualnego i zautomatyzowanego przetwarzania informacji. Jest to ró ż nie definiowany system informacyjny. System informacyjny to sformalizowany (uporz ą dkowany i udokumentowany) zespół ś rodków osobowych (ludzkich), rzeczowych (technicznych), kapitałowych (finansowych) i in., których funkcjonowanie przejawia si ę w zbieraniu, utrwalaniu, magazynowaniu, przechowywaniu, odnajdywaniu, komunikowaniu, u ż ytkowaniu i innym przetwarzaniu danych, informacji i wiedzy dla podejmowania decyzji i ich realizacji. System informacyjny stanowi wyodr ę bniony zadaniowo, kompetencyjnie, organizacyjnie, czasowo i przestrzennie, układ przetwarzania informacji, b ę d ą cy zbiorem celowo ze sob ą powi ą zanych elementów obejmuj ą cych: ź ródła pozyskiwania informacji, metody gromadzenia i przetwarzania informacji,

(…)

… powinien być przede wszystkim stworzony na czas, zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi, zgodnie z
założonymi kosztami mieszczącymi się w ramach przewidzianego budżetu. Wszystko zależy od procesu, w jakim
system jest wytwarzany.
Ze wyglądu na poziom zaawansowania przetwarzania danych można wyróżnić generacje systemów
informatycznych :
I - systemy transakcyjne jako systemy opisujące procesy (opisowe), nie wymagające specjalnych narzędzi
informatycznych poza prostymi i dostępnymi komputerami,
II - systemy baz danych, (Datanase) i hurtowniami danych (Data Woryhouse), pracujące w schemacie
konwersacyjnym - pytanie i odpowiedź (systemy wyszukiwania informacji i informowania kierownictwa),
III - systemy ekspertowe (systemy eksperckie - SE), pełniące zadania doradcze, oparte o technologię
sztucznej inteligencji, służące do rozwiązywania problemów…
… jest organizacją przetwarzania
danych w celu wyprowadzenia z nich informacji oraz ukształtowania na ich podstawie wiedzy, opartą o podziały
kompetencyjne w obrębie struktur i wykorzystującą urządzenia, narzędzia, metody i techniki informatyczne. Nie
należy utożsamiać systemu informatycznego z systemem komputerowym, który obejmuje zestaw złożony z jednostki
centralnej, monitora, klawiatury oraz innych urządzeń peryferyjnych tj. drukarki, czy skanery, funkcjonujący według
ustalonych schematów zapisanych w zainstalowanym oprogramowaniu. System komputerowym można traktować
jako podsystem systemu informatycznego, a ten jako podsystem systemu informacyjnego. Rolą systemu
informacyjnego, informatycznego i komputerowego zarazem jest racjonalizacja i optymalizacja procesów
informacyjnych. Każdy system informacyjny obejmuje…
…, informatyczny itp.),
cechy elementów składowych:
realne (rzeczowe) - składające się z materialnie istniejących obiektów (ekosystem leśny, elektryczny),
pojęciowe (nominalne) - składające się z tworów kulturowych, wartości, norm, czy pojęć
abstrakcyjnych (systemy matematyczne i logiczne),
funkcje:
systemy statyczne, gdy ma miejsce pomiędzy nimi jedynie współwystępowanie,
systemy dynamiczne…
… informatyczne mogą być bardzo proste - systemem takim może
być na przykład edytor tekstu uruchamiany na jednym komputerze, oraz złożone - jak na przykład systemy celne,
system bankowy, system zarządzający produkcją. Tworzenie systemów informatycznych jest trudno
przewidywalnym zadaniem - ciężko jest przewidzieć, czy projekt informatyczny zakończy się sukcesem czy klęską.
System…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz