System finansowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4522
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System finansowy - strona 1 System finansowy - strona 2 System finansowy - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia w nich omawiane dotyczą m.in. systemu finansowego, finansów publicznych, gospodarki finansowej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu, deficytu i długu publicznego, samorządu terytorialnego, zadań gminy, źródeł dochodów JST, instrumentów rynku pieniężnego, rynku kapitałowego.

Finanse publiczne i rynki niefinansowe - wykłady (Anna Bieniasz)
SYSTEM FINANSOWY
RYNKOWY SYSTEM PUBLICZNY SYSTEM
FINANSOWY FINANSOWY
System finansowy - mechanizm, dzięki któremu świadczy się usługi pozwalające na krążenie siły nabywczej w gospodarce.
Możliwość współtworzenia pieniądza przez niefinansowe podmioty gospodarcze oraz możliwość przepływu strumieni pieniężnych między nimi.
Rynkowy i publiczny system finansowy
Usługi dostarczane podmiotem sfery realnej przez system finansowy są świadczone za pośrednictwem mechanizmów rynkowych oraz w trybie publicznym.
Ujęcia problematyki systemu finansowego
System finansowy to:
Instytucjonalne - zbiór określonych i zakwalifikowanych do odmiennych grup instytucji finansowych
Funkcjonalne wąskie:
Mechanizm zaopatrywania gospodarki realnej w pieniądzu
Mechanizm pośrednictwa między podmiotami nadwyżkowymi, a deficytami sfery realnej
Funkcjonalne szerokie:
Sieć rynków finansowych, pośredników finansowych oraz innych instytucji dzięki którym realizowane są plany finansowe gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i rządu
Systemowe:
Uporządkowany zbiór komplementarnych i możliwie spójnych elementów lub podsystemów.
Ujęcie systemowe:
Instytucje finansowe
Banki (komercyjne 52, spółdzielcze 557)
Niebankowe instytucje finansowe (leasingowe, factoringowe, pośrednicy kredytowi)
Niebankowe instytucje wspólnego inwestowania (fundusze inwestycyjne, emerytalne)
Zakłady ubezpieczeń
Biura i domy maklerskie
Rynki finansowe:
Pieniężne
Kapitałowy
Walutowy
Pochodnych instrumentów finansowych
Infrastruktura prawna i instytucjonalna
Akty prawne
Regulacje wewnętrzne (sektorowe)
Zwyczaje
Instytucje regulujące i nadzorujące
Systemy płatnicze
Systemy rozrachunku papierów wartościowych
Instytucje pośredniczące między instytucjami finansowymi
Otoczenie systemu finansowego:
Ekonomiczne
Polityczne
Prawne
Społeczne
Procesy kształtujące współczesny system finansowy:
Liberalizacja i deregulacja
Postęp technologiczny
Procesy integracyjne i globalizacja
Efekty procesów:
Dynamiczny rozwój rynków finansowych i pośrednictwa finansowego
Gwałtowny wzrost wartości transakcji finansowych oraz wzrost wartości płatności
Wzrost międzynarodowej mobilności kapitału
Wzrost presji konkurencyjnej
Wzrost zagrożenia stabilności systemu finansowego


(…)

… byli wyżsi urzędnicy z kilkunastu większych banków wierzycielskich. Ze względu na dość częste negocjacje prowadzone w Londynie zaczęto mówić o klubie londyńskim.
Z tytułu kredytów i pożyczek
Pozostałe zadłużenia 1%
Klub Paryski 1%
Międzynarodowe instytucje finansowe 98%
Klub Paryski
Klub Paryski jest formalną organizacją (rządy i instytucje 17 krajów). To grupa państw, które udzieliły pożyczek lub gwarancji…
… partnerów transakcji
Duża formalizacja tych transakcji
Model kontynentalny (niemiecko - japoński zorientowany bankowo) - dominującą funkcją pełnią banki uniwersalne. Istnieje w Polsce.
Zalety:
Finansowanie podmiotów w oparciu o umowy kredytowe
Stymulowanie powstawania silnych banków uniwersalnych
Wady:
Niedostateczny rozwój instrumentów finansowych
Opóźnienia w wprowadzaniu innowacji
Czynniki wpływające…
… niematerialny charakter, a to związane jest z asymetrią informacji, która może wywołać 2 zjawiska:
Ryzyko negatywnej selekcji
Ryzyko zmiany zachowania lub pokusy nadużycia (moralny hazard)
Aktywa systemu finansowego Polski w stosunku do PKB
2008 - 112%
2007 - 104%
2006 - 97%
2005 - 85%
Sektor finansowy Eurolandu - przekracza 4-krotność PKB
Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB 2004-2007
Polska - 104,0…
… jeszcze to się nie zdarzyło) rząd musiałby poddać się do dymisji.
Klasyfikacja dochodów i wydatków
Część budżetu - układ podmiotowy (określa dysponentów środków budżetowych)
Naczelne i centralne organy władzy państwowej
Administracji państwowej
Wymiaru sprawiedliwości, nauki
Przykładowo: kancelaria Prezydenta, Kancelaria Sejmu, Senatu, Ministerstwo Gospodarki, Obronnym GUS, dodatkowo znajdzie się tu:
Obsługa długu skarbu…
… - potrzeby pożyczkowe, przychody z prywatyzacji
Otoczenia rynkowego - poziom krajowych i zagranicznych stóp procentowych, popyt na papiery skarbowe
Istnienie ryzyka związanego z długiem można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
Niebezpieczeństwo negatywnego wpływu na gospodarkę
Źródło niepewności co do wielkości długu i kosztów jego obsługi
Zadłużenie wobec Klubu Paryskiego zostało spłacone.
Negatywne skutki…
… i czasie
Kursy kształtowane według określonych reguł
Informacje o kursach akcji podawane do publicznej wiadomości
Do obrotu dopuszczone papiery wartościowe spełniające określone kryteria
Rynek pozagiełdowy:
Miejsce, czas i warunki zawarcia transakcji zależą od woli stron
Uczestnicy nie mają obowiązku przekazywania informacji o zawartych transakcjach
Giełda papierów wartościowych
Główny Rynek (rynek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz