finanse publiczne - Dochody jednostki samorządowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4291
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
finanse publiczne - Dochody jednostki samorządowej - strona 1 finanse publiczne - Dochody jednostki samorządowej - strona 2 finanse publiczne - Dochody jednostki samorządowej - strona 3

Fragment notatki:

Obliczanie jej opiera się na porównywaniu wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych na l mieszkańca gminy z analogicznym wskaźnikiem wyliczonym w skali kraju. Kwotę wyrównawczą, jako element składowy części podstawowej subwencji ogólnej, otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na l miesz­kańca jest mniejszy niż 85% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie w odniesieniu do wszystkich gmin w kraju.
Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa- subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Z punktu widzenia samodzielności dochody jednostek samorządowych możemy podzielić na własne, przyznawane ustawowo na czas nieokreślony i obce które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego, zasady gromadzenia dochodów, tryb ustalania, przekazywania subwencji i dotacji z budżetu państwa określa ustawa.
Wydatkami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane z budżetu na realizację zadań. Do wydatków nie zaliczamy środków wypłacanych z budżetu na spłatę wcześniejszych zobowiązań. Wydatkiem budżetu jest każda kwota podjęta z rachunku bieżącego niezależnie od jej przeznaczenia, nawet gdy dotyczy pobrania gotówki do kasy.
Rozróżniamy wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz dotacje i wydatki majątkowe samorządu terytorialnego. Jednostki samorządowe uzyskują przychody, które pochodzą z nadwyżki dochodów nad wydatkami np.: ze sprzedaży papierów wartościowych, kredytów, prywatyzacji majątku oraz obligacji mieszkaniowych.
Deficyt budżetowy to ujemna różnica między dochodami i wydatkami z budżetu. W przypadku wystąpienia deficytu część wydatków musi być pokryta z przychodów. Szczegółowe zmiany w budżecie precyzuje ustawa o finansach publicznych. Podstawą dla prowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego gospodarki finansowej są przepisy ustaw : o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu gminnego w latach 1999 i 2000.
Uchwała budżetowa określa:
- plany przychodów i wydatków,
- wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
- prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów i klasyfikacji budżetowej.


(…)

… - jedna skala podatkowa dla wszystkich np. 12%
Podział podatków:
a) Podatki bezpośrednie - takie których skutków nie można przerzucić na inny podmiot
- podatek dochodowy od osób fizycznych (19%, 30%, 40% - podatki progresywne - im wyższy dochód tym wyższy podatek), podatek dochodowy od osób prawnych (30%), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek rolny, podatek leśny
…,
eksploatacyjnej ( w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z późn. zm. ),
lokalnych ( pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm. ),
lokalnych ( pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz…
… w maju aby przejść przez procedurę podpisanie przez prezydenta. Budżet składany jest do 31 października. Gdyby rząd nie uchwalił budżetu do 31 grudnia to jest wtedy prowizorium budżetowe. W sejmie następuje obróbka polityczna budżetu. Budżet powinien być robiony z zakładkami, nie można upolityczniać budżetu - nie można głosować na budżet, którego w krótkim okresie założenia makroekonomiczne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz