System czasu pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System czasu pracy - strona 1 System czasu pracy - strona 2 System czasu pracy - strona 3

Fragment notatki:

SYSTEM CZASU PRACY Na przestrzeni lat w KP nastąpiło widoczne uporządkowanie i uelastycznienie systemów czasu pracy. Ograniczono przy tym liczbę norm czasu pracy przez zniesienie odrębnego systemu czasu pracy odnoszącego się do prac polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawieniem w pogotowiu do pracy. Typowym systemem czasu pracy o największej skali podmiotowego odniesienia jest podstawowy system czasu pracy . Czas pracy nie może przekraczać 8h na dobę i przeciętnie 40h w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (w niektórych tygodniach okresu rozliczeniowego czas pracy może być 6ciodniowy - 7dniowa jest niedopuszczalna) w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ważne aby w okresie rozliczeniowym (do 4miesięcy) nastąpiło zbilansowanie normy tygodniowej do wartości przeciętnej. Kodeks przyjmuje zasadę wynikającą dotychczas z praktyki działania zakładów pracy iż obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalony dla podstawowej normy czasu pracy, oblicza się mnożąc 40h przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym ustalony dla podstawowej normy czasu, oblicza się mnożąc 40h przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8h i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku art. 130§1 KP.
Normom podstawowym czasu pracy podlegają również osoby świadczące pracę na stanowiskach kierowniczych , także osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy zakładem pracy. (odniesienie do nienormowanego czasu pracy - w naszym kraju nie istnieje regulacja prawna czasu pracy dla owych stanowisk). W odniesieniu do niektórych kategorii pracowników (miedzy innymi objętych przepisami pragmatyk) podstawowa norma czasu pracy jest ukształtowana w sposób szczególny - choć zauważa się podobieństwa do KP. Ustawa z 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych stanowi iż czas pracy urzędników państwowych nie może przekraczać 8h na dobę i średnio 40h tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 8 tygodni. Tka samą regulacje przewiduje ustawa z 2008r. o służbie cywilnej . Podobnie przewiduje Karta Nauczyciela z 1982 r. stanowiąc iż czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40h na tydzień, z tym jednak zastrzeżeniem, że w ramach czasu pracy o którym mowa oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zadań opiekuńczych i wychowawczych
- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.


(…)

… opartym na ustawie, regulaminem pracy, statutem lub umową o pracę przerw nie wliczanych do czasu pracy. Z drugiej strony był wyrażany radykalny pogląd iż przerywany czas pracy mógł być stosowany wyłącznie do kierowców transportu samochodowego lub komunikacji samochodowej. Jeżeli jednak podstawę przerywanego czasu stanowił układ zbiorowy pracy lub inny akt mieliśmy do czynienia z tzw. Przemocą układową…
…, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Wprowadza się ja w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem lub nie jest zobowiązany do wydania regulaminu pracy. Absolutną nowością są dwa systemy czasu pracy dotychczas nieznane KP tj. skróconego czasu pracy i systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty…
… w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. Długość przerwy skrócono z 6 do 5h. Objęcie przerywanym czasem pracy prawie wszystkich pracowników nie oznacza jednak upowszechnienia tego rozkładu czasy pracy. Ustawodawca przewidział bowiem szczególny tryb wprowadzania systemu przerywanego czasu pracy. Jest zasada że czas ten wprowadza się wyłącznie w układzie zbiorowym pracy (wyjątkiem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz