Syndyk

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Syndyk - strona 1 Syndyk - strona 2 Syndyk - strona 3

Fragment notatki:


SYNDYK Słowo „syndyk” ma wielorakie znaczenie:
1) w  starożytnych Atenach był to członek kolegium zajmującego się interesami państwa i regulującego prawa; 2) w dawnej Polsce - to urzędnik gminy żydowskiej; 3) bądź syndyk masy upadłościowej . Z uwagi na charakter przedmiotu skupię się w niniejszej pracy nad rozwinięciem trzeciego oznaczenia tego pojęcia.
W tym znaczeniu, syndyk to osoba fizyczna , bądź prawna wyznaczona przez sąd do zarządzania majątkiem osoby bądź instytucji postawionej w stan upadłości . Innymi podmiotami, biorącymi udział w postępowaniu upadłościowym są: sąd, sędzia - komisarz, zastępca syndyka, zarządca odrębnego majątku i jego zastępca, a także: upadły, wierzyciele oraz incydentni uczestnicy postępowania, a wśród nich komornik. nadzór bieżący nadzór ogólny wyznaczanie Pomimo jednak, iż centralną postacią w postępowaniu upadłościowym (obok sądu) jest sędzia - komisarz, to w literaturze przedmiotu często można zauważyć głoszoną tezę, że to właśnie syndyk jest najważniejszym organem tegoż postępowania, który powoływany w interesie publicznym odpowiedzialny jest za zarząd i likwidację majątku upadłego dłużnika. Przed przystąpieniem do wykonywania swych zadań, syndyk składa wobec sędziego - komisarza przyrzeczenie wykonywania swych obowiązków sumiennie. Prawo upadłościowe nie zawiera żadnych postanowień, które określałyby wymagania, jakim powinien opowiadać kandydat na syndyka. Jednak w 1998 roku zostało wydane Rozporządzenie MS określające następujące kwalifikacje, które taki kandydat musi posiadać: wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letni okres pracy na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i powinna się wykazać znajomością prawa gospodarczego, cywilnego, pracy oraz finansów, z tym, że dla osób z wykształceniem prawniczym albo ekonomicznym okres ten wynosi 3 lata, nie była karana za popełnione umyślnie przestępstwo przeciwko mieniu, nie figuruje w wykazie osób, wobec których orzeczono na podstawie Prawa upadłościowego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, z o.o. lub spółdzielni, nie została usunięta przez sąd na podstawie Prawa upadłościowego z powodu nienależytego pełnienia obowiązków syndyka. Głównym zadaniem syndyka jest ustalenie, zlikwidowanie oraz podział funduszów masy upadłości, którą jest majątek upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, jak i nabyty przez niego w toku postępowania. Z tej racji syndyk pełni funkcję publiczną, i na niej też skonstruowana została jego odpowiedzialność. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz