Organy postępowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy postępowania - wykład - strona 1 Organy postępowania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Organy postępowania
Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach właściwych, sprawa należy do właściwości sądu, który pierwszy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi; na postanowienie o przekazaniu nie przysługuje zażalenie (art. 149).
9Sąd upadłościowy orzeka w składzie jednego sędziego zawodowego, z wyjątkami w sytuacji, kiedy orzeka w przedmiocie wynagrodzenia i zwrotu wydatków syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, oraz rozpoznając zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza. Jeżeli sąd rozpoznaje zażalenie na postanowienie sędziego-komisarza, w skład sądu nie może wchodzić sędzia-komisarz (art. 150).
9Do kompetencji sędziego-komisarza należy wykonywanie wszystkich czynności postępowania upadłościowego, z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd (art. 151). Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania, sprawuje nadzór nad czynnościami syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności, których syndykowi, nadzorcy albo zarządcy nie wolno wykonywać bez jego zezwolenia lub bez zgody rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę na popełnione przez nich uchybienia. Sędzia-komisarz pełni ponadto inne czynności określone w ustawie (art. 152). Sędzia-komisarz w zakresie swych czynności ma prawa i obowiązki sądu i przewodniczącego.
9Kolejnymi organami postępowania upadłościowego są: syndyk, nadzorca sądowy, zarządca i ich zastępcy. Syndyka powołuje się w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego. Nadzorcę sądowego powołuje się zaś w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu. Zarządcę powołuje się w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, gdy odebrano zarząd majątku upadłemu. Zarządcę ustanawia się także, gdy ustanowiono nad częścią majątku zarząd własny upadłego. W sprawach objętych tym zarządem zarządca pełni czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego (art. 156).
Postanowienie o wyznaczeniu syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy podlega obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 1561).
Szczegółowe kompetencje syndyka uregulowano w art. 173-179 p.u.n. Syndyk obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza go przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem przez osoby postronne oraz przystępuje do jego likwidacji. Syndyk ma także obowiązek powziąć niezbędne czynności celem ujawnienia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w księgach wieczystych i w innych księgach i rejestrach, do których jest wpisany majątek upadłego (art. 175). Ma on również obowiązek powiadomienia o upadłości tych wierzycieli, których adresy są mu znane.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz