Swoboda zawierania umów - omówienie (II sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda zawierania umów - omówienie (II sem) - strona 1 Swoboda zawierania umów - omówienie (II sem) - strona 2

Fragment notatki:

Zasada swobody umów
 W pojęciu szerszym na tle przepisów KC łączy się z 4 cechami
swoboda zawarcia lub niezawarcia umowy (równość stron)
swoboda wyboru kontrahenta (równość stron)
swoboda treści umowy - może być kształtowana w sposób dowolny
forma umowy - co do zasady zależy od woli stron (z uwzględnieniem kc co do form szczególnych)
 W wąskim znaczeniu została zdefiniowana w art. 3531kc:
Art. 3531. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
Zasada dotyczy umów, nie dotyczy zaś czynności jednostronnych
w ramach swobody umów strony mają swobodę kształtowania stosunku zobowiązaniowego w ten sposób że: - mogą zawrzeć umowę nienazwaną (taką, której typowe elementy nie są uregulowane przepisami prawa) - mogą ustalić treść konkretnej umowy w ten sposób, że postanowienia tej umowy będą odbiegały od wzorca normatywnego. Kształtowanie treści umowy w ramach swobody umów może nastąpić a) przez przyjęcie bez jakichkolwiek modyfikacji określonego typu umowy regulowanej normatywnie b) zawarcie umowy nazwanej z jednoczesnym wprowadzeniem do niej pewnych odmienności np. poprzez uzupełnienie unormowań ustawowych różnymi klauzulami, bądź też wprowadzenie do umowy postanowień, które będą regulowały odmiennie daną materię niż ustawa, bądź też połączenie kilku umów nazwanych (um. mieszane)
Zawarcie umowy nienazwanej, której treść kształtują całkowicie wg własnego uznania
Ograniczenia zasady swobody umów (wprowadzenie)
Zasada swobody umów nie jest absolutna. Ograniczona jest ona zarówno co do treści jak i co do celu. Treść stosunku zobowiązaniowego to wynikające z umowy istotne uprawnienia i obowiązki stron dotyczące samego świadczenia stanowiącego przedmiot umowy oraz sposobu jego wykonania.
Cel - to szeroko rozumiana korzyść jaką strony lub jedna z nich pragną osiągnąć w wyniku wykonania danego zobowiązania umawianego. W razie wątpliwości chodzi tu o cel typowyczyli taki jaki na ogół uzyskuje się w określonej sytuacji w następstwie spełnienia określonego świadczenia.
Cel powinien być ujawniony (jeśli jest nieujawniony ustalamy jego poprawność).
Granice swobody umów
Treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z :
naturą (właściwością) stosunku prawnego
ustawą
zasadami współżycia społecznego
Granicą swobody umów może być również niemożność świadczenia
wyzysk.


(…)

… zmiany warunków umowy.
Ad 2. Chodzi o sprzeczność z przepisami iuris cogentis (bezwzględnie obowiązującymi) Samo pojęcie „ustawa” należy interpretować ściśle jedynie normy rzędu ustawowego lub wydane na podstawie wyróżnionej delegacji ustawowej. Odpadają wytyczne uchwały itp.
Ad 3. Zasady współżycia społecznego. Klauzula pozwala sądom rozstrzygać w oparciu o nie. ZWS nie mogą podważać aktów prawnych…
… może jednak przewidywać inne skutki np. nieważności względnej (np. unieważnienie um.) bezskuteczności względnej (skarga pauliańska 527 kc)


wyzysk.
Ad 1. Naturę stosunku można rozumieć dwojako:
jako dyrektywę przestrzegania pewnych zasadniczych znamion stosunku zobowiązaniowego np. w umowie zlecenia dotyczy np. sprzątania audytorium - to umowa starannego działania
jako dyrektywę przestrzegania pewnych specyficznych, normatywnie sprecyzowanych części składowych poszczególnych typów nazwanych stosunków zobowiązaniowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz