Swoboda zawierania umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda zawierania umów - strona 1 Swoboda zawierania umów - strona 2

Fragment notatki:

Swoboda zawierania umów: Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Tym się przejawia m.in. autonomia stron stosunku pracy. - czyli swoboda wykonywania pracy.
Wyróżniamy 2 równorzędne i dopuszczalne podstawy nawiązania stosunku pracy:
w ramach pracowniczego zobowiązania - wywodzi się z KP jt. Umowa o pracę - np. spółdzielcza, mianowanie, wybór, powołanie.
w ramach cywilnoprawnego zobowiązania ( niepracowniczego) - wywodzi się z KC, jt. np. umowa zlecenia, umowa o dzieło „ kontrakt menadżerski”
Układ cywilnoprawny posiada cechy podobne lub charakterystyczne dla świadczenia pracy, jednakże są one drugorzędne; Nasilenie tych cech jest często śladowe np. gdy mowa o nadzorze nad terminowością i jakością usług. Zasada swobody zawierania umów wiąże się ze swobodą: kształtowania się treści zobowiązania w sposób najpełniej odpowiadający interesom stron umowy. Strony mogą tak „ułożyć” stosunek prawny, by jego treść bądź cel nie sprzeciwiał się właściwości stosunku pracy, ustawie i zasadom współżycia społecznego. (art. 353 1 KC i 11 KP)
odformalizowaniu procesu nawiązania stosunku prawnego. Istotne znaczenie ma porozumienie stron umowy co do określonych zachowań, a nie pisemne ujawnienie ich woli. - art. 60 KC ( oświadczenie woli) art.29 KP - zasada skuteczności umów o pracę zawartych w dowolnej formie, choć wg ustawodawcy prawidłowa umowa powinna być wyłącznie w formie pisemnej. Ograniczenia zasady swobody umów: Najdalej ingerują w swobodę kontraktową nakazy zawierania określonego typu umowy, decydują one o rodzaju stosunku pracy oraz o treści umowy. W prawie cywilnym taka ingerencja jest uznawana za zaprzeczenie wolności kontraktowej. Takie ograniczenia powinny być stosowane bardzo rzadko i tylko z ważnych przyczyn społecznych.
Ingerencja ta zauważalna jest w zakładach opieki zdrowotnej - konkurs na stanowisko np. ordynatora. Ustawa 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych - wprowadzenie w j.s.t przewagi pracowniczego stosunku zatrudnienia na określonych stanowiskach. Wskazanie dla danego stanowiska konkretnych podstaw nawiązania stosunku pracy, który nie może być zmieniony przez status ( województwa, powiatu) jeżeli osoby te mają wykonywać pracę w ramach zatrudnienia pracowniczego.
Pozorne zawarcie umowy o pracę: Chodzi o taki stosunek prawny , w którym świadomie strony umowy pomijają 1 lub kilka podstawowych elementów stosunku pracy. Np. brak cechy podporządkowania pracownika.
Niepracowniczy stosunek zatrudnienia: Jest to prowadzenie działalności zarobkowej na podstawie prawa cywilnego. Występuje on wtedy gdy osoba pozostająca w zatrudnieniu niepracowniczym wykonuje osobiście i za wynagrodzeniem pracę o charakterze ciągłym lub powtarzającym się, na rzecz tego samego podmiotu zatrudniającego

(…)

…. dotyczące BHP ( art.304KP) bądź przepisy dotyczące zatrudnienia nieletnich >16 roku życia, czy prawo do urlopu wypoczynkowego.
- Najwięcej uprawnień z KP posiadają nakładcy ( chałupnicy)
- również różnego rodzaju funkcjonariusze publiczni, kt. Stosunek prawny jest oparty na odrębnych, szczególnych ustawach, korzystają z KP, bądź przepisy pragmatyk są łudząco podobne do przepisów z KP.
Stosunek…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz